top of page

Skal ikke sjøfartsbyen Sandefjord ha en offentlig havn med havneanlegg?

Cathrine Andersen

2. jun. 2022

Sandefjord er kjent for sjøfart, skipsbygging og hvalfangst og det er en stor del av historien til kommunen. I dag så har vi en havn med havneanlegg, noe som gjør at vi har ferger som frakter både passasjerer og transport. Skal vi nekte ferge anløp, så må havnen og havneanlegget vi har i dag nedgraderes fordi vi har mottaksplikt slik havnen er i dag.

Når formannskapet tirsdag 31. mai skulle behandle saken om "vurdering av miljøkrav" i forhold til fergene. Så fremmet ordfører et tilleggspunkt til kommunedirektørens innstilling. "Det igangsettes en mulighetsstudie som ser på en mer detaljert bruk av indre havn til byutvikling som vurderingsgrunnlag med videre ferjedrift eller ikke. Mulighetsstudien gjennomføres før 2024." Dette forslaget fikk flertall, kun FrP stemte mot.


Sandefjord FrP er helt klare på at vi ønsker fortsatt fergedrift i Sandefjord, vi mener muligheten det gir for å kunne reise ut av Sandefjord, men også å reise til Sandefjord er et godt og viktig tilbud. Når vi setter dette sammen med jernbane, nærheten til E-18 og Sandefjord lufthavn så gjør dette Sandefjord til et viktig knutepunkt for næringsliv, tilreisende og innbyggere. Vi som kommune bør i mye større grad enn i dag benytte oss av muligheter denne infrastrukturen gir oss.


Det ble brukt en god del penger på en mulighetsstudie "Sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub" i 2017. Denne studien sier blant annet følgende:


"Rett ved museumskaia foregår nåtidens havneaktivitet for fullt, med terminal for Sandefjord-Strømstadfergene og et av Oslofjordens få aktive fiskemottak på Brødrene Berggren. Fiskemottak og ferge gir aktivitet i havna hele året og ikke bare i sommermånedene.


Vi mener at det at havna er virksom og ikke bare brukes til bolig og rekreasjon er positivt for Sandefjords identitet som sjøfartsby. Fergene kan potensielt gi byen mange besøkende, med 6 avganger daglig og 1,2 millioner passasjerer i 2015. Å få flere til å stoppe opp eller ta turen krever kanskje å supplere med flere tilbud som gir flere grunner til å komme, og å synliggjøre og tilgjengeliggjøre det man allerede har."


Dette er Sandefjord FrP helt enig i!


Sandefjord Kommune har i tillegg fått utarbeidet en analyse av fordeler og ulemper ved fortsatt fergedrift. Konklusjonene etter denne analysen var at Sandefjord kommune har fordeler av fergedriften.

Og at en nedleggelse av fergetilbudet fra Sandefjord vil altså høyst trolig medføre at konsumet knyttet til fergene flyttes til andre steder enn Sandefjord.


Menon beregnet at dette konsumet var på om lag 120 millioner kroner i 2019. Dette tallet inneholder imidlertid ikke innbyggerne i Sandefjords konsum i forbindelse med reisen.


Analysen sier: "Dersom Sandefjord kommune velger å avvikle fergetrafikken fra om lag 2025, er det grunn til å anta at andre byer vil tilby havnekapasitet for å dekke etterspørselen rederiene har etter havnetjenester i forbindelse med fergeaktiviteten. Det er nærliggende å anta at Color Line vil flytte aktiviteten til Larvik, mens Fjord Line kan flytte aktiviteten til Langesund. "


En vedtatt nedleggelse av tilbudet i Sandefjord vil altså trolig bidra til aktiviteten flyttes til nærliggende områder.


Nå i 2022 så ønsker altså flertallet en ny mulighetsstudie som ser på en mer detaljert bruk av indre havn til byutvikling som vurderingsgrunnlag med videre fergedrift eller ikke. Vi i Sandefjord FrP lurer litt på hva man egentlig er ute etter, da det ikke gis noen tanker eller ideer på hva som ønskes eller ei.

Tenker man park, skulpturer, boliger, restauranter, butikker? Med andre ord, er man ute etter aktiviteter for allmenheten eller hva ønsker man i indre havn. Vi husker hvor vanskelig en utbygging av Carlsen- kvartalet var, der hadde vi en stor mulighet til å utvide bryggeområdet og flytte veien. Nå ser det ut til av veien blir liggende, ingen utvidelse av bryggeområdet og tomten slik den er i dag, ser ut til å bli brukt til boligbygging.


Vi fremmet forslag om å tildele rederiene seilingstider til 2045, og vi kunne brukt den tiden til å utvikle områdene rundt. Vi kunne sett på muligheter til å utnyttet muligheten ved fergedriften, til å få reisende til å benytte byens tjenester og aktiviteter med mer. Vi vet at drivere av restauranter og utesteder på brygga henter inntekter på reisende med fergene hele året. Hvordan hadde driftsgrunnlaget for de eksisterende steder blitt uten fergevirksomhet og om konkurransen hadde blitt større, altså med flere restauranter?


Vi ønsker fortsatt fergedrift, vi ønsker å gi fergeselskapene forutsigbarhet for å kunne utføre tilpasninger i forhold til miljø og klimakrav, men også om selskapene ønsker å investere i nye skip for å kunne møte fremtidens endringer og krav. Her snakker vi om utallige arbeidsplasser for kommunens innbyggere, som bør vektlegges ganske tungt når beslutninger tas.


Og ikke minst, vi kunne spart en halv million på å vente med en ny analyse av dette området. Det virker ikke som de analyser og mulighetsstudier som er utført, betyr så mye mer enn å putte de i skuffen. Vi kunne heller puttet de pengene de kostet i "skuffen" eller brukt de på andre viktige saker i kommunen.bottom of page