Kunnskap  Barn  Unge

Skolejente
Asset 2.png

Skole

Det er foreldrene som har ansvaret for utviklingen og oppdragelsen av barna. Skolene skal gjøre det som følger av læreplanverket. Elevene har krav på et trygt læringsmiljø. Dette er det skoleleder og lærer som har ansvaret for. Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing.

 

Skolene i Sandefjord kommune skal praktisere tidlig innsats. Det betyr at de skal ta tak i utfordringer så snart de avdekkes. Det betyr også at overlappingen fra barnehage til skole må være god, slik at skolen er godt forberedt dersom det kommer skolestartere med ekstra utfordringer.

 

Det må også være en god dialog med andre familienære tjenester. Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har utfordringer med ordinær tavleundervisning, eller som har utfordringer med å sitte stille. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at alle skoler har nødvendige prosedyrer og kompetanse for å sikre at også disse elevene får gode skoleløp.

 

Sandefjord FrP mener at kommunen må stimulere til at barn og ungdom tar utdanning og oppnår kompetanseutvikling gjennom at man vektlegger individets ferdigheter og motivasjon. Med det mener Sandefjord FrP at barn skal ha undervisning tilpasset sitt eget nivå, ut i fra de forutsetningene barna har.

 

Sandefjord FrP ønsker ingen enhetsskole, men at alle barn skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter. Faglig sterke barn må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake barn må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling.

 

Sandefjord FrP ønsker å ta i bruk/utvide bruken av teknologi og digitale læringsverktøy i skolen. Målet er å gjøre undervisningen mer spennende og relevant samt å gi barnet oppgaver som er tilpasset eget ferdighetsnivå slik at alle kan oppnå mestring og motivasjon. Slike verktøy frigjør i tillegg tid for læreren og gjør det lettere å følge utviklingen til hvert enkelt barn.

 

Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor viktig å se begrepet læringsutbytte i sammenheng med en overordnet målsetting om at alle elever i norsk skole skal vokse opp til en best mulig utgave av seg selv, og at de som voksne skal delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv.

 

Læringsutbytte inkluderer elevenes kompetanse i fagene, utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene, sammen med elevenes sosiale læring og personlige utvikling. Lærere må være aktive ledere som er profesjonelle og rettvendte, med tydelige krav og høye forventninger til elevenes læringsutbytte.

 

Lærerrollen må preges av profesjonell yrkesutøvelse med faglig viten om læring og undervisning. Evne til å gjøre gode elevvurderinger basert på objektive kriterier og faglig forankrede vurderingskriterier, og at karakterer skal settes basert på objektive faglige prestasjoner Sandefjord FrP mener at nasjonale prøver og andre former for kartlegging er viktige verktøy, som gjør at den enkelte rektor, lærere og skoleeier til enhver tid er kjent med situasjonen på den enkelte skole. Slik kan man sette inn nødvendige tiltak slik at alle elever lærer det de har krav på.

 

Det må være full åpenhet, slik at også foreldrene får tilgang til kunnskap om skolenes kvalitet. Informasjon om resultater på nasjonale prøver i lesing og regning, grunnskolepoeng, læringsmiljø – og andelen elever som oppgir at de blir mobbet eller holdt utenfor må være allment tilgjengelig.

 

Alle elever i Sandefjord kommune skal ha en trygg skolevei. Der hvor veien ikke er trygg å ferdes langs, skal det tilbys skoleskyss. Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Sandefjord FrP vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass på skolen.

 

Skolegrenser må vurderes ut ifra etablert skolestruktur og veies opp mot nødvendig utbygging av nye skoler og infrastruktur.

Skoleelev

SANDEFJORD FrP VIL:

• Fortsette og effektivisere undervisningen med tekniske hjelpemidler.

• Gi foreldre/foresatte større innflytelse over skolens styring.

• At det skal bli bedre disiplin i skolen.

• At alle elever skal få utvikle sine individuelle ferdigheter.

• Gi skolens brukere best mulig arbeidsmiljø.

• At det etableres alternative skoler, for å øke valgmulighetene.

• Slå hardt ned på mobbing i skolen og at mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing.

• Gi læreren rett og plikt til videre- og etterutdanning

• Øke investeringene i skolebygg

Asset 2.png

Barnehage

Retten til barnehageplass har blitt styrket med Fremskrittspartiet i regjering. Barn født i september, oktober og november har nå rett til plass den måneden de fyller ett år. Barn som fyller ett år etter dette, og deres foresatte, forskjellsbehandles fortsatt ved at de ikke har krav på barnehageplass før i august.

Sandefjord FrP vil jobbe for et løpende opptak i barnehagene i Sandefjord kommune, slik at alle ettåringer får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år, uavhengig av når på året dette skjer.

 

Sandefjord FrP mener det er et godt barnehagetilbud som er viktig – ikke hvem som leverer det. Ergo er både kommunale og private egnet til å levere barnehagetilbud. Barnehagetilbudet kan ha spesialisert fokus som: opplevelsesbarnehager, idrettsbarnehager, kulturbarnehager etc.

 

Det må være opp til foreldre å kunne velge mellom ulike barnehager med spesialiserte tilbud og det som passer deres barn. Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen.

 

Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene. God grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager.

Barnehage
Asset 2.png

SFO

Sandefjord FrP er av den oppfatning at skolefritidsordningen er noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det er heller ikke krav til pedagogisk personale. Sandefjord FrP mener derfor at denne tjenesten skal finansieres via foreldrebetaling etter selvkostprinsippet, men ser kostnadsutfordringen dersom man har flere barn i 1-4 trinn.

SFO

SANDEFJORD FrP VIL:

• Legge forholdene til rette for etablering av barnehager opprettet og drevet av private organisasjoner, institusjoner og bedrifter.

• Se til at kommunale barnehager drives rasjonelt økonomisk

• Likestille offentlige og private barnehager.

• Ha tak på 50 prosent andel fremmedspråklige i kommunens barnehager.

Asset 2.png

Barnevern

Sandefjord FrP vil at barnevernstjenesten skal være kommunens ansvar. Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik. Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det.

 

Sandefjord FrP vil derfor styrke samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet.

 

Det er viktig at kommunens instanser som er i kontakt med barn, i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Jo tidligere slikt fanges opp, jo mindre inngripende blir ofte tiltakene. Noen ganger vil det være nødvendig å ta barnet ut av hjemmet; først da trer barnevernet inn. Da handler det om å beskytte barns rettigheter, selv om det går på bekostning av de voksnes interesser og bekvemmelighet.

 

Barnevernet skal alltid vurdere nærmeste familie og familiens nettverk som barnet allerede kjenner ved behov for fosterhjem. Barnet skal delta i og ha innflytelse på de beslutninger som angår dem. Barnevernet skal iverksette tiltak som sørger for å ivareta barnets rettigheter, samtidig som barnevernet forsikrer seg om at det tilbudet som blir gitt, er bedre enn det barnet kom fra.

Barnevern

SANDEFJORD FrP VIL:

• Styrke barnevernet ved å se på mulighet for å skille mellom myndighetsutøvelsen som foretar omsorgsovertakelser, og den øvrige delen som arbeider med forebygging og hjelpetiltak.

Asset 2.png

Barnehage og skolebygg

STRUKTURTILTAK BARNEHAGE

Høsten 2018 ble det presentert en rapport fra Norconsult som sier noe om strukturen innen barnehagesektoren i Sandefjord Kommune, spesielt på den delen som var Sandefjord Kommune før sammenslåingen. Sandefjord FrP vil legge rapporten til grunn for videre diskusjoner rundt barnehagetilbudet til det beste for barna, foreldre og ansatte. Sandefjord FrP vil at andelen private barnehager ikke forrykkes.

 

STRUKTURTILTAK GRUNNSKOLE

Høsten 2018 ble det presentert en rapport fra Norconsult som sier noe om strukturen innen grunnskolesektoren i Sandefjord Kommune. Et viktig poeng i denne rapporten omhandler utviklingen i de forskjellige alderstrinn i Sandefjord Kommune, basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå og kommunale planer. Sandefjord FrP vil legge rapporten til grunn for videre diskusjoner rundt strukturen innen grunnskolesektoren i Sandefjord. Vi vil se på muligheter for større og mer moderne skolebygg enn det vi har i dag. Dette for å bedre innhold og læringsmiljø

Skolebygg