top of page

Mobilfri grunnskole i Sandefjord kommune

Sandefjord FrP

6. feb. 2024

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge (KBU) skal behandle sak om mobilfri grunnskole i Sandefjord kommune i førstkommende møte i utvalget. Kommunedirektøren har valgt å ikke innføre mobilfri skole.

Hovedutvalg for kunnskap, barn og Unge (KBU) skal behandle sak om mobilfri grunnskole i Sandefjord kommune i førstkommende møte i utvalget.

 

Kommunedirektøren har valgt å ikke innføre mobilfri skolen enda og har fremmet følgende innstilling til utvalget.

 

 1. Sandefjord kommunes grunnskoler skal ha en restriktiv holdning til bruk av mobiltelefon i skoletiden.

 2. Når nasjonale retningslinjer foreligger, diskuteres disse i skolenes elevråd, FAU og samarbeidsutvalg.

 3. En sak om innretningen i Sandefjord, basert på de nasjonale retningslinjene og hensyntatt prosessene på skolene, fremlegges deretter hovedutvalget for endelig vedtak.

 

I saksfremlegget viser kommunedirektøren til en rekke fordeler ved å innføre en mobilfri skole, samt noen få argumenter mot.

 

Argumentene mot mobilfri skole viser til at:

 • Det kan begrense elevenes tilgang til kunnskap.

 • Elever (og lærere) kan også dra nytte av mobiltelefoner for å tilpasse læringsmiljøet til individuelle behov.

 • Tilgang til mobil gir også trygghet ved at elevene kan kontakte foreldre ved behov, eller i en nødsituasjon.

 

Jørgen Sandtorv som er fraksjonsleder for Sandefjord FrP i utvalget, kan fortelle at partiet ikke deler kommunedirektørens syn på de negative sidene med følgende begrunnelse:

 

Tilgangen til kunnskap via digitale medier, er ivaretatt ved at alle elever i grunnskolen i Sandefjord får tilgang til pc eller nettbrett for bruk i undervisningen.

 

Trygghetsfølelsen ved at elevene skal kunne kontakte foreldre ved behov, eller ved en nødsituasjon mener Sandefjord FrP er ivaretatt ved at elevene har tilgang til skolesekretærer ved de respektive skolene.

 

I tillegg finnes det mange andre fordeler å legge til grunn:


 • Bedre sosiale ferdigheter: Uten mobiltelefoner oppmuntres elevene til å kommunisere ansikt til ansikt, noe som kan styrke deres sosiale ferdigheter og evne til å samarbeide.

 • Redusert mobbing: En mobilfri skole kan bidra til å redusere mobbing gjennom sosiale medier og tekstmeldinger, da elevene ikke har tilgang til disse plattformene i skoletiden.

 • Mer fysisk aktivitet: Uten mobiler tilgjengelig kan elevene være mer aktive i friminuttene, da de ikke bruker tiden sin på å sitte stille og stirre på en skjerm.

 • Økt læring og engasjement: Ved å begrense bruken av mobiltelefoner i skolen, kan elevene være mer til stede og engasjert i undervisningen, noe som kan føre til bedre læring og resultater.

 

Totalt sett mener Sandefjord FrP at fordelene ved å innføre mobilfri skole er klart større enn ulempene.

 

Han vil derfor fremme følgende forslag til vedtak på vegne av Sandefjord FrP:

 1. Sandefjord Kommune innfører mobilfri skole. Det tillates ikke bruk av private mobiltelefoner i grunnskolen - på skolens område, i hele skoletiden - gjeldene for skoleåret 2024/2025

 2. Det fremlegges en sak som beskriver innføring av mobilfri skole i god tid før skolestart i august 2024, slik at skolene får tid til å forberede ansatte, samt informere elever og foreldre

 3. Mobilfri skole evalueres våren 2025, der evalueringen skal belyse fordeler og eventuelle ulemper ved ordningen.

bottom of page