top of page

Helse og omsorg først

Sandefjord FrP

18. okt. 2022

Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen.

Sandefjord FrP vil at du skal glede deg til å bli gammel. Et sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en spennende hverdag for våre eldre gjennom aktivitet og glede. Folk skal kunne leve hele livet. Økt valgfrihet gir økt trivsel og livsglede. Eldre skal selv kunne velge hvilket sykehjem de vil bo på eller hvem som skal komme hjem til dem og hjelpe dem i hverdagen. De skal velge selv når de vil legge seg, når de vil stå opp, hva slags mat de vil spise og når de vil spise den.


Det er få norske kommuner som lar de eldre og deres pårørende velge sykehjem og hjemmehjelp selv. Fritt brukervalg handler om at eldre hjelpetrengende mennesker selv kan velge hvilken aktør som skal levere hjemmesykepleie til dem, offentlig eller privat. Kommunene skal fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på.


Vi ønsker fritt brukervalg på hjemmehjelp og sykehjem, slik at de eldre selv skal kunne velge selv hvor de vil bo og hvem som skal gi dem pleie og omsorg. Private aktører skal kunne tilby slike tjenester på lik linje med kommunene. Når tilbyderne må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet.


Sandefjord FrP mener trygghet i hverdagen er noe av det viktigste for våre eldre. Noen er for friske til å bo på sykehjem, men for syke til å være hjemme. Vi mener det bør bygges ut flere Omsorg+ boliger til disse, som ligner på aldershjem der man har sin egen leilighet, men er tilknyttet døgnbemanning som sikrer trygghetsfølelsen.


For å sikre at de eldre og deres pårørende kan ta gode og informerte valg, ønsker vi at det skal etableres nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser for alle omsorgsinstitusjoner. Dette vil bidra til at kvaliteten på tilbudene øker, og gjøre det enklere å velge bort de tilbudene som ikke er gode. Mange eldre og pårørende er redd for å klage på tilbudet. For å jobbe kontinuerlig med kvalitetsforbedring mener Fremskrittspartiet det er hensiktsmessig å ha bruker- og pårørendeutvalg som vurderer tjenestene kommunen gir.


Fremskrittspartiet fikk på plass et eget eldreombud som sikrer at eldre får det de har krav på. Eldre har over mange år ikke blitt godt nok tatt vare på. Et eget eldreombud skal tale de eldres sak, sette deres problemstillinger på dagsorden og komme med forslag til hvordan politikerne kan løse dem. I 2020 vedtok Stortinget endelig å opprette et slikt ombud, med oppstart i april 2021. Nå kun ett år senere ønsker dagens regjeringen å legge ned Eldreombudet. Årsaken er først og fremst økonomisk.

bottom of page