top of page

Kultur  Idrett  Fritid

juggler-1938714_1920.jpg

Kultur, friluftsliv og frivillighet

KULTUR

Sandefjord FrP har som målsetting at Sandefjord skal utvikles til en kommune med et fritt og selvstendig kulturliv til beste for innbyggere og tilreisende.

 

Sandefjord FrP ønsker et mangfoldig kulturliv uten politisk styring. Vi mener kulturlivet i større grad både kan, og bør finansiere seg selv. Kulturlivet bør i større grad utvikles som egen næring, hvor publikums begeistring i stor grad vil være avgjørende for hvilke kunstformer som overlever.

 

Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode kulturuttrykk for eksempel gjennom offentlig støtte, men der det offentlige bruker penger på kulturtiltak er det viktig at pengene kommer folk flest til gode. Barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles.

 

Sandefjord FrP var en pådriver for dagens tilskuddsordning til kulturlivet, denne ordningen fungerer godt. Det betyr at Sandefjord FrP er positive til å videreføre denne ordningen, med særlig fokus på barn og unge.

 

Sandefjord FrP kulturpolitikk bygger på prinsipper om toleranse og ytringsfrihet. Kultur kan ikke defineres spesifikt, men er et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter som hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene, trenger ikke å være det for en annen.

SANDEFJORD FrP VIL:

Opprettholde tilskuddsordningen for kulturlivet

 

Støtte kulturtilbud rettet mot barn og unge

FRILUFTSLIV OG LEK

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel Sandefjord FrP støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av frilufts arealer. Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses ved anvendelse av lover og forskrifter. Den private eiendomsretten skal tillegges særlig vekt i slike tilfeller.

 

Sandefjord FrP vil satse på etablering og vedlikehold av turløyper og andre frilufts arenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

 

Sandefjord FrP er opptatt av gode lekearealer til barn og unge i nærområdene, derfor vil vi se på muligheten til å ha noe færre, men større lekeplasser med flere aktiviteter. Det er for mange lekeplasser som ligger brakk og blir lite brukt,

 

Sandefjord FrP ønsker en gjennomgang av kommunens lekeplasser for å vurdere muligheten til å utvikle færre, men bedre lekeplasser. Målet er å forbedre dagens tilbud, men samtidig sørge for nærhet til lekeplassen.

SANDEFJORD FrP VIL:

Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til strender, skog og mark

 

At grunneiere skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag

 

At viktige offentlig eide naturområder kan vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private

 

At ved båndlegging av privat areal, skal det gis markedsmessig erstatning

 

Tilrettelegge turstier med størst mulig grad av universell utforming der det er mulig.

 

Selge Midtåsen, men sikre at området rundt kan benyttes av allmenheten

 

Øke bevillingen til vedlikehold og oppgradering av lekeplasser

 

Jobbe for en gjennomgang av kommunens lekeplasser

FRIVILLIGHET

I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Fritidsaktiviteter for barn og unge er også viktige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet. Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk, integrering, forhindre ensomhet med mer.

 

Frivilligheten må få mulighet til å vokse og gro, uavhengig av politisk styring. Frivilligheten skal ikke brukes av det offentlige som et instrument, men må få velge sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform selv. Dette er et stort og viktig arbeid for at barn og unge skal få identitet til sitt nærmiljø.

 

Nærmiljøutvalgene i Sandefjord er en viktig del av det frivillige arbeidet i kommunen. Sandefjord FrP er positive til en videreutvikling av disse utvalgene, og at dette gjøres av det enkelte nærmiljøutvalg.

 

Sandefjords Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næringsliv og kommune. Frivilligsentralene i Sandefjord spiller en viktig rolle rundt om i kommunen og har en viktig funksjon i å støtte og stimulere til frivillig innsats og samarbeid med lokale lag og foreninger

 

Sandefjord FrP har stor respekt for alt arbeid som utføres av frivillige og mener at dette bidraget skal ha æren for mye av aktiviteten i Sandefjord kommune.

SANDEFJORD FrP VIL:

Opprettholde dagens tilskuddsordninger til frivillighetssentralene

 

Opprettholde dagens nærmiljøordning og være positive til en utvikling

 

At det skal være et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

VÅR FELLES KULTUR ARV

Sandefjord FrP mener det bør opprettes en egen statlig tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt andre lovpålagte oppgaver. Den norske kulturarven representerer store verdier og er med på å gi nasjonen, og innbyggerne identitet og fellesskapsfølelse. Vår felles kulturarv er representert gjennom kulturminner, eiendommer, bygninger, musikk, kunst, litteratur og språk.

SANDEFJORD FrP VIL:

At det økonomiske ansvaret for håndtering av fortidsminner pålegges staten

BIBLIOTEK

Sandefjord FrP er enige i at bibliotektjenester skal være gratis. Alle skal ha anledning til å benytte bibliotekets tjenester. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og derfor mener Sandefjord FrP at gode skolebibliotek er en viktig faktor for å oppnå elevenes læringsmål. Vi mener videre at bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktiviteter med rene underholdningstilbud som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan reduseres. Biblioteket er, og bør forsterkes, som tilbud innen integrering.

SANDEFJORD FrP VIL:

Opprettholde skolebibliotek

 

At alle skal ha anledning til å benytte seg av bibliotekets tjenester

 

Fortsatt være positive til kveldsåpne bibliotek

 

Opprettholde bibliotektjenester i Stokke, Andebu og Sandefjord

Idrett

Sandefjord FrP har stor respekt for den dugnadsånd og innsatsvilje foreldre/foresatte viser i ungdomsarbeidet. Idrett skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må ikke ses som en forlenget arm av det offentlige, men må få vokse og gro på egne premisser til glede for deltakere og utøvere.

 

Det legges ned utallige timer i frivillig innsats for å sikre at deltakerne skal få mest mulig utbytte av ulike aktivitetene, og frivillige organisasjoner utgjør et stort og viktig bidrag på mange samfunnsområder.

 

Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett. En bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en bredere integrering. Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett.

 

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for god helse. Idrett og folkehelse er to sider av samme sak. Sandefjord FrP vil at hver enkelt skal kunne kan legge grunnlaget for en god helse i livet.

 

Idretten kan også være en god arena for integrering i samfunnet. Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen.

 

Sandefjord FrP ønsker å bidra til idrettsglede for alle. Sandefjord FrP er opptatt av at også idretter som ikke er blant de veletablerte må slippes til, og at alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av det offentlige.

SANDEFJORD FrP VIL:

Bidra til gode tilskuddordninger for idretten

 

Stille oss positive til få forskuttere spillemidler til idrettsanlegg

 

Spille på lag med idretten

bottom of page