Flyktninger  Integrering

intergrering

Med flyktninger forstår vi personer som tilfredsstiller de krav FNs flyktningkonvensjon stiller for å gi rett til asyl. Innvandrere er personer som får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, eller familiegjenforening.

Sandefjord FrP tar sterk avstand fra diskriminering, eller forskjellsbehandling basert på etnisk eller religiøs tilknytning. Sandefjord FrP vil vurdere anmodninger om bosetting av flyktninger fra IMDI (Inkluderings og Mangfolds Direktoratet) målt opp mot kapasitet i kommunens mottaksapparat, samt tryggheten og sikkerheten i gode lokalsamfunn.

 

Sandefjord FrP vil være aktive når det gjelder en god integrering av flyktninger og innvandrere i kommunen.

 

Sandefjord FrP mener den beste måten å bli integrert på, er gjennom arbeid. Språkopplæring er et virkemiddel for å få arbeid, men ikke viktigere enn arbeid, derfor skal arbeid og språkopplæring normalt foregå parallelt. Det må stilles krav til de som bosettes, om at de umiddelbart godtar tilbud om undervisning og arbeid, dersom det er tilgjengelig. En innvandrer uten språk, sosiale ferdigheter eller arbeid, kan ikke anses som annet enn en passiv ressurs for samfunnet.

 

Vi mener målet med integreringen er å gi disse ferdighetene og mulighetene, samt hjelpe personen til å bli en verdi for samfunnet. Sandefjord FrP mener at en fremtidig god sameksistens mellom mennesker, er integrasjon basert på rettigheter og plikter.

 

Sandefjord FrP mener det er viktig at barn med innvandrerbakgrunn får et godt tilbud om norskopplæring, noe som gjør det lettere å bli integrert i det norske samfunnet. Derfor ønsker vi å sette ett tak på 50 prosent andel fremmedspråklige i kommunens skoler og barnehager.

Flyktninger

SANDEFJORD FrP VIL:

• Hovedfokus er å få alle innvandrere i lønnet arbeid eller jobbtrening

• Det er et viktig virkemiddel for å komme inn i norsk samfunnsliv og jobb å lære seg norsk.

• Legge stor vekt på opplæring om norske samfunnsforhold.

• Inspirere til skolegang og videre utdannelse.

• Knytte økonomisk bistand til deltagelse på opplæringstiltak.