top of page

Interpellasjon - Tilfluktsrom

Sandefjord FrP til kommunestyret 10. mars 2022

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for tilsyn av alle tilfluktsrom i Norge. Opplysninger derfra viser at tilfluktsrommene har plass til i underkant av 2,4 millioner personer. DSB har gjennomført cirka 200 årlige tilsyn av tilfluktsrom de siste årene. Hvis de oppdager feil, vil eierne få pålegg om å rette opp feilen. Eierne kan være fylkeskommuner, kommuner, borettslag eller andre.

Vi har fått fremlagt en risiko og sårbarhetsanalyse som viser at kommunen har gode retningslinjer. Men etter de oppståtte uroligheter i Europa så er det viktig å ha kjennskap til situasjonen rundt tilfluktsrom, ikke fordi vi er i nærheten av krig. Men for at våre innbyggere skal ha trygget på at vi har kontroll på våre tilfluktsrom.


Tilfluktsrom er først og fremst for å beskytte folket hvis det skulle skje luftangrep. For at befolkningens sikkerhet skal ivaretas er det viktig at innbyggerne i kommunen vet hvor de kan finne tilfluktsrom, hvis det skulle bli nødvendig.


Spørsmål til ordfører:

1. Kan ordføreren gi en orientering om tilstanden og lokaliseringen til tilfluktsrommene i kommunen?

Ordførers svar:

Tilfluktsrom som sivilt beskyttelsestiltak ble bygget i perioden etter andre verdenskrig frem til slutten av 1990-tallet. Dekningsgraden av plasser reflekterer trusselbildet i denne perioden og bosettingen. Offentlige tilfluktsrom ble bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for personer som var «konsentrert utendørs i bysentra og trafikkområder». Private tilfluktsrom ble bygget for å gi beskyttelse for dem som normalt er til stede på eiendommen (skole, institusjon, bedrift, o.l.).


I Sandefjord kommune har vi 9 offentlige tilfluktsrom med til sammen 4 791 plasser. Disse er vist på kommunens hjemmeside, i kart og med adresse når man klikker på markeringene. Det er private tilfluktsrom fordelt i hele kommunen med til sammen ca. 16 500 plasser. 6 500 av disse plassene er i rom som kommunen har vedlikeholdsansvar for. Slik tilfelle er i resten av landet, har fokus og ressurser brukt på tilfluktsrom gjenspeilet vår forståelse av risikobildet. Det vil si at egenkontrollen med rommene ikke har vært prioritert veldig høyt.

Staten har gjennom Stortingsmelding 5 (2020-2021) «Samfunnssikkerhet i en usikker verden», signalisert at det er «behov for trygge oppholdssteder for befolkningen i hele krisespekteret, dersom evakuering er nødvendig.» Videre står det: «Tilfluktsromsordningen i sin nåværende form avvikles når det er etablert ny ordning for trygge oppholdssteder for befolkningen i hele krisespekteret.» Det ble det gjennomført kurs for 16 tilfluktsrom-ledere i 2019.


Fredag 11. mars starter en ny gjennomgang for å avklare tilstanden på rommene kommunen har vedlikeholdsansvar for. Dette gjennomføres i samarbeid med Sivilforsvaret.


Oppsummert:

Egenkontrollen med tilfluktsrom gjenspeiler statlige myndigheters signaler om betydningen av tilfluktsrom som sivilt beskyttelsestiltak. Sikkerhetssituasjonen i Europa gjør at vi har økt fokus på tilfluktsrommene der kommunen har vedlikeholdsansvar.

Oversiktskart med adresser over offentlige tilfluktsrom ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på DSB.no9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page