top of page

Hever seg over loven? En alvorlig beskyldning fra avisens redaktør

Sandefjord blad sin redaktør Steinar Ulrichsen skriver fredag 25. august et innlegg som jeg reagerte skikkelig på og det er særlig innledningen som igjen kan fremstå som et forsøk på å "drite ut" folkevalgte: "I Sandefjord er det faktisk nå slik fatt at noen lokalpolitikere ikke bare hever seg over loven - de mener også at det er udemokratisk at lokalavisa skriver om det. Nå sånn rett før valget og all ting!"


Hva skjer tenkte jeg! Vi har folkestyre i Norge, når har noen folkevalgte hevet seg over loven? Er vi på så forskjellig planeter om folkestyre, loven og hvordan de lokale folkevalgte utøver sin ombudsrolle?


Vi har folkestyre

Det norske folkestyret er et representativt demokrati. Gjennom valg utpeker folket politikere som deretter fatter beslutninger på folkets vegne.

I Grunnloven § 49 står det følgende: Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg.

Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer. Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov..


Folkesuverenitetsideen – at all legitim statsmakt stammer fra folket selv – er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet. Det norske politiske systemet er et representativt demokrati: Folket stemmer direkte ved valg, og de representantene som velges inn i storting, fylkesting og kommunestyrer, styrer på vegne av folket.


Kommuneloven § 1-1. Lovens formål Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.

Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitskapende og bærekraftige.


Strandsonen

Etter plan- og bygningsloven er alle tiltak i strandsonen i utgangspunktet forbudt. Strandsonen er i § 1-8 definert som 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Kommunene er gitt myndighet til å bestemme om det skal gis dispensasjon fra forbudet, eller om de i kommuneplan og reguleringsplan skal gjøre unntak fra denne bestemmelsen.


Kommuneplan og reguleringsplan kan ha bestemmelser som fraviker byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. Dersom dette ikke foreligger, og tiltaket som planlegges er innenfor 100-metersbeltet, må det sendes en dispensasjonssøknad i tillegg til en vanlig byggesøknad til kommunen. Kommunen behandler søknaden og vurderer om den ønsker å gi tillatelse til tross for byggeforbudet.


Så når folkevalgte i Sandefjord vedtar og gir dispensasjon i saker etter plan og bygningsloven, så er det faktisk i tråd med loven

Det er selvfølgelig fullt mulig og lov faktisk til å være uenig i vedtaket som fattes, men man kan ikke hevde at det er ulovlig eller at noen har hevdet seg over loven.


Habilitet

Spørsmål om habilitet i denne sammenheng faller inn under forvaltningslovens 3.2 Inhabilitet etter en skjønnsmessig vurdering – forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Her er det utvalget selv (kommunestyret) som skal fatte en beslutning etter at, i dette tilfellet Tor Hansen ber om at kommunestyret vurderer hans habilitet basert på vennskap med en eiendomsbesitter i forbindelse med tomtevalg på Vesterøya.


Det var faktisk undertegnede som ba kommunedirektøren om å fortelle om de juridiske vurderinger. Jeg uttrykte faktisk av jeg var i tvil og at det er en hårfin balanse på hvor sterkt eller mindre sterkt et vennskap skal være. Men som kommunedirektøren var tydelig på er at det er kommunestyret som skal fatte en beslutning. Og flertallet stemte det dit at representanten var å anse som habil til å behandle saken.


Så heller ikke i dette tilfelle har noen hevet seg over loven, men konkludert annerledes. Det kan godt hende at kommunestyrets flertall har vurdert feil etter andres syn, det vil jo med tiden vise seg. Poenget er at etter loven så er det kommunestyret og ingen andre som skal fatte beslutningen. Så hvem har da hevet seg over loven?


Ulovligheter i strandsonen

Denne saken har vi debattert mange ganger nå, men avisen redaktør tar den opp igjen. Her ble det vedtatt å bøtelegge, men gebyret ble satt ned med bakgrunn i alvorlighetsgrad fordi vi har tak på gebyrets størrelse. Administrasjonen innstiller til utvalget og utvalget har myndighet til å fatte vedtak i saken. Så her har ingen hevet seg over loven, det er i utvalgets mandat å fatte vedtak.


Rett til å være uenig i beslutningene,

men å beskylde noen for å heve seg over loven er ganske så drøyt.

Så har avisens direktør rett til å være uenig i alle beslutninger som fattes av de folkevalgte, men det er en stor forskjell på det å hevde at noen mener de hevet over loven slik jeg opplever at han gjør i sitt innlegg.


Jeg synes samtidig det er rart at jeg basert på en kommentar på Facebook, som var en reaksjon på overskriften på innlegget "Hva om våre folkevalgte i det minste fikk med seg hva deres egne fagfolk sier?" Min kommentar ble som følger:

Kapittel 3.2 kommer inn her, så kan man lese om hva som skal vurderes. Kommunedirektøren var på ingen måte bastant og kommunestyret mente at her var representanten habil. Reglene knyttet til 3.2 er heller ikke bastante, men Inhabilitet etter en skjønnsmessig vurdering –forvaltningsloven § 6 annet ledd. Jeg synes heller at avisens redaktør kan slutte med "prøve å drite ute folkevalgte" og ha en litt mer seriøs fremtoning basert på loven og sine sammenligninger knyttet til saken om Brenna. Det var riktig av Tor Hansen å opplyse kommunestyret om sitt vennskap, begrunnelsen ble vurdert av kommunestyret og han ble erklært habil til å behandle saken..


Basert på dette så blir jeg tillagt en mening jeg ikke har, om at det er udemokratisk at lokalavisa skriver om det. I tillegg så anser jeg meg hevet over loven. Det er rett og slett urimelig!

Avisen skal følge med, kritisere og stille spørsmål. Men jeg forventer at man gjør det på en skikkelig måte, bruker mindre sleivspark og litt mer seriøsitet, særlig i overskrifter. Jeg regner med at avisen ikke vil fyre opp mer enn nødvendig, slik at konstruktive diskusjoner og debatter forsvinner. For det ønsker jeg meg Ulrichsen, gode og konstruktive debatter.


Jeg forsøker som folkevalgt å delta i kommentarfelt, de fleste har jeg gode diskusjoner med og noen kommer med sleivspark og tull. Det synes jeg er trist, for den saklige debatten mener jeg er fin.


Jeg forteller deg på ingen måte hva du skal gjøre, men jeg kommer med et ønske!

122 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page