Helse  Sosial  Omsorg

Pensjonister

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Sandefjord FrP, også innen helse og omsorg. Hvert enkelt menneske kan selv best bestemme hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises verdighet.

 

Sandefjord FrP tar ombudsrollen på alvor og mener at konkurranse blant de som tilbyr helse og omsorgstjenester inspirerer til nyskaping, modernisering, teknologisk utvikling, spesialisering, kostnadsreduksjon og effektivisering.

 

Derfor vil Sandefjord FrP jobbe for et økende samarbeid mellom private tilbydere og kommunen. Kommunen har en sterk rett som bestiller av tjenester til å stille strenge krav til tjenesten som skal leveres. Gjennomføring av tilsyn og brukerundersøkelser for å kunne sikre en trygg og god tjeneste er verktøy som Sandefjord FrP mener aktivt skal brukes. Kapasiteten i helsevesenet, både offentlig og privat, må benyttes for å unngå unødvendig ventetid.

 

Dette gjelder både innenfor rusomsorgen, rehabilitering, psykiatri, eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstjenester. Det er viktig med åpenhet om reelle ventetider og ventelister.

SANDEFJORD FrP VIL:

• Vi vil være en pådriver for at kommunen tilbyr omsorgslønn for de som ønsker å velge en av sine nærmeste pårørende til å utføre omsorgstjenester, der det er faglig forsvarlig.

• Vi vil sørge for at vår kommune tilbyr brukerstyrt personlig assistent for de som ønsker dette som alternativ til kommunens tilbud. (BPA)

Asset 2.png

Helse og omsorg

Eldre mennesker besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet.
Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende, men er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. De fleste er friske og velfungerende, og klarer seg selv uten behov for spesielle tiltak.


Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. Ting du og jeg tar for gitt hver dag.


De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak til rett tid. Omsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er likeverdige, og skal ha respekt for den enkeltes verdighet.


Skal vi oppnå kvalitet i eldreomsorgen, er det behov for kompetent arbeidskraft. For å sikre
rekruttering av god kompetanse må det derfor gjøres faglig attraktivt å arbeide innen eldreomsorgen.

Vi vil derfor stille oss positive til tiltak som gjør det mulig å etter- eller videreutdanne seg.

Videre vil vi ha økt fokus på ernæring blant eldre. Matgleden styrkes ved at maten blir laget der de eldre bor. Velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, tryggere og friere og gi flere mulighet til å bo i egen bolig enda lenger.

 

Sandefjord FrP er opptatt av å ta i bruk ny teknologi i omsorgstjenestene. Dette kan styrke tryggheten og trivselen til den enkelte bruker og frigjøre tid til pleiepersonell, slik at man kan bruke ressursene på mer aktivitet og samtaler sammen med den enkelte. Velferdsteknologi som supplement til de varme hender innen omsorg og pleie, vil også gi større trygghet for de pårørende.

 

Sandefjord FrP vil jobbe for å gjennomføre reformen «Leve hele livet». Den skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Hovedfokus er å skape en mer aldersvennlig kommune og finne nye, moderne løsninger på de kvalitetsmessige utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Eldre dame

Hjemmetjenester

Eldre pleietrengende må få muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. Dette forutsetter gode hjemmetjenester. Vi ønsker brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at de eldre selv skal kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort tilbud de er misfornøyd med.

 

Vi vil arbeide for et tilbud om oppsøkende forebyggende hjemmesykepleie for personer over 75 år for å kartlegge situasjonen for den enkelte. Slik kan kommunen komme i dialog med de eldre og tidlig vite hvilke hjelpebehov som oppstår.

 

Vi ønsker økt satsing på habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene, i tillegg til ordinær pleie, for å sikre den enkelte best mulig funksjonsevne. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for dette gjennom ergoterapi og fysioterapi.

 

En del eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme selv om de har daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. Mange har likevel et funksjonsnivå som gjør at sykehjemsplass ikke er det rette tilbudet. En sentral del av Sandefjord FrP sin omsorgspolitikk i Sandefjord er å satse på såkalt Omsorg Plussboliger. Det er boliger som har en høyere standard enn vanlige omsorgsboliger, men som ikke kvalifiserer som sykehjem. Et stort antall mennesker med stort omsorgsbehov føler trygghet ved å bo i omsorgsleiligheter hvor det er døgnvakt og andre servicetjenester. Hvor de ikke bor på en institusjon, men i egne leiligheter.

Omsorg

Sykehjemsplasser

Sandefjord FrP vil at du skal glede deg til å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en innholdsrik hverdag for våre eldre gjennom aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet.

 

Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen, samt at det vil kunne redusere unødvendig medisinbruk. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Det bør opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes.

 

Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune. Når sykehjemmene må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet.

 

Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Sandefjord kommune skal ha en samboergaranti slik at eldre par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor den ene eller begge har behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. Det er sentralt at også pårørende blir tatt med på råd.

Mat sykehjem

Primærhelsetjeneste

Primærhelsetjenesten er viktig i forebygging og behandling av sykdommer. Helse- og omsorgstilbudet skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet. Vi vil sikre at vår kommune har nok fastlegehjemler og at innbyggerne har gode legevakttjenester som kan behandle akutte tilstander som skjer utenom legekontorenes vanlige åpningstid.

 

Vi vil at flere fastleger skal finne det formålstjenlig å ha kveldsåpent for å avlaste legevakten og sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre/barn ved å utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende. Vi vil også sikre våre innbyggere nok tilgang på fysioterapitjenester.

Fastlege

Rehabilitering

Sandefjord FrP vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren er det viktig å se rehabilitering i sammenheng med andre tjenester. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å dempe behovet for behandlings- og rehabiliteringstjenester.

Rehabilitering

Nedsatt funksjonsevne

Sandefjord FrP vil arbeide for at mennesker med funksjonshemminger ikke skal utsettes for diskriminering. Forholdene bør legges til rette både i hjemme-, skole og arbeidssituasjon etter den enkeltes behov. Sandefjord FrP vil støtte tilpasninger av adkomst til offentlige bygninger/kontorer for å gjøre disse tilgjengelige for funksjonshemmede, i den grad dette er fysisk mulig i forhold til bygningenes beskaffenhet.

Sandefjord FrP mener psykisk utviklingshemmede må gis de samme mulighetene til å fungere i samfunnet som andre mennesker. Forholdene bør legges til rette og baseres på den enkeltes behov. Arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Sandefjord skal opprettholdes og videreutvikles.

Psykiatri

Sandefjord FrP innser at mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor og uensartet gruppe - barn, unge, voksne og eldre - alt fra kortvarige krisereaksjoner i vanskelige livssituasjoner til kroniske tilstander som varer mesteparten av livet.

 

Sandefjord FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager.

 

Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient. Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom, bør behandles utenfor institusjon gjennom tett faglig oppfølging. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har behov for institusjonsopphold. Personer med langvarige alvorlige psykiske sykdommer skal ha anledning til å ha åpen plass på psykiatrisk institusjon.

Sliten

SANDEFJORD FrP VIL:

• At kommunen må ha et realistisk folkehelseperspektiv i all sin planlegging og tenkning.

• Øke samarbeid med private aktører

• At de statlige tilskuddene til det psykiske helsearbeidet i kommunen skal gå til en varig styrking av tilbudet til mennesker med behov for psykisk helsevern.

• Arbeide for gode og tilpassede rehabiliteringstilbud.

• Sikre kvaliteten og videreutvikle servicetilbudet innen hjemmesykepleie.

• Legge til rette for og bidra til at private aktører kan etablere «Omsorgsboliger Pluss».

• Sørge for at behovet for omsorgsboliger følges opp

• Øke antall reelle sykehjemsplasser

• Arbeide for etablering av privat drevet sykehjem

• Øke fokus på næringsrik og god mat på sykehjem

• Garantist for gjennomføring reformen «leve hele livet»

• Øke bevilgningen til velferdsteknologi

• At den enkelte skal kunne velge behandlingssteder og omsorgstjenester, blant offentlige og private. Slik at innbyggerne gis mulighet til å kunne velge bort tilbud de er misfornøyd med.

• Arbeide for prinsippet om universell utforming for offentlige bygg.

• At familier som selv har ansvaret for psykisk utviklingshemmede, må gis bedre avlastningsmuligheter.

• Utvikle nye botilbud, og fortsatt bistand for mennesker med psykiske lidelser i bolig, da dette viser seg å være et vellykket tilbud

Rusomsorg

Sandefjord FrP mener at en god familiepolitikk og en meningsfylt skolegang er de viktigste forebyggende elementene. Opplysning og holdningsskapning må være hjørnesteinen i bekjempelsen av rusmiddelmisbruk.

 

Dette gjelder også frivillige organisasjoners arbeid. Sandefjord FrP vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge. Rusmiddelavhengighet er en sykdom.

 

Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det ofte er bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Blant disse er psykiske lidelser. Vi vil derfor sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser. Alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruket, skal få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag

Rus

SANDEFJORD FrP VIL:

• At det i samråd med de foresatte/pårørende kan benyttes kortere tvangs behandling av narkomane som ikke klarer å frigjøre seg fra narkotiske stoffer ved egen hjelp.

• Vurdere nye alternative behandlingsmetoder.

• Stimulere til bruk av private behandlingsinstitusjoner som kan vise til positive resultater. Samt arbeide for at behandling ved slike institusjoner likestilles med behandling ved offentlige institusjoner.

• Styrke ettervernet for tidligere misbrukere.

• Arbeide for å etablere en akuttordning for misbrukeren og familien for øvrig.

Asset 2.png

Sosial

Sosialhjelp

Sandefjord FrP vil understreke at hvert enkelt menneske har ansvaret for å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til å klare seg selv.

 

Sandefjord FrP mener at dagens sosialpolitikk er for generell og vidtfavnende. Enkeltmennesker og familier skal ha rett til hjelp fra samfunnet bare dersom de lider sosial nød. Sandefjord FrP ser det som svært viktig i sosialpolitisk sammenheng å arbeide for at mennesker må føle større ansvar og omsorg for hverandre.

Fortvila

SANDEFJORD FrP VIL:

• At sosialstønad til livsopphold ikke skal overstige minstepensjonen.

• At sosialstønad IKKE skal være noen permanent inntektskilde.

• At ungdom som mottar sosialstønad skal betale for stønaden i form av aktivitetsplikt.

• At ungdom som etter sosiallovgivningen har behov for hjelp til bosted ikke nødvendigvis skal få leiligheter i Sandefjord sentrum, men også kan få tilbud andre steder i kommunen der leien er lavere.

• At alle statlige overføringer tas med som en del av grunnlaget ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

• At kommunen bare skal eie et minimum antall sosialboliger.