top of page

Et viktig område for innbyggerne på Framnes/Vindal

Sandefjord FrP

16. jun. 2022

Sandefjord FrP fremmet forslag om å avslå reguleringsplanen fordi Rødsåsen er for verdifullt for området og bomiljøet. I tillegg så var det store utfordringer med vei til og fra boligene i forslaget.

  1. Forslag til detaljregulering for Rødsåsen avslås.

  2. Begrunnelse for avslag er: Utfordringer knyttet til trafikk/veiløsninger og trafikksikkerhet. I Høringsprosessen så har engasjementet for viktigheten av området kommet frem. Det er de siste årene blitt gjennomført flere byggeprosjekt på området Framnes/Vindal, det har medført at mye fri/grøntområder har blitt redusert. Under arbeidet med rulleringen av kommuneplanen, hvor alle områder i kommunen har blitt sett på, så har dette området stor betydning for mulighet til rekreasjon og bør i stor grad bevares/opprettholdes slik det er i dag. Volumet for utbyggingen blir derfor for omfattende. Hensynet til allmenheten er derfor større en behovet for en utbygging i dette området.


Dette forslaget fikk flertall og ble vedtatt i hovedutvalg for miljø og plansaker


Les saken som var til behandling her

bottom of page