top of page

Kommunens tjenester

Sandefjord FrP sin grunnleggende målsetting er å øke den enkelte innbyggers frihet og trygghet.

 

Sandefjord FrP er opptatt av at kommunen skal ivareta deg som innbygger ved å sørge for en god omsorg, utdanning og muligheter til et godt arbeidsliv. Du skal føle trygghet for liv, helse og eiendom.

 

Sandefjord FrP vil at kommunen skal tjene deg som innbygger, ikke motsatt.

 

Sandefjord FrP vil være din talsperson overfor det offentlige. Lokale folkemøter folkeavstemninger, åpne høringer, brukerstyrer og servicekontrakter skal være en naturlig del av en åpen kommunal forvaltning. Som innbygger bør veien din for å bli hørt være kort.

SANDEFJORD FrP VIL AT:

Sandefjord kommune skal fremstå som en JA-kommune.

 

Sandefjord kommune skal være fremtidsrettet og utvikle seg for å møte fremtidens utfordringer

 

Sandefjord kommune skal tenke og handle forebyggende og helhetlig

 

Sandefjord kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og gjennomføre de oppgavene den er satt til å løse for sine innbyggere.

 

Sandefjord kommune skal ha som mål å bli den beste kommunen å leve i, særlig innenfor områdene skole, helse og omsorg.

Kommunens politiske og administrative ledelse

Demokrati og markedsøkonomi gir enkeltmennesket makt og innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø. Kommunen utgjør fundamentet i det lokale folkestyret å representerer nærhet og tilhørighet.

 

Sandefjord FrP ønsker nedleggelse av fylkeskommunen, det forutsetter en hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenestestyring og effektiv bruk av ressursene. Sandefjord FrP mener at Sandefjord kommune er rustet til å påta seg flere oppgaver

190228_Areal.png

SERVICE OG SAKSBEHANDLING

Sandefjord FrP vil bedre den kommunale service overfor deg som innbygger. Våre folkevalgte skal opptre om ombudspersoner ovenfor deg som innbygger. Dine søknader, henvendelser eller forespørsler skal behandles effektivt på en positiv måte. Det skal være enkelt å kontakte kommunen, derfor er det viktig at kommunen tilbyr gode og brukervennlige digitale løsninger og plattformer.

 

Kommunenes hjemmeside og mobilapplikasjon er viktige plattformer for å nå kommunens innbyggere med informasjon. Folkemøter og politiske møter bør så langt det er mulig kunne strømmes. Slik at du som innbygger kan få med deg viktig informasjon og politiske vedtak.

 

Sandefjord FrP vil gjennom sin innflytelse sentralt jobbe for å redusere statsforvalterens og fylkeskommunens adgang til overstyring av kommunale vedtak, slik at det lokale selvstyre opprettholdes.

 

Det må være en forutsetning at kommunene kan drive effektivt og levere gode tjenester til folk flest.

 

Kommunal tjenesteproduksjon skal skje med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligning mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler for å sikre innbyggerne gode tjenester.

office-desk-ga30bc26ba_1920.jpg

KVALITETSSIKRING AV KOMMUNENS TJENESTER

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, Sandefjord FrP vil jobbe for at de folkevalgte får god innsikt i den kommunale driften og organiseringen.

 

Sandefjord FrP er bekymret for at mer makt flyttes fra kommunestyret til kommunedirektøren. Sandefjord FrP ønsker at kommunestyret skal ha reell politisk innflytelse.

 

Vi vil også benytte oss av retten til å løfte enhver sak vi finner nødvendig, til politisk behandling. Dette for å sørge for en kvalitetssikring av tjenestene, men også sikre at politiske vedtak følges opp.

 

Kommunestyret må ta sin rolle som arbeidsgiver på alvor. Sandefjord FrP vil jobbe for at alle ansatte i kommunal sektor føler seg ivaretatt. Vi vil derfor være positive til at ansatte får mulighet til videre- og etterutdanning.

 

Vi vil gjennom ett styrket HR/HMS arbeide for å redusere antall sykefraværsdager, og på denne måten frigjøre midler som kan brukes til å styrke tjenestene. Sandefjord FrP anerkjenner den belastningen en konflikt påfører arbeidstaker og arbeidsgiver, og mener det må jobbes forebyggende og proaktivt for at arbeidskonflikter ikke skal oppstå

 

Sandefjord FrP ønsker at brukere av kommunale tjenester skal føle seg trygge på at de får den lovpålagte hjelpen de har krav på. Vi ønsker derfor kontroller som skal gi trygghet både for bruker og utøver av tjenesten.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for en raskere og kvalitetsmessig saksbehandling.

At digitale løsninger skal være brukervennlige

At det opprettholdes en mulighet for at søknader og skjemaer kan leveres inn skriftlig for de som har store utfordringer med digitale verktøy

Jobbe for at forvaltningslovens intensjoner og tidsfrister overholdes.

 

Prioritere kontroll med at fattede vedtak følges rasjonelt og etter de folkevalgtes intensjoner.

At kommunale etaters oppgave skal være å støtte og tjene kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren kan pålegges rapporteringsplikt i saker som er delegert.

Jobbe for valgfrihet på tjenester

Jobbe for minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, god service og JA-holdning i kommunen.

Økonomi

SKATTER OG AVGIFTER

Skatter og avgifter skal innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og god utnyttelse av ressursene i samfunnet. Det å innføre en kommunal skatt eller avgift, er ikke ensbetydende med at utfordringen opphører

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for et lavt avgiftsnivå i kommunen.

 

Jobbe for at dine skattepenger benyttes til lovpålagte og nødvendige tjenester som helse, skole og omsorg.

 

IKKE innføre eiendomsskatt.

 

Si nei til å innføre bompenger.

Beregn Savings

KOMMUNENS ØKONOMI

Kommunenes viktigste oppgave er å sikre deg de beste velferdstjenester. En trygg kommuneøkonomi innebærer at ressursbruken i dag, ikke skal true velferden i fremtiden. Vi vil sette tæring etter næring.

 

Kraftfondets avkastning er i hovedsak øremerket innvesteringer. Store låneopptak til innvesteringer kan true kommunens tjenestetilbud i fremtiden.

 

Sandefjord FrP ser fortsatt behov for store innvesteringer både innen skole og helse/omsorg på kort og lang sikt. For å skaffe nødvendig investeringskapital er

 

Sandefjord FrP innstilt på å selge Sandefjord bredbånd, tomter, eiendommer og bygninger som kommunen ikke har behov for.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for en effektiv bruk av kommunens ressurser, for å oppnå gode tjenester

 

Sikre en trygg og god forvaltning av kommunens fond

 

Selge tomter, eiendommer og bygninger

 

Begrense kommunens ressursbruk på oppgaver det private næringslivet kan levere eller tilby.

 

Være restriktive til å heve utbytte fra kommunens selskaper for å benytte det til drift i kommunebudsjettet

 

Jobbe aktivt for salg av Sandefjord Bredbånd, salgssum settes i fond.

 

Være positive til private etableringer som gir kommune økte inntekter

bottom of page