top of page

Ideologisk motstand mot private barnehager?

Sandefjord FrP mener barnehager har en veldig viktig rolle i samfunnet uavhengig om de har offentlige eller private eiere.

Barnehager bidrar til at barn får utvikle seg, får oppleve mestring, og lærer å delta i sosiale settinger med andre barn og voksne, for å nevne noe. Det er ingen tverrpolitisk uenighet om barnehagens rolle i samfunnet, men det er delt opplevelse når det kommer til hvem som bør få drive barnehager her i landet.


Etter Politisk kvarter på NRK - Tirsdag 8. November - føler jeg for å ta et oppgjør med Arbeiderpartiets motstand mot private barnehager, som jeg opplever bunner i en ideologisk motstand mot at private skal få yte velferdstjenester til innbyggerne.

Formålet med å drive barnehager må være å drive best mulig barnehage

Her hentyder Tonje Brenna og Arbeiderpartiet at private barnehager har som mål å tjene seg rike på fellesskapets midler. "Vi har mistet kontrollen over pengene vi bevilger til de private barnehagene" - alt for mye penger “tas” ut av barnehagene isteden for å gå til kvalitet.


Så hvordan kan private barnehager ta utbytte?


Noen mener de tar urimelig høye leiekostnader, og på den måten tar utbytte via eiendomsselskaper. Men offentlige barnehager betaler også leie, forskjellen er at da går leieinntekten til det offentlige, til blant annet å nedbetale gjeld. Så kan man stille spørsmål om det offentlige burde drive med eiendom - er dette noe en kommune skal drive med? Man kan også stille spørsmål om disse eiendommene “bærer” seg selv, eller om det er andre skjulte kostnader i kommunen som går med til drift og forvaltning av disse eiendommene. Det er avslørt at Oslo Kommune tok betydelig høyere leie av sine barnehager enn gjennomsnittet hos de private aktørene. Skal vi tro Tonje Brenna, så bør det tilsi at disse barnehagene har et dårligere tilbud og dårligere kvalitet enn sammenlignbare barnehager.


Det finnes ingen incentiver for å effektivisere i det offentlige


Det stilles en rekke krav til kvalitet og innhold i barnehagen, så offentlige og private barnehager bør ha det samme “overskuddet” når året er omme?


Her er kanskje den viktigste forskjellen mellom det offentlige og det private. Det offentlige har ingen incentiver for å drive mer effektivt, heller tvert om. Dersom en offentlig barnehage ikke bruker alle sine tildelte midler innenfor et budsjett år, så kan de risikere å få mindre ved neste års budsjett. Den offentlige økonomimodellen er en rigid modell som ikke premierer effektiv drift. Økonomisk effektivitet blir “straffet” ved at handlingsrommet kan bli mindre året etter. Så i den grad man er negativ til at private barnehager tar utbytte, så ignorerer man tilsvarende sløsing i det offentlige. Overskudd i private barnehager benyttes som regel til investeringer og vedlikehold - eller utbytte. Dette går ikke på bekostning av barne, heller tvert om, barna nyter jo godt av at barnehagen deres oppgraderes og holdes ved like. Mens offentlige barnehager er prisgitt at det settes av midler på andre budsjetter i kommuner for å sikre at vedlikehold og fornyelse ivaretas.


Når vi da ser at foreldre med barn i private barnehager i gjennomsnitt er mer fornøyde med tilbudet, så må jo det bety at det private leverer bedre tjenester for en lavere pris? Private barnehager er konkurranse utsatt, slik at kvaliteten må være på plass, ellers ville de ikke fått "kunder" og kunne da ikke fortsatt driften. Offentlige barnehager er ikke utsatt for denne konkurransen, for dersom private barnehager oppnår en konkurransefordel, så gjør Arbeiderpartiet akkurat det vi opplever nå, de endrer vilkårene, slik at det skal bli vanskeligere å drive barnehage for en privat aktør.


Mangfoldet forsvinner


Tonje Brenna avslutter debatten med å ytre bekymring for at mangfoldet forsvinner dersom mange barnehager eies av de samme eierne. Dette fremstår for meg som en pussig uttalelse, gitt at Arbeiderpartiet er, og har alltid vært, en forkjemper for at alle skal passe innenfor et gitt format. Kanskje Tonje Brenna egentlig er mest redd for at noen gir et bedre tjenestetilbud en det Arbeiderpartiets “mal” legger til rette for, og at denne redselen er utgangspunktet for den motarbeidelsen vi ser ovenfor private tjenestetilbydere.


Sandefjord FrP vil alltid jobbe for at kvalitet er førende, uavhengig av om tilbudet levers fra en offentlig eller privat tilbyder.

16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page