Kommune  Administrasjon

Organisasjon

Sandefjord FrP vil bedre den kommunale service overfor deg som innbygger. Partiet vil gjøre dette gjennom den positive holdning FrP et har til søknader, ved i flest mulige tilfeller å si: JA – søknaden er innvilget.

Sandefjord FrP vil gjennom sin innflytelse sentralt forsøke å redusere fylkesmannens og fylkeskommunens adgang til overstyring av kommunale vedtak, slik at det lokale selvstyre opprettholdes.

 

Sandefjord FrP vil beskytte eiendomsretten, og arbeide mot inngrep som konfiskering og sosialisering. Tvang og ekspropriasjon kan kun godtas når dette er absolutt nødvendig i forbindelse med utbygging av samfunnsviktig infrastruktur. Ekspropriasjon skal bare gjennomføres mot erstatning slik at eiendomsbesitter ikke lider tap, det vil si til markedspris. Ethvert ekspropriasjonsvedtak skal kunne bringes inn for domstolene til overprøvelse, også for å fastsette erstatningens størrelse

SANDEFJORD FrP VIL:

• Arbeide for en raskere og kvalitetsmessig saksbehandling.

• Arbeide for at forvaltningslovens intensjoner og tidsfrister overholdes.

• Prioritere kontroll med at fattede vedtak følges rasjonelt og etter de folkevalgtes intensjoner.

• At kommunale etaters oppgave skal være å støtte og tjene kommunens innbyggere.

Asset 2.png

Tjenester

Kommunestyret må ta sin rolle som den største arbeidsgiveren på alvor. Sandefjord FrP vil derfor jobbe for at alle ansatte i kommunal sektor føler seg ivaretatt. Vi vil derfor være positive til at ansatte får mulighet til videre- og etterutdanning.

 

Vi vil gjennom ett styrket HR/HMS arbeide for å redusere antall sykefraværsdager, og på denne måten frigjøre midler som kan brukes til å styrke tjenestene.

 

Sandefjord FrP ønsker at brukere av kommunale tjenester skal føle seg trygge på at de får den lovpålagte hjelpen de har krav på. Vi ønsker derfor kontroller som skal besørge trygghet både for bruker og utøver av tjenesten.

Samarbeid

Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet. Det å innføre en avgift, er ikke ensbetydende med at utfordringen opphører.

SANDEFJORD FrP VIL:

• Arbeide for et lavt avgiftsnivå i kommunen.

• Arbeide for at dine skattepenger benyttes til nødvendige tjenester som helse, skole og omsorg.

• Si nei til alle former for kommunal eiendomsskatt. Systemet er urettferdig, og det gjør våre hjem til skatteobjekter.

• Være din garantist for lavest mulig avgiftsnivå, og at grunnlaget for avgiftene er reelt og ser negativt på moms pålagt kommunale avgifter.

• Si nei til å innføre bompenger som avgift.

Asset 2.png

Økonomi

Kommunenes viktigste oppgave er å yte og sikre deg velferdstjenester. Økonomien skal forvaltes slik at tjenestetilbudet skal følge utviklingen over tid og tilpasses de økonomiske rammene kommunen har. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke skal true velferden i fremtiden, med andre ord, sette tæring etter næring.

 

Kraftfondets avkastning er i hovedsak øremerket innvesteringer. Store låneopptak til innvesteringer kan true velferdsproduksjonen i fremtiden. Sandefjord FrP ser fortsatt behov for store innvesteringer både innen skole og helse/omsorg på kort og lang sikt. For å skaffe nødvendig investeringskapital er Sandefjord FrP innstilt på å selge tomter, eiendommer og bygninger som kommunen ikke har behov for.

Kommuneøkonomi

SANDEFJORD FrP VIL:

• Være garantist for effektiv bruk av ressurser, for å oppnå gode      tjenester og en god kommuneøkonomi.

• Gjennomføre effektivisering og der det er mulig, benytte konkurranseutsetting for å oppnå dette.

• Sikre en trygg og god forvaltning av kommunens fond

• Selge tomter, eiendommer og bygninger for å reise kapital til nyinvesteringer innen skole, helse og omsorg.

• Begrense kommunens ressursbruk på oppgaver det private næringslivet kan levere til deg på en like god, om ikke bedre måte.

• Være restriktive til å heve utbytte fra kommunens selskaper for å benytte det til drift i kommunebudsjettet

• Være positive til salg av Sandefjord Bredbånd