top of page

Les hva vi i FrP mener om nye skoletomter

Sandefjord FrP

21. jun. 2024

Prosessen med å finne tomter til nye skoler for området Unneberg, Helgerød og Gokstad, samt Byskolen og Sande er i gang, her er det utfordringer etter vårt syn. Skal vi bruke tomter hvor det bor folk eller tomter hvor det er næringsbygg? Vi tenker nei!

Skoletomter

Det er utarbeidet en kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur for dagens inntaksområder for skolene Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad. For å gjennomføre tomtesøket er det benyttet geografiske informasjonssystemer (GIS). GIS er programvare for innsamling, organisering, lagring, analysering og visualisering av geografisk informasjon.


Arbeidet er gjennomført i 5 steg. I første steg ble det definert kriterier for søket. Deretter ble kriteriene operasjonalisert i GIS-modellen og benyttet til å gjennomføre et første grovsøk etter områder med potensial for nye skoletomter. I grovsøket ble det pekt ut 17 områder som ga til sammen 20 tomtealternativer.


Etter denne prosessen så har administrasjonen lagt frem 10 forslag til tomter man mener vi skal jobbe videre med for å bygge to nye skoler som skal erstatte Helgerød skole, Unneberg skole, Gokstad skole, Byskolen og Sande skole.Vi har satt oss inn i de ulike tomteforslagene og ser store utfordringer, særlig knyttet til en skole som i utgangspunktet skal erstattet Helgerød, Unneberg og Gokstad skoler. Her mener vi bare det finnes ett forslag som kan fungerer godt, i forhold til nærhet, flerbruk og muligheter for å skape et godt miljø. Vi tenker da på området som ligger i Vokterveien, med nærhet til allerede eksisterende idrettsanlegg. Her kan vi med ny skole og flerbrukshall utvikle området for lek og idrett.
Når det gjelder ny skole til erstatning for Byskolen og Sande skole så ser vi for oss området ved nybyen, der hvor Jotun holdt til. Dette ligger et stykke frem i tid og det er avgjørende hva som vil skje med jernbanen og vi ønsker å holde oss unna eksiterende boliger. Men det kan være interessant å jobbe videre med dette alternativet.

Når det kommer til å utrede tivolitomta så er vi tydelig på at vi ikke ønsker barneskole her, her ser for oss en helt annen aktivitet. Derfor foreslo vi å ta denne tomta ut fra videre utredninger.
Tomtealternativene under mener vi er utfordrende på flere områder, kostnader, plassering, eksisterende bebyggelse og skolevei. Saken kommer tilbake til høsten med detaljerte utredninger.
Du kan lese mer om saken som var til behandling i kommunestyret her: https://www.sandefjord.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2023219194&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1237&
bottom of page