top of page

Næringsliv, kompetanse og arbeid

Arbeidsplass

NÆRINGSLIVET

Sandefjord FrP ser på et aktivt og sunt næringsliv som en styrke for kommunen og dens utvikling. Sandefjord FrP vil derfor utvise en aktiv rolle i forhold til kommunens næringsliv. Sandefjords hovedmål må etter vårt syn være at kommunen og næringslivet sammen må skape en attraktiv kommune for nyetablering og videreutvikling av bedrifter.

 

Vi ønsker at både investorer og arbeidstakere skal finne kommunen vår interessant. For at dette skal kunne oppnås vil Sandefjord FrP ha en pådriverholdning. Dette vil styrke næringslivet og med det kommunens inntekter. Vi vil kunne oppnå flere lokale og varierte arbeidsplasser, og dermed mindre utpendling. Sandefjord FrP vil arbeide for enda bedre kontakt mellom kommune og investorer, samt god forståelse mellom kommune og næringsliv.

 

Sandefjord FrP vil i kommuneplanarbeidet og strategisk næringsplan prioritere tiltak som fremmer tilbud til økt kompetanse for kommunens innbyggere.

SANDEFJORD FrP VIL:

Fortsette å samarbeide med næringslivet ved etablering av arbeidsplasser

 

Som hovedregel si ja til alle etableringer som gir arbeidsplasser

 

Regulerer næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov

 

Jobbe for å gi næringslivet trygge og stabile rammevilkår

 

Gjennom kommuneplan sikre fremtidige nye næringsarealer

Arbeid og sysselsetting

ARBEID OG SYSSELSETTING

Sandefjord FrP innser at velstand ikke er et produkt av politiske avgjørelser. Den er heller ikke først og fremst basert på et lands naturressurser. Den er framfor alt et resultat av enkeltmenneskenes daglige innsats i produktiv virksomhet. ”Fremtiden skapes, den vedtas ikke”

 

Sandefjord FrP ser på arbeid som et vesentlig grunnlag for allmenn trivsel. Vi mener at det først og fremst er den enkeltes egen oppgave å skaffe seg arbeid, basert på den enkeltes forutsetninger, utdannelse og markedets behov for hans/hennes kvalifikasjoner. Sandefjord FrP ønsker seg en kommune med et arbeidsmarked der det skal lønne seg å arbeide.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for et mangfold av ulike arbeidsplasser

LANDBRUK

Vi ønsker å legge til rette for at bonden selv skal kunne utvikle sin virksomhet. Dette vil Fremskrittspartiet gjøre ved å erstatte politiske reguleringer og begrensninger med næringsfrihet.

 

Sandefjord FrP ønsker å gi bonden større mulighet til å utvikle gården sin, men mye av dette er i dag sterkt regulert og gir oss få muligheter lokalt. Sandefjord FrP vil der det er mulig bidra til at Bonden kan utvikle driften sin.

SANDEFJORD FrP VIL:

Si JA til gårdsalg

 

Støtte opp om lokal matproduksjon

 

Være negative til å ta i bruk dyrka mark til boligutbygging, dersom det ikke foreligger en matjordsplan og velfungerende erstatningsarealer

 

Kreve at det produseres på arealer avsatt til dyrking og at disse ikke legges brakk.

REISELIV OG TURISME

Sandefjord FrP ser på reiselivet og turismen til Sandefjord som særdeles viktig for kommunen. De impulser et aktivt reiseliv gir vil være med på å utvikle kommunen. Våre hoteller, restauranter og øvrige skjenkesteder er viktige partnere for å sikre et godt besøk til kommunen. Sandefjord FrP er av den oppfatning at disse må ha stabile og gode vilkår.

 

Sandefjord FrP vil stille seg positivt til tiltak som fremmer muligheter for rimelig overnatting i Sandefjord, det være seg om de tilreisende kommer med fly, tog, ferje, fritidsbåt, campingvogn, bobil, sykkel eller til fots.

SANDEFJORD FrP VIL:

Være positive til utvidet bruk av kommunens campingplasser

 

Videreutvikle Sandefjord kommune som et attraktivt reisemål

 

Gi restaurant og utelivsbransjen gode rammevilkår

 

Følge alkoholloven skjenketider

 

Være positive til arrangementer som bidrar til økt aktivitet for innbyggere og turister

SANDEFJORD LUFTHAVN

Sandefjord FrP mener at Torp Flyplass er viktig for kommunen, men også for hele regionen. Vi vil støtte en utvikling av flyplassen, og så langt det går legge til rette for eventuelt økt arealbehov. Sandefjord FrP vil arbeide for flyplassens rammevilkår inn mot sentrale myndigheter og vi støtter taxfree ordningen på flyplassen, da dette er et viktig inntektsgrunnlag for flyplassen.

SANDEFJORD FrP VIL:

Være positive til en utvikling av Sandefjord Lufthavn

HØYERE UTDANNING

Sandefjord FrP mener at Sandefjord Kommune har gode forutsetninger for et økt tilbud av høyere utdanningsnivåer. Her vil et samarbeid med næringslivet være viktig for å kunne tilby den kompetansen næringslivet søker. Utdanningen må gjerne være offentlig eller privat, det viktigste for oss er tilbudet om studier og mulighet for økt kompetanse.

SANDEFJORD FrP VIL:

Jobbe for etablering av flere fagskoler, spesialutdanninger og høyere utdanning

KOMMUNENS ANSATTE

Skal vi oppnå kvalitet i de tjenestene kommunen leverer så er det behov for kompetent arbeidskraft. For å sikre rekruttering av god kompetanse må det derfor gjøres faglig attraktivt å arbeide i Sandefjord Kommune.

 

Vi vil derfor stille oss positive til tiltak som gjør det mulig å etter- eller videreutdanne seg. Sandefjord Kommune er en av kommunens største arbeidsplasser med over fem tusen ansatte.

 

Sandefjord FrP tar arbeidsgiveransvaret på alvor og vil bidra til at Sandefjord Kommune skal være en god arbeidsplass for alle ansatte. Vi vil arbeide for at sykefraværet skal være lavt, og legge til rette for tiltak som kan bidra til det.

SANDEFJORD FrP VIL:

Bidra til muligheter for etter - og videreutdanning

 

Jobbe for et lavest mulig sykefravær og sørge for at det innføres nødvendige tiltak for å oppnå dette.

bottom of page