top of page

Frihet for enkeltmennesket innen helse og omsorg.

Det er en stund siden NRK hadde søkelys på landets eldreomsorg i programmet «Brennpunkt». For noen av oss er skrekkhistoriene som der ble vist klistret i minnet, både med sinne og frustrasjon. De aller fleste er vel enige om at dette ikke var en verdig omsorg.

Løsningen må ligge i vilje til å prioritere, legge til rette for god verdiskapning slik at kommunens skatteinntekter går til de områder innenfor barn og unges oppvekst, og de pleietrengende eldre.

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for oss i Sandefjord FrP, også innen helse og omsorg. For oss er det en leveregel at hvert enkelt menneske vet best hva som er rett for seg og sine nærmeste. På dette området er vi klare på at det offentlige ikke nødvendigvis vet best for den enkelte.


Konkurranse blant de som tilbyr helse- og omsorgstjenester gir økt kvalitet, slik det er på mange andre områder i samfunnet. Forbrukermakten skal stå sterkt på alle områder. Vi har som mantra at et økt samarbeid mellom private tilbydere og kommunen er til innbyggenes beste. Kommunen har, og skal ha en sterk rett som bestiller av tjenester, og til å stille strenge krav til tjenesten som skal leveres.

Offentlig og privat kapasitet i helsevesenet, må benyttes for å unngå unødvendige ventelister, noe vi nå ser at det gjør. Når ideologi blir viktigere enn fritt behandligsvalg og private tilbud, er dette en samfunnsutvikling vi ikke ønsker. Det er viktig med åpenhet om reelle ventetider og ventelister.


Vi vil jobbe for å videreføre reformen «Leve hele livet» i Sandefjord. Ikke fordi den har utspring fra Fremskrittspartiets tid i regjering, men fordi den skal bidra til at eldre kan mestre

livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Hovedfokus er å skape en mer aldersvennlig kommune og finne nye, moderne løsninger på de kvalitetsmessige utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.


Våre eldre må ha mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, også så lenge det er forsvarlig ut fra et pleiebehov. Det forutsetter gode hjemmetjenester.

Også på dette området burde det vært en selvfølge med fritt brukervalg. Hjemmehjelp og hjemmesykepleie trer rett inn i den enkeltes private hjem, og det burde være en selvfølge at de eldre skal selv kunne velge hvilken tjenesteyter som skal komme hjem til dem, og velge tjenesteyteren bort dersom de er misfornøyde.


Det er viktig for hver enkelt av oss, at når alderdommen kommer og helsen svikter, at en godt tilbud på sykehjem er tilgjengelig. Som pårørende er det en stor utfordring å se at et kjært familiemedlem rammes av demens, og en selv ikke ser seg i stand til å yte nødvendig omsorg og pleie. Da er det viktig, og riktig, at et tilbud av offentlig eller privat regi er tilgjengelig med god kapasitet. Ensomme hjemmeboende som rammes av en somatisk sykdom er det også viktig at et trygt og godt tilbud er etablert, ikke minst for å hindre kostbare «overliggerdøgn» ved sykehusene. Det er også viktig at et sykehjem skal ikke er en oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr en innholdsrik hverdag gjennom aktivitet og glede. Alle skal kunne leve hele livet med kvalitet og omsorg.

Et godt og ernæringsmessig tilpasset kosthold på sykehjemmene er viktig for å øke trivselen, det samme gjelder et fleksibelt tidspunkt for matservering og at maten som serveres gir matglede.

Dette vil du oppleve som en av Sandefjord FrP sine største prioriteringer nå, og i framtiden.Vidar Andersen

Lokallagsleder

Foto: Liv Inger Monsen

77 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Yorumlar


bottom of page