top of page

Flyktninger, Innvandring og  Integrering

intergrering

Med flyktninger forstår vi personer som tilfredsstiller de krav FNs flyktningkonvensjon stiller for å gi rett til asyl. Innvandrere er personer som får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, eller familiegjenforening.

 

Sandefjord FrP tar sterk avstand fra diskriminering, eller forskjellsbehandling basert på etnisk eller religiøs tilknytning. Sandefjord FrP er bekymret for økte særordninger for flyktninger og innvandrere. Vi vil begrense at det innføres særordninger i Sandefjord for flyktninger og innvandrere utover lovens krav.

 

Sandefjord FrP mener at et godt samhold mellom mennesker er integrasjon basert på rettigheter og plikter. Det må stilles krav til de som bosettes, om at de umiddelbart godtar tilbud om undervisning og arbeid, dersom det er tilgjengelig.

Flyktninger
Group 192.png

INTEGRERING

Sandefjord FrP mener det er en tilflytters plikt å integrere seg i lokalsamfunnet.

En flyktning eller innvandrer uten språk, sosiale ferdigheter eller arbeid, kan ikke anses som annet enn en passiv ressurs for samfunnet. Vi mener målet med integreringen er å gi disse ferdighetene og mulighetene, samt hjelpe personen til å bli en verdi for samfunnet.

 

Sandefjord FrP mener at en fremtidig god sameksistens mellom mennesker, er integrasjon basert på rettigheter og plikter.

 

Sandefjord FrP mener det er viktig at barn med innvandrerbakgrunn får et godt tilbud om norskopplæring, noe som gjør det lettere å bli integrert i lokalsamfunnet. Derfor ønsker vi å sette ett tak på 50 prosent andel fremmedspråklige i kommunens skoler og barnehager.

ENSLIGE MINDREÅRIGE

Sandefjord FrP er usikre på om dagens praksis rundt mottak og integrering av enslige mindreårige flyktninger er best mulig. Det å starte opp i et nytt land uten et godt og trygt nettverk kan føre til manglende opplevelse av inkludering og forståelse av hvordan lokalsamfunnet fungerer. En mangelfull integrering kan føre til at man finner vennskap kun med de som har opplevd det samme, da mener vi at integreringen har feilet.

Suppekjøkken
Group 193.png
bottom of page