top of page

Kunnskap  Barn  Unge

Skole

Det er foreldrene som har ansvaret for utviklingen og oppdragelsen av barna. Skolene skal gjøre det som følger av læreplanverket. Elevene har krav på et trygt læringsmiljø, det er skoleleder og lærer som har ansvaret for dette.

 

Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing.

 

Skolene i Sandefjord kommune skal praktisere tidlig innsats. Man skal ta tak i utfordringer så snart de avdekkes, og overlappingen fra barnehage til skole må være god.

 

Skolene må ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere elever som har utfordringer. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at alle skoler har nødvendige prosedyrer og kompetanse for å sikre at også disse elevene får gode skoleløp.

 

Sandefjord FrP ønsker ingen enhetsskole, men at alle barn skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter. Faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere skoletrinn, mens faglig svake elever må motiveres gjennom en tilpasset opplæring som gir mestringsfølelse og som sikre en faglig utvikling.

 

Sandefjord FrP ønsker å utvide bruken av teknologi og digitale læringsverktøy i skolen. Målet er å gjøre undervisningen mer spennende og relevant samt å gi barnet oppgaver som er tilpasset eget ferdighetsnivå slik at alle kan oppnå mestring og motivasjon. Slike verktøy kan gjøre det lettere å følge utviklingen til hvert enkelt barn.

 

Sandefjord FrP mener det er viktig å gjøre elevvurderinger basert på objektive kriterier og faglig forankrede vurderingskriterier. Karakterer skal settes basert på objektive faglige prestasjoner Sandefjord FrP mener at nasjonale prøver og andre former for kartlegging er viktige verktøy, som gjør at foreldre/foresatte, den enkelte rektor, lærere og skoleeier til enhver tid er kjent med situasjonen på den enkelte skole og elevens prestasjoner.

 

Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Sandefjord FrP vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass på skolen. Skolegrenser må vurderes ut ifra etablert skolestruktur og veies opp mot nødvendig utbygging av nye skoler og infrastruktur.

SANDEFJORD FrP VIL:

Fortsette å bedre undervisningen med digitale hjelpemidler

 

At det skal bli bedre disiplin i skolen

 

At alle elever skal få utvikle sine individuelle ferdigheter

 

Gi skolens brukere best mulig arbeidsmiljø

 

At det etableres alternative skoler, for å øke valgmulighetene

 

Gi lærere verktøy til å hindre og håndtere mobbing i skolen

 

At den som utøver alvorlig mobbing over tid, må bytte skole og følges opp

 

Beholde skolesekretærfunksjonen ved den enkelte skole

 

Gi lærere rett og plikt til videre- og etterutdanning

 

Ha tak på 50 prosent andel fremmedspråklige elever i skoleklassen

SKOLESTRUKTUR

Sandefjord FRP er positive til ny skolestruktur, vi mener at Stokke nå må med i planleggingen ettersom planen for boligutbygging i Stokke er store.

 

Nye skolebygg og endring av skolekretsgrenser skaper debatt og mulige motsetninger i et nærmiljø. Sandefjord FrP skjønner at dette engasjerer foreldre og foresatte til dagens elever. Tryggheten i nærmiljø kan bety mye for den enkelte. Frykten for at dette vil gi et dårligere læretilbud for elevene, samt en mer utrygg skolevei ønsker Sandefjord FrP å ta på alvor.

 

Sandefjord FrP setter elevenes læringsmiljø i forsetet. Eldre skolebygg har hatt som oppgave å gi funksjonelt støttende rammer for arbeidet mellom lærer og elever i klasserom. Undervisningen har endret seg over tid og Sandefjord FrP mener derfor at vi ikke har de skolebygningene som dagens, og fremtidens, situasjonen krever.

 

Skolebygningene i Sandefjord har varierende standard og pedagogisk funksjonalitet. Enkelte av skolene har så lav bygningsmessig og funksjonell standard at det er nødvendig med store tiltak. Dette er en realitet Sandefjord FrP tar inn over seg.

 

Å bygge en ny skole er en omfattende og tidkrevende prosess, det er mange som skal involveres og det er mye som skal vurderes. Sandefjord FrP er ikke for å tenke ny struktur innen skole for å spare penger, men bruke mer penger på innholdet og læring i skolen og mindre penger på å drifte bygninger.

SANDEFJORD FrP VIL:

Gi skolens brukere best mulig arbeidsmiljø

 

Bygge nye og fremtidsrettede skolebygg

 

Øke investeringer til trafikksikringstiltak på skoleveier

 

Sørge for godt vedlikehold av skoler som skal bestå

Barnehage

Sandefjord FrP ønsker et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi vil sikre at også de private barnehagene får rammevilkår til å kunne fortsette driften og gi et godt tilbud. Barnehagen skal sammen med foreldrene gi et godt grunnlag for at barna blir trygge og sosiale.

 

Sandefjord FrP mener det er et godt barnehagetilbud som er viktig – ikke hvem som driver det. Både kommunale og private er egnet til å levere et godt barnehagetilbud.

 

Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene. God grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager.

 

En stor utfordring i dag er finansieringsmodellen, den er særlig utfordrende for private tilbydere, vi i Sandefjord FrP støtter en reell likebehandling av kommunale og private barnehager. Vi som kommune er avhengige av tilbudet private barnehager gir.

 

I dagens samfunn så er det mange som jobber skift, derfor mener vi at barnehagetilbudet burde justeres i forhold til det. Sandefjord FrP vil være positiv til utvidede åpningstider i barnehagene, også barnehagetilbud nattestid. Initiativet bør komme fra den enkelte barnehage og kostnadene må vurderes.

 

Som et ledd i god integrering, så ønsker vi å sikre at det ikke opprettes eget barnehagetilbud for barn med fremmedspråklig bakgrunn og vil derfor sette tak på 50% andel av fremmedspråklige barn i kommunens barnehager.

BARNEHAGESTRUKTUR

Det skjer en stor utvikling i kommunen. særlig på tettstedet Stokke. Det vil derfor de neste årene være viktig å se på barnehagetilbudet i hele kommune og vi vil være positive til etablering av nye barnehagetilbud, særlig i Stokke. Dette fordi det er mange utbyggingsplaner på gang og disse utbyggingsplanene er i stor grad rettet mot småbarnsfamilier.

 

Økt barnehagetilbud utløser behov for kommunale bevilgninger, så vi vil være nødt til å prioritere områdene med størst behov.

SANDEFJORD FrP VIL:

Legge forholdene til rette for etablering av barnehager opprettet og drevet av private organisasjoner, institusjoner, stiftelser og bedrifter.

 

Sørge for at kommunale barnehager oppfyller lovens krav og drives rasjonelt økonomisk.

 

At offentlige og private barnehager likestilles

 

Ha tak på 50 prosent andel fremmedspråkelige i kommunens barnehager

 

Være positive til utvidet åpningstid i barnehagene

SFO

Sandefjord FrP er av den oppfatning at skolefritidsordningen er noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det er heller ikke krav til pedagogisk personale.

 

Sandefjord FrP mener derfor at denne tjenesten skal finansieres via foreldrebetaling etter selvkostprinsippet, men ser kostnadsutfordringen dersom man har flere barn i 1-4 trinn.

SANDEFJORD FrP VIL:

Videreføre ordning med 25% søskenmoderasjon

Barnevern

Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik.

 

Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det. Vi stiller oss derfor bak barnevernlovens tre hovedprinsipper: det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp og hensynet til barnets beste.

 

Sandefjord FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Det er viktig at kommunens instanser som er i kontakt med barn, i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Jo tidligere slikt fanges opp, jo mindre inngripende blir ofte tiltakene.

 

Barnevernsreformen er en oppvekstreform som har gitt kommunen fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.

 

Reformen skal også styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor har vi støttet prosjektet «tenk sammen» som er en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig innsats og oppfølging av utsatte barn og unge.

SANDEFJORD FrP VIL:

Sørge for at barnevernstjenesten jobber i tråd med gjeldende regelverk og at tjenesten er forsvarlig

 

Jobbe for at rapporteringsplikten til kommunestyret gjennomføres to ganger i året

 

Videreføre og utvikle prosjektet "tenk sammen"

Barn og unge

Våre barn og unge er vår fremtid, derfor er det viktig å sørge for gode og trygge oppvekstsvilkår. Det å bidra til utviklingsmuligheter og et mangfold av aktiviteter for barn og unge er viktig for Sandefjord FrP. Det fordi vi mener det er grunnleggende for personlig vekst og hvordan man utvikler seg som menneske mot voksen alder.

 

De aller fleste barn og unge klarer seg godt i oppveksten, hvor tilbud om ulike aktiviteter i stor grad blir benyttet. Det å sørge for valgmuligheter i et bredt utvalg av aktiviteter er viktig, da ikke alle barn og unge er like.

 

Barn og unge som faller utenfor er i stor grad vondt og en utfordring for de som opplever dette nært, men det kan også bli en utfordring for resten av samfunnet. Det å forebygge utenforskap og uønsket adferd er ikke alltid så enkelt, men utrolig viktig. Det må samarbeides godt mellom partene og kommunen bør ha tilbud om hjelp tilgjengelig,

 

Sandefjord FrP mener det er nødvendig med orienteringer fra politiet når de får kjennskap om etableringer av kriminelle ungdomsmiljøer, særlig om man skal kunne gjøre grep for å hindre en uønsket utvikling. Vi erfarer at enkelte ungdomsmiljøer har blitt tøffere/hardere. Det kan bety at dagens lovverk ikke i stor nok grad gir politiet de verktøy de trenger.

 

Sandefjord FrP vil i samarbeid med partiet sentralt for å se på lovendringer som kan beskytte barn og unge som er under den kriminelle lavalder i fra å være attraktive til rekrutering. Vi må også se på endringer hvor barn og unge under den kriminelle lavalder som utøver alvorlige kriminelle handlinger hindres i å fortsette.

 

Ofre må få beskyttelse og kjenne trygghet.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for å trygge barn og unge sin oppvekst

 

Samarbeide med frivilligheten for å sikre ulike barne- og ungdomstilbud.

 

Videreføre opplevelseskortet for barn og unge

 

Jobbe for at kommunen har tilbud om ulike tiltak for å kunne hjelpe

 

Jobbe for å gi politiet nødvendige verktøy for å kunne beskytte ofre mot gjentagende alvorlig ungdomskriminalitet

 

I samarbeid med partiet sentralt se på behovet for lovendringer eller andre tiltak for å hindre økt barne- og ungdomskriminalitet

bottom of page