top of page

Pensjon- Er det viktig da?

Er ikke en god og forutsigbar alderspensjonsordning en av velferdsstatens viktige kjerneoppgaver? Skal ikke alderspensjonen fortsatt være å anse som en felles forsikringsordning og ikke en sosial ytelse. Skal ikke hovedmålet med alderspensjonsordninger være å skape et trygt og forutsigbart økonomisk grunnlag når du ikke lenger er i ordinær yrkesaktiv alder?


Pensjonsreformen:

Folketrygden ble opprettet i 1967 for å sikre arbeidsfolk en pensjon som kunne gi en verdig alderdom. FrP støttet ikke den opprinnelige pensjonsreformen som ble iverksatt i 2011, og vi støtter ikke de nye innskrenkingene i opparbeidede pensjonsrettigheter og reduserte pensjoner for kommende pensjonister, som nå ble vedtatt.


Det nye forslaget til pensjonsreform, med gjennomføring av levealderjustering, har som formål at fremtidige alderspensjonister skal måtte jobbe lengre for å kunne opprettholde verdien av sine pensjoner.


Noe av begrunnelsen for endringen er å kunne frigjøre ressurser for andre prioriterte oppgaver. Dette endrer noe av utgangspunktet for alderspensjon fra å være en felles forsikringsordning til at pensjonen skal ansees som en sosial ytelse som skal konkurrere om finansiering med annen statlig pengebruk.


Er det ikke andre grep man bør se på fremfor å redusere verdien av folks opptjente pensjonsrettigheter, og fremtvinge at folk som har stått på gjennom et langt yrkesliv skal måtte jobbe enda lengre for ikke å tape pensjon?


Utenforskap:

Den største utfordringen for velferdsstaten er at så mange mennesker i arbeidsfør alder ikke deltar i arbeidsmarkedet og derfor heller ikke bidrar til finansieringen. Derfor bør alle gode krefter inviteres med for å løse denne samfunnsutfordringen. Selvsagt er det mange som er syke og som ikke har mulighet. Men det er ikke bærekraftig at vi har 22 000 unge uføre i Norge. Noe er galt og problemene starter nok her i skolen med utenforskap, mobbing og en utdanningskvern alle skal gjennom uansett interesser.


Levealderjustering:

Dette innebærer at aldersgrensene for pensjon skal heves med økende levealder og gjør at man må jobbe lengre for å opprettholde verdien på pensjonen. Dette er en svekkelse av alderspensjonen.


Fremskrittspartiet mener at dagens aldersgrenser på 62 og 67 år i pensjonssystemet skal ligge fast. Det skal legges til rette for dem som ønsker å jobbe etter man når pensjonsalder og vi mener at man skal tjene opp pensjonsgrunnlag så lenge man jobber. Derfor vil vi fjerne dagens aldersgrense på 75 år for å kunne tjene opp pensjon.


Minstepensjon:

Fremskrittspartiet mener det er uholdbart at minste pensjonsnivå i folketrygden er så lavt at mange pensjonister blir avhengig av sosiale ordninger i tillegg til pensjonen.


Det er viktig for pensjonssystemets forutsigbarhet at minste pensjonsnivå gir en pensjon å kunne leve av. Derfor må minstepensjonen heves til et nivå som er på linje med EUs fattigdomsgrense. Videre må minsteytelsen følge velstandsutviklingen i samfunnet og reguleres med lønnsutviklingen.


Alderspensjon for Uføre:

Pensjonsreformens svekkelse av pensjonssystemet gjør at uføre i særlig grad taper pensjon som følge av levealderjustering og normert pensjonsalder. Uføre kan ikke som yrkesaktive kompensere for svekkelse av pensjonsrettighetene ved å jobbe lenger enn forventet.


Det er uholdbart når regjeringen viderefører forskjellsbehandlingen av uføres alderspensjon ved å ikke kompensere fullt ut for den videre negative pensjonseffekten av levealderjustering.


Sliterordning:

Det er en betydelig mangel i pensjonssystemet at det ikke finnes en ordning som ivaretar arbeidslivets slitere på en forutsigbar måte. Fremskrittspartiet foreslår at regjeringen straks må komme tilbake til Stortinget med forslag om en løsning for folk i yrker med særskilte belastninger der det er vanskelig å stå i arbeid frem til ordinær pensjonsalder. Innføringen av levealderjustering gjør utfordringen her enda større.


Evaluering av pensjonssystemet:

De økonomiske forutsetningene for gjennomføringen av den opprinnelige pensjonsreformen viste seg ikke å stemme. Inntektene fra naturressurser og pensjonsfondets utvikling har vist seg langt sterkere enn forutsatt. Det er vanskelig å gi presise anslag for økonomisk utvikling for lang tid fremover.


Derfor mener Fremskrittspartiet at det hver stortingsperiode bør gjøres en gjennomgang av pensjonssystemet for å motvirke at det gjennomføres flere reduksjoner i pensjonsrettighetene som det viser seg ikke vil være nødvendig av økonomiske grunner.


Engasjer deg i saken om pensjon, det vil berøre deg også....
50 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page