top of page

Skal man kunne bo i båt i Sandefjord?

Cathrine Andersen

24. mai 2022

Hensikt med bestemmelsen er å hindre at husbåter/lektere ankrer opp/fortøyer på en sånn måte at det kan være til hinder for allmennhetens bruk av området, eller at det medfører skade på eller ulempe for natur og miljø. Når det gjelder varighet på oppholdet vises det til friluftslovens.

Når bestemmelsen i kommuneplanen ble foreslått av administrasjonen så var det en utfordring rundt oppankring av en lekter i Melsomvik, som ble brukt som en begrunnelse for at det var lurt å ha en slik bestemmelse.


4.7 HUSBÅT/LEKTER (PBL § 11-11, NR 3) Det tillates ikke varig oppankring/fortøyning av husbåt/lekter som benyttes til bolig, uten at dette er i samsvar med gjeldende plan. Dette gjelder også båt som benyttes som bolig.


Retningslinje: Hensikten med denne bestemmelsen er å hindre at husbåter/lektere ankrer opp/fortøyer på en sånn måte at det kan være til hinder for allmennhetens bruk av området, eller at det medfører skade på eller ulempe for natur og miljø. Når det gjelder varighet på oppholdet vises det til friluftsloven. Kommunen kan legge til rette for områder for mer permanent opphold i husbåt/lekter i reguleringsplan.


Det ble stilt spørsmål rundt dette mot å ikke kunne bo i båt og da kom det med en retningslinje. Ved å lese retningslinjen og hensikten med tillegget som administrasjonen ga muntlig i møtet. Så var vi ikke bekymret for at man skulle iverksette denne bestemmelsen mot folk som bor i båt.


Vi i Sandefjord FrP stemte likevel mot rådmannens forslag til ny kommuneplan ved førstegangs behandling i desember 2018, den gangen så ble det det ikke fattet vedtak i saken da ingen forslag fikk flertall. Vi må ha en kommuneplan, det er pålagt ved lov, så vi har nødt til å stemme for en plan og da kan man ende opp med å stemme for enkelte problemstillinger man er i mot. Derfor stemte vi for planen ved sluttbehandlingen.


Kommunen benyttet denne bestemmelsen sent i 2021 og flere har mottatt oppsigelse av sine båtplasser. Vi i Sandefjord FrP mener at folk skal kunne få lov til å bo i båt om de ønsker det, men vi mener også at det må være noen retningslinjer på plass i forhold til septik o.l.


Vi fremmet derfor i møtet den 2. februar 2022 et forslag, som fikk flertall. forslaget var:


Cathrine Andersen, FRP - Husbåt/ lekter. I kommuneplanens punkt 4.7 Husbåt/Lekter så var hensikten med denne bestemmelsen å hindre at husbåter og lektere ankrer opp og fortøyer på en sånn måte at det kan være til hinder for allmennhetens bruk av området, eller at det medfører skade på eller ulempe for natur og miljø. Ettersom vi nå opplever at båteiere mottar oppsigelse av båtplasser fordi de har opphold av slik karakter at det blir benyttet som bolig, og at det muligens kan være noe i strid med hensikten og intensjonen med denne bestemmelsen. Bes det derfor om at legges frem en sak som gjør det mulig å søke om å benytte "båtplass" som bosted inntil 1 år av gangen. Administrasjonen ser nærmere på kriterier for å kunne innvilge søknader etter bestemmelsen 4.6. og sak legges frem til politisk behandling så raskt som mulig. Det ble votert over forslag fremmet av Andersen, FRP. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Dette ble fremmet fordi vi ikke enkelt kan endre kommuneplanen, men vi har mulighet til å myke opp. Vi i FrP er noe undrene til at vi fortsatt ikke har fått en slik sak, ettersom det ble vedtatt "så raskt som mulig" og det ble sagt at det ikke ville være en utfordring.


Vi tenker jo nå at forsinkelsen kan ha noe med rettsaken å gjøre. Så vi skal etterspørre saken i møtet den 1. juni 2022.


Vi jobber nå med rullering av kommuneplanen og vil fremme forslag som endrer på bestemmelsen når den tid kommer. Så gjenstår det å se hva vi får flertall for.bottom of page