top of page

Oslofjorden og nitrogen.

Vi er alle opptatt av et rent og godt miljø rundt oss, selv om det ikke ser slik ut langs grøftekanter langs våre riksveier. På en strekning på under 100 meter langs Lågendalsveien i helga ble det registrert og plukket opp over 20 aluminiums bokser for øl og mineralvann. Befolkningen må skjerpe seg!


Så til sakens kjerne som vil slå ut kraftig på husholdningenes økonomi om ikke statlige myndigheter blir med i et spleiselag.

Saken er pålegg om at planlegging av nitrogenrensing ved kommunale renseanlegg må igangsettes. Sandefjord Kommune mottok brev fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark den19.03.2024. I dette brevet vedtar Statsforvalteren at Sandefjord kommune skal ha en plan for å få på plass nitrogenfjerning så snart som mulig, senest innen 31.12.2031. Sandefjord kommune har fått frist om å utrede kommunens handlingsrom for å få på plass nitrogenfjerning for Vårnes renseanlegg 01.04.2025 og for Enga renseanlegg 24.09.2025. Dersom kommunen velger å ikke overholde fristene, kan staten ilegge bøter, og i ytterste konsekvens fremme innsigelser mot arealplaner og dermed innføre byggestopp i kommunen.


Dette kan godt, og gjør det hos noen, oppleves som en trussel. Samtidig pågår det forhandlinger i EU om nytt avløpsdirektiv hvor ikke bare krav til rensing av avløpsvann er aktuelt, men også at renseanleggene skal være energinøytrale.


Når en leser i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen sies det:

Regjeringen vil øke støtten til kommuner som vil i gang med å bedre rensingen av avløp til Oslofjorden med 20 millioner kroner. I statsbudsjettet for i år er ordningen allerede på 32 millioner kroner. Med dette forslaget vil totalbeløpet til ordningen bli 52 millioner kroner.

Dette blir som en dråpe i Oslofjorden å regne når dette beløpet skal deles på samtlige kommuner i nedslagsfeltet til Oslofjorden.


Vi i Sandefjord FrP vil gjøre vårt til at livet kommer tilbake i Oslofjorden, men føler stor urettferdighet at dette kun skal belastes våre innbyggere økonomisk gjennom avgifter gitt i selvkost på vann og avløp. Vi krever større bistand via statsbudsjett og ser på dette i like stor grad som et nasjonalt anliggende som et kommunalt.


Vi i Sandefjord FrP håper på et regjeringsskifte i 2025, og at vi da har en regjering som ser på dette, slik at nitrogenrensing ved kommunale renseanlegg gir ønskede resultater til lavest mulig kostnad for innbyggerne, samt at øvrig avrenning fra landbruk til våre vassdrag også får sin fortjente oppmerksomhet.


Saken som følge av pålegg fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal behandles i kommunestyret i Sandefjord torsdag 30. mai, og Sandefjord FrP vil støtte innstillingen om at planlegging igangsettes. Men vi ønsker å presisere at når investeringene skal gjøres må staten ved miljøverndepartementet komme med på et spleiselag slik at byrden ikke ensidig belastes våre innbyggere.Vidar Andersen

Kommunestyrerepresentant

Lokallagsleder Sandefjord FrP

12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page