Næring  Arbeid  Sysselsetting

Arbeidsplass

Sandefjord FrP ser på et aktivt og sunt næringsliv som en styrke for kommunen og dens utvikling. Sandefjord FrP vil derfor utvise en aktiv rolle i forhold til kommunens næringsliv. Sandefjords hovedmål må etter vårt syn være at kommunen og næringslivet sammen må skape en attraktiv kommune for nyetablering og videreutvikling av bedrifter.

 

Vi ønsker at både investorer og arbeidstakere skal finne kommunen vår interessant. For at dette skal kunne oppnås vil Sandefjord FrP ha en pådriverholdning. Dette vil styrke næringslivet og med det kommunens inntekter. Vi vil kunne oppnå flere lokale og varierte arbeidsplasser, og dermed mindre utpendling.

Sandefjord FrP vil arbeide for enda bedre kontakt mellom kommune og investorer, samt god forståelse mellom kommune og næringsliv. Sandefjord FrP vil i kommuneplanarbeidet prioritere tiltak som fremmer tilbud til økt kompetanse for kommunens innbyggere.

Asset 2.png

Arbeid og sysselsetting

Sandefjord FrP innser at velstand ikke er et produkt av politiske avgjørelser. Den er heller ikke først og fremst basert på et lands naturressurser. Den er framfor alt et resultat av enkeltmenneskenes daglige innsats i produktiv virksomhet. ”Fremtiden skapes, den vedtas ikke”

 

Sandefjord FrP ser på arbeid som et vesentlig grunnlag for allmenn trivsel. Vi mener at det først og fremst er den enkeltes egen oppgave å skaffe seg arbeid, basert på den enkeltes forutsetninger, utdannelse og markedets behov for hans/hennes kvalifikasjoner.

 

Sandefjord FrP ønsker seg en kommune med et arbeidsmarked der det skal lønne seg å arbeide.

Industri

SANDEFJORD FrP VIL:

• At Sandefjord kommune skal styrke samarbeidet med næringslivet og næringslivets aktører

• Regulere næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov.

• Motsette seg politikernes trang til behovsprøving av nyetableringer.

• Arbeide for å gi næringslivet trygge og stabile rammevilkår.

• Legge forholdene til rette for økt næringsetablering i kommunen.

• Være positive til en utvikling av tivolitomta

Asset 2.png

Reiseliv og turisme

Sandefjord FrP ser på reiselivet og turismen til Sandefjord som særdeles viktig for kommunen. De impulser et aktivt reiseliv gir vil være med på å utvikle kommunen. Våre hoteller, restauranter og øvrige skjenkesteder er viktige partnere for å sikre et godt besøk til kommunen. Sandefjord FrP er av den oppfatning at disse må ha stabile og gode vilkår.

 

Sandefjord FrP vil stille seg positivt til tiltak som fremmer muligheter for rimelig overnatting i Sandefjord, det være seg om de tilreisende kommer med fly, tog, ferje, fritidsbåt, campingvogn, bobil, sykkel eller til fots.

Solnedgang

SANDEFJORD FrP VIL:

• Ikke være for begrensninger på steder med salg/skjenking av alkohol, loven skal følges.

• Arbeide for, gjennom aktiv påvirkning mot sentrale myndigheter, en liberalisering av alkoholloven og blant annet kunne tillate en form for «happy hour» tidlig på kvelden.

• Videreutvikle Sandefjord som et attraktivt reisemål for besøkende

• Være garantist for fortsatt utvikling på Sandefjord Lufthavn

• Fortsatt bidra til en trinnvis utvikling av aktiviteter ved indre havn

• Være garantist for fortsatt utvikling som fergehavn.