top of page

Viktig resolusjon vedtatt på Fremskrittspartiets LM2023

Sandefjord FrP

30. apr. 2023

Det er på vei skjerpede krav til utslipp av avløp, blant annet krav til nitrogenrensing.
Dette er svært kostbart, og vil føre til en betydelig økning i avløpsgebyrer der hvor
kravet stilles.

Staten må delfinansiere nitrogenfjerning! Det er på vei skjerpede krav til utslipp av avløp, blant annet krav til nitrogenrensing. Dette er svært kostbart, og vil føre til en betydelig økning i avløpsgebyrer der hvor kravet stilles. Etter prinsippet om selvkost skal husholdningene som har avløp ta regningen for morgendagens rensesystemer, men dette er ikke bærekraftig med de kostnadsanslagene vi ser for nitrogenrensing.


En oversikt fra Norsk Vann viser at bare i Viken og Vestfold og Telemark er prognosen for avløpsinvesteringer på hele 55 milliarder kroner for å rense nitrogen. Landsmøtet i Fremskrittspartiet er av den oppfatning at det bør lages en romslig tilskuddsordning for investeringer til nitrogenrensing, hvor staten tar en stor del av investeringskostnadene gjennom en tilskuddsordning, for å hindre at innbyggerne får prissjokk. Statlige myndigheter kan for eksempel hente inspirasjon fra tilskuddsordningen for sykehjemsplasser i kommunene. I 2021 kom regjeringen med en helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord som i dag er forurenset med store mengder nitrogen. Dette innebærer at alle kommuner og interkommunale selskaper som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt i løpet av en 10 årsperiode må være forberedt på endringer i rensekravene med tilhørende investeringer. Forurensingen kommer ikke bare fra husholdninger, men også fra næringslivet og ikke minst landbruket. Landsmøtet i Fremskrittspartiet mener at moderne rensefasiliteter i nedbørsfeltet til Oslofjorden med nitrogenrensing, er riktig og viktig, og at tilsvarende rensing må på plass dersom det er tilsvarende forurensingsutfordringer andre steder. Landsmøtet i Fremskrittspartiet støtter opp om å restaurere Oslofjorden. Regjeringen sier at de kun vil bidra med midler i en planleggingsfase, men selve kostnaden for bygging av anleggene må kommunene ta selv med dagens politikk. Dette er en feilslått politikk dersom vi skal få fart på en utbygging av rensekapasitet som kan løfte miljøtilstanden i Oslofjorden.

Fremskrittspartiets landsmøte ber Stortingsgruppen om å fremme forslag til å en støtteordning for investeringer til nitrogenrensing av avløpsvann i områder som blir pålagt nye rensekrav.

bottom of page