top of page

Interpellasjon - Boform

Sandefjord FrP til Kommunestyret 10. mars 2022


Sandefjord FrP er av den oppfatning at kommunen må praktisere reelt brukervalg i valg av boform for personer med nedsatt funksjon. Personer i voksen alder må ikke tvinges til å bo med foreldre, i institusjon eller i sykehjem. Vi må være trygge på at vi har gode ordninger, vi vet at det gjøres mye bra i Sandefjord.


Men vi har følgende spørsmål til ordfører:

1. Har vi nok gode utleieboliger, som er innpasset i ordinære bomiljøer for denne gruppen?

2. Kan leie til eie være en ordning vi burde se nærmere på?

3. Har vi noen personer med nedsatt funksjonsevne som er bosatt på sykehjem eller eldresenter i Sandefjord? 4. Er ordfører av den oppfatning at vi har et reelt brukervalg i form av boform for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Ordførers svar:

Ordfører viser til at personer med ulike funksjonsnedsettelser kan bosette seg der de ønsker, og at de har rett på tjenester der de bor. Samtidig er det nødvendig at kommunen samler noen tjenester for de med store hjelpebehov.

Sandefjord ligger rimelig godt an når det gjelder tilgjengelig utleieboliger generelt, men vi har ikke et tilstrekkelig antall boliger tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en knapphet på ulike former for boliger for denne målgruppen. Behovet vil også øke framover, noe kommunen etter ordførers vurdering må ta høyde for i kommende investerings- og utviklingsplaner.

Per i dag er det ikke brukere med nedsatt funksjonsevne på sykehjem eller eldresenter med mindre bruker selv eller pårørende/verge har ønsket dette. Administrasjonen jobber for tiden med en rullering av vår boligsosiale handlingsplan. I dette arbeidet vil det bli vurdert leie til eie ordninger. Planen kommer til politisk behandling i 2022.


Det jobbes også med et prosjekt med formål å se på behovene til personer med ulike funksjonsnedsettelser fremover. Vi trenger en planmessig og systematisk tilnærming til dette, på samme måte som for eldreomsorgen. Ordfører vil avslutningsvis vise til at antall boliger til målgruppen som tildeles via bolig- og tjenestekontoret var 160 i 2021. Dette er en økning fra 148 i 2019. Selv om det har vært en økning er dette i praksis for få enheter til å sikre et reelt brukervalg.

Vi har med andre ord en god del å jobbe med fremover.


46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page