top of page

Helse  Sosial  Omsorg

Frihet for enkeltmennesket

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Sandefjord FrP, også innen helse og omsorg. Hvert enkelt menneske vet best hva som er rett for seg og sine nærmeste, og bør derfor bestemme selv. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises verdighet.

 

Sandefjord FrP tar ombudsrollen på alvor og mener at konkurranse blant de som tilbyr helse- og omsorgstjenester gir økt kvalitet. Sandefjord FrP vil jobbe for et økende samarbeid mellom private tilbydere og kommunen. Kommunen har en sterk rett som bestiller av tjenester til å stille strenge krav til tjenesten som skal leveres. Gjennomføring av tilsyn og brukerundersøkelser for å kunne sikre en trygg og god tjeneste er verktøy som Sandefjord FrP mener aktivt skal brukes.

 

Offentlig og privat kapasitet i helsevesenet, må benyttes for å unngå unødvendig ventetid. Dette gjelder både innenfor rusomsorgen, rehabilitering, psykiatri, eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstjenester. Det er viktig med åpenhet om reelle ventetider og ventelister.

SANDEFJORD FrP VIL:

Være en pådriver for at kommunen fortsatt skal tilby pårørende stønad for omsorg

 

At kommunen må ha et realistisk folkehelseperspektiv i all sin planlegging.

 

At den enkelte skal ha frihet til å velge mellom private og offentlige tilbydere.

 

Øke bevilgningen og øke bruken av velferdsteknologi.

 

At Sandefjord kommune skal være en pioner og pådriver for å ta i bruk nye hjelpemidler og godkjente behandlingsmetoder.

Helse og omsorg

Omsorg

Eldre mennesker besitter verdifull kompetanse og utgjør en verdifull ressurs i samfunnet. Seniorbefolkningen i Norge er stadig økende, men er ingen ensartet gruppe. Det eneste som er felles for alle, er alderen. De fleste er friske og velfungerende, og klarer seg selv uten behov for spesielle tiltak.

 

Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den. Ting du og jeg tar for gitt hver dag.

 

De som av helsemessige årsaker har behov for omsorgstjenester, skal sikres valgfrihet og behovsdekkende tiltak til rett tid. Omsorg skal ytes ut fra prinsippet om at alle mennesker er likeverdige, og skal ha respekt for den enkeltes verdighet. Videre vil vi ha økt søkelys på ernæring blant eldre. Matgleden styrkes ved at maten blir laget der de eldre bor.

 

Velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, tryggere og friere og gi flere mulighet til å bo i egen bolig enda lenger. Sandefjord FrP er opptatt av å ta i bruk ny teknologi i omsorgstjenestene. Dette kan styrke tryggheten og trivselen til den enkelte bruker og frigjøre tid til pleiepersonell, slik at man kan bruke ressursene på mer aktivitet og samtaler sammen med den enkelte. Velferdsteknologi som supplement til varme hender innen omsorg og pleie, vil også gi økt trygghet for de pårørende.

 

Sandefjord FrP vil jobbe for å videreføre reformen «Leve hele livet» i Sandefjord. Den skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Hovedfokus er å skape en mer aldersvennlig kommune og finne nye, moderne løsninger på de kvalitetsmessige utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

SANDEFJORD FrP VIL:

Legge til rette for og bidra til at private aktører kan etablere «Omsorgsboliger Pluss».

 

Sørge for at behovet for omsorgsboliger følges opp i hele kommunen

 

Videreføre aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister

 

Opprettholde tilskuddsordningen for aktiviteter for eldre

HJEMMETJENESTER

Eldre pleietrengende må ha mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, så lenge det er forsvarlig. Det forutsetter gode hjemmetjenester.

 

Sandefjord FrP ønsker fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, de eldre skal selv kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge bort dersom de er misfornøyd.

 

Sandefjord FrP vil videreføre behovsprøvd kommunal praktisk bistand, men på nytt vurdere behovet for generell praktisk bistand hver tredje uke. En del eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme selv om de har daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. Mange har likevel et funksjonsnivå som gjør at sykehjemsplass ikke er det rette tilbudet. Derfor er en sentral del av Sandefjord FrP sin omsorgspolitikk å satse på såkalt Omsorg Plussboliger

SANDEFJORD FrP VIL:

Sikre kvaliteten og videreutvikle servicetilbudet innen hjemmesykepleie.

 

Jobbe for videreføring av reformen «leve hele livet»

 

At den enkelte selv skal få bestemme hvem man vil motta hjemmehjelpstjenester fra

SYKEHJEM

Sandefjord FrP vil at du skal føle trygghet ved sykdom når du blir gammel. Et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en innholdsrik hverdag gjennom aktivitet og glede. Alle skal kunne leve hele livet med kvalitet og omsorg.

 

Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold er viktig for å øke trivselen, det samme gjelder et fleksibelt tidspunkt for matservering og at maten som serveres gir matglede.

 

For å unngå overmedisinering, så ønsker vi at det skal være et sterkt fokus på medisinering ved sykehjemmene i Sandefjord kommune

 

De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune.

 

Mange eldre par ønsker å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Sandefjord kommune skal ha en samboergaranti slik at eldre par skal få muligheten til å leve sammen, også i tilfeller hvor den ene eller begge har behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon. Det er sentralt at også pårørende blir tatt med på råd.

SANDEFJORD FrP VIL:

Øke antall reelle sykehjemsplasser

 

Jobbe for etablering av privat drevet sykehjem

 

Sette søkelys på næringsrik og god mat på sykehjemmene

 

Ha fokus på at det gjennomføres aktiviteter og underholdning

 

Sørge for at ektefelle og samboergarantien utføres i Sandefjord Kommune

PRIMÆRHELSETJENESTEN

I noen kommuner har det blitt mer krevende å rekruttere fastleger. Det er det flere årsaker til. Demografisk, teknologisk og medisinsk utvikling, sammen med høyere forventinger til hva helse- og omsorgstjenestene skal tilby, har økt arbeidsmengden for den enkelte fastlege.

 

Samhandlingsreformen og håndteringen av utskrivningsklare pasienter har gitt kommunene flere oppgaver. Økt arbeidspress for fastlegene utgjør et hinder for rekruttering. Det er imidlertid også andre faktorer som bidrar til at nyutdannede leger velger bort fastlegeyrket. Å bygge opp en fastlegepraksis kan innebære økonomisk risiko for nyutdannede leger.

 

De kommunale helsetjenestene er viktig for forebygging og behandling av sykdommer. Helse- og omsorgstilbudet som det offentlige har finansieringsansvar for, skal være faglig forsvarlig og av god kvalitet.

 

Sandefjord FrP ønsker at legetjenestene organiseres slik at pasientene selv skal kunne velge hvilken lege de mottar tjenester fra. I et slikt system vil legen få betalt for det arbeidet som utføres, og ikke ut fra hvor mange personer legen har på sin liste. Systemet vil også ivareta studenter eller andre som får behov for å konsultere lege under midlertidig opphold på andre steder enn der de under dagens ordning har sin fastlege.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for full legedekning i primærhelsetjenesten

 

Sikre og videreutvikle ungdomshelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende

HABILITERING OG REHABILITERING

Sandefjord FrP vil styrke tjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren er det viktig å se habilitering og rehabilitering i sammenheng med andre tjenester. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å dempe behovet for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

SANDEFJORD FrP VIL:

Øke habilitering og rehabiliteringskapasiteten

 

Likestille offentlige og private tilbydere

 

Jobbe for gode og tilpassede habiliterings og rehabiliteringstilbud

 

Jobbe for at kommunens koordinerende enhet fungerer optimalt

PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad ha like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne leve et så normalt liv som mulig, både ved å ta utdanning, delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet til å velge boform.

 

Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta og bidra i arbeidslivet. Rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke skal utsettes for diskriminering

 

At familier som selv har ansvaret for personer med nedsatt funksjon, må gis bedre avlastningsmuligheter

 

Jobbe for prinsippet om universell utforming for offentlige bygg

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et verktøy for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser muligheten til et mest mulig normalt og verdig liv.

 

Sandefjord FrP ønsker at dagens retningslinjer blir forskriftsfestet for BPA, dette for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Vi vil også at BPA skal rettighetsfestes som et likestillingsverktøy, ikke som en del av helselovgivningen.

 

Tilbudet bør finansieres gjennom NAV slik trygdesystemet legger opp til. Brukere som har krav på BPA skal kunne kreve egen bolig, senest ved fylte 25 år.

SANDEFJORD FrP VIL:

Alltid være opptatt av frihetene til å velge, derfor jobber vi med å forbedre ordningen med fritt brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse

PSYKIATRI

Sandefjord FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi prioriterer derfor en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient.

 

Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom, bør behandles utenfor institusjon gjennom tett faglig oppfølging. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har behov for institusjonsopphold. Personer med langvarige alvorlige psykiske sykdommer skal ha anledning til å ha åpen plass på psykiatrisk institusjon.

SANDEFJORD FrP VIL:

Øke samarbeidet med private aktører og frivilligheten

 

At de statlige tilskuddene til det psykiske helsearbeidet i kommunen skal gå til en varig styrking av tilbudet til mennesker med behov for psykisk helsevern

 

Utvikle nye botilbud, og fortsatt bistand for mennesker med psykiske lidelser i bolig

 

At behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient

 

Styrke det forebyggende arbeidet

RUSOMSORG

Sandefjord FrP mener at en god familiepolitikk og en meningsfylt skolegang er de viktigste forebyggende elementene. Opplysning og holdningsskapning må være hjørnesteinen i bekjempelsen av rusmiddelmisbruk. Dette gjelder også frivillige organisasjoners arbeid.

 

Sandefjord FrP vil prioritere forebyggende arbeid for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er spesielt viktig å prioritere forebygging rettet mot barn og unge.

 

Rusmiddelavhengighet er en sykdom. Selv om hver enkelt har personlig ansvar for sin egen livsførsel, kommer man ikke unna at det kan være bakenforliggende årsaker til rusmisbruk. Vi vil derfor sikre at behandling av rusmisbruk også må ta høyde for tilstrekkelig behandling av tilleggslidelser.

 

Alle som er motivert for å komme seg ut av rusmisbruket, skal få den nødvendige behandlingen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag

SANDEFJORD FrP VIL:

At det i samråd med de pårørende kan benyttes kortere tvangs-behandling av rusavhengige som ikke klarer å frigjøre seg fra rusmidler ved egen hjelp

 

Vurdere nye alternative behandlings metoder

 

Jobbe for bruk av private behandlingsinstitusjoner.

 

At offentlige og private behandlingsinstitusjoner likestilles

 

Styrke ettervernet for tidligere rusmisbrukere

 

Jobbe for å etablere en akuttordning for misbrukeren og familien

 

Støtte private, stiftelser og ideelle organisasjoner som ønsker å tilby kvalifisert behandling og hjelp til personer med rusmisbruk

Sosial

SOSIALHJELP

Sandefjord FrP vil understreke at hvert enkelt menneske har ansvaret for å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til å klare seg selv.

 

Hjelp til selvhjelp må være det bærende prinsippet innenfor sosialtjenesten. Det skal ikke være attraktivt å velge sosialhjelp fremfor arbeid, selv om man har begrensede muligheter på arbeidsmarkedet. Sandefjord FrP registrer at et to- delt NAV system kan være til hinder for et helhetlig tilbud, ved at ansvaret ikke kan plasseres hos en enkelt etat, men ofte er delt mellom stat og kommune. Sandefjord FrP vil arbeide for at sosialhjelpen blir et statlig ansvar.

 

Personer som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å arbeide, skal vurderes for uføretrygd.

 

Barn under 18 år som bor hjemme må få anledning til å ha egen inntekt inntil den skattemessige friinntektsgrensen, uten at dette fører til avkortning av foreldres sosialhjelp. Dette vil motivere barn av sosialhjelpsmottakere til å søke mot arbeidslinjen fremfor stønadslinjen.

SANDEFJORD FrP VIL:

At sosialstønad til livsopphold ikke skal overstige minstepensjonen

 

At sosialstønad ikke skal være en permanent inntektskilde

 

At aktivitetsplikten for ungdom som mottar sosialstønad skal videreføres

 

På sikt innføre aktivitetsplikt for alle mottakere av sosialhjelp

bottom of page