Kultur  Idrett  Fritid

Hvitveis
Asset 2.png

Kultur

Sandefjord FrP har som målsetting at Sandefjord skal utvikles til en kommune med et fritt og selvstendig kulturliv til beste for innbyggere og tilreisende. Sandefjord FrP ønsker et mangfoldig kulturliv med redusert politisk styring.

 

Vi mener kulturlivet i større grad både kan, og bør finansiere seg selv. Kulturlivet bør i større grad utvikles som egen næring, hvor publikums begeistring i stor grad vil være avgjørende for hvilke kunstformer som overlever.

 

Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode kulturuttrykk for eksempel gjennom offentlig støtte, men der det offentlige bruker penger på kulturtiltak er det viktig at pengene kommer folk flest til gode. Barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur- og idrettsmidler skal fordeles.

 

Sandefjord FrP sin kulturpolitikk bygger på prinsipper om toleranse og ytringsfrihet. Kultur kan ikke defineres spesifikt, men er et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter som hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene, trenger ikke å være det for en annen.

Teater scene

Frivilligheten

I en tid hvor barn i langt større grad enn tidligere passiviseres, er alle våre frivillige lag og foreninger spesielt viktige. Fritidsaktiviteter for barn og unge er også viktige for trivsel og oppvekstmiljø, samt for utvikling av sosiale ferdigheter og tilhørighet.

 

Barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger, er uvurderlig som forebyggende arbeid, også når det gjelder rusproblematikk, integrering, forhindre ensomhet med mer. Frivilligheten må få mulighet til å vokse og gro, uavhengig av politisk styring.

 

Frivilligheten skal ikke brukes av det offentlige som et instrument, men må få velge sine oppgaver, organisasjon og arbeidsform selv. Dette er et stort og viktig arbeid for at barn og unge skal få identitet til sitt nærmiljø. Mye av trivselen for folk flest er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats med å tilby et variert utvalg arrangementer.

Vår kulturarv

Sandefjord FrP mener det bør opprettes en egen statlig tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt andre lovpålagte oppgaver. Den norske kulturarven representerer store verdier og er med på å gi nasjonen, og innbyggerne identitet og fellesskapsfølelse. Vår felles kulturarv er representert gjennom kulturminner, eiendommer, bygninger, musikk, kunst, litteratur og språk.

Kirke

SANDEFJORD FrP VIL:

• Prioritere kulturtilbud til barn og unge.

• Være positive til konkurranseutsetting av kinodriften

• Samarbeide med frivillige organisasjoner og si ja til tiltak som kan stimulere til mer frivillighet.

• I samarbeid med lag og foreninger utvikle arenaer og møteplasser for sosiale og kulturelle aktiviteter.

• Selge Midtåsen, men sikre at området rundt kan benyttes av allmenheten.

• Øke bevilgninger til vedlikehold og oppgradering av lekeapparater

• At det økonomiske ansvaret for håndtering av fortidsminner pålegges staten

• Videreføre og utvikle de verdier som et selvstendig foreningsliv representerer.

• Støtte og samarbeide med frivillige lag og foreninger.

Bibliotek

Sandefjord FrP er enige i at bibliotektjenester skal være gratis. Alle skal ha anledning til å benytte bibliotekets tjenester. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, og derfor mener Sandefjord FrP at gode skolebibliotek er en viktig faktor for å oppnå elevenes læringsmål.

 

Vi mener videre at bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktiviteter med rene underholdningstilbud som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan reduseres. Biblioteket er, og bør forsterkes, som tilbud innen integrering.

Bibliotek
Asset 2.png

Idrett

Sandefjord FrP har stor respekt for den dugnadsånd og innsatsvilje foreldre/foresatte viser i ungdomsarbeidet. Idrett skal i størst mulig grad være uavhengig av politisk styring. Idretten må ikke ses som en forlenget arm av det offentlige, men må få vokse og gro på egne premisser til glede for deltakere og utøvere.

 

Det legges ned utallige timer i frivillig innsats for å sikre at deltakerne skal få mest mulig utbytte av ulike aktivitetene, og frivillige organisasjoner utgjør et stort og viktig bidrag på mange samfunnsområder.

 

Offentlige midler som brukes på idrett, bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett. En bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en bredere integrering. Toppidretten skal være egenfinansiert, slik at den ikke trekker offentlige midler vekk fra breddeidrett. Fysisk aktivitet er en viktig faktor for god helse. Idrett og folkehelse er to sider av samme sak.

 

Sandefjord FrP vil at hver enkelt skal kunne kan legge grunnlaget for en god helse i livet. Idretten kan også være en god arena for integrering i samfunnet. Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen. Sandefjord FrP ønsker å bidra til idrettsglede for alle.

 

Sandefjord FrP er opptatt av at også idretter som ikke er blant de veletablerte må slippes til, og at alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av det offentlige.

Fotballgutt
Asset 2.png

Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel Sandefjord FrP støtter allemannsretten, med individuelt ansvar for å ferdes på en hensynsfull måte, med tanke på grunneier, miljø og andre som benytter seg av frilufts arealer.

 

Både grunneier og allmennheten har et ansvar for å motvirke konflikter. Der konflikter oppstår, skal disse løses ved anvendelse av lover og forskrifter. Den private eiendomsretten skal tillegges særlig vekt i slike tilfeller.

 

Sandefjord FrP vil satse på etablering og vedlikehold av turløyper og andre frilufts arenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt for gammel og ung med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil dette for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

Sykkeltur i skogen

SANDEFJORD FrP VIL:

• Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til strender, skog og mark

• At grunneier skal motta inntekter fra fiskekort og jaktkort som i dag

• At det er offentlig eide naturområder som kan vernes, eller ved frivillig avståelse av grunn fra private

• At ved båndlegging av privat jord skal det gis markedsmessig erstatning

• Tilrettelegge for turstier med størst mulig grad av universell utforming

Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. For å være en kommune som kjennetegnes for å være en god samfunnsutvikler vil Sandefjord FrP at kommunen må utvikle et attraktivt og levende bysentrum sammen med våre tettsteder.

 

Her vil Sandefjord FrP at kommunen spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale livet på stedet.