top of page

Mobilitetsplanen ble behandlet

Cathrine Andersen

18. aug. 2022

Rødsåsen, bompenger og veterinærtjeneste var saker som ble behandlet i formannskapets møte tirsdag 16. august.

Denne høsten så kommer det mange saker til behandling som vil berøre byens innbyggere, så det kan være greit å følge med.

Sommeren er på hell og politisk aktivitet er nå i full gang lokalt.

Formannskapet hadde første møte tirsdag den 16. august.


Boligutbygging på Rødsåsen var til behandling og vi fulgte opp med å fremme forslaget vi hadde i hovedutvalget for miljø og plansaker.

1. Forslag til detaljregulering for Rødsåsen avslås.

2. Begrunnelse for avslag er: Utfordringer knyttet til trafikk/vegløsninger og trafikksikkerhet. I Høringsprosessen så har engasjementet for viktigheten av området kommet frem. Det er de siste årene blitt gjennomført flere byggeprosjekt på området Framnes/Vindal, det har medført at mye fri/grøntområder har blitt redusert. Under arbeidet med rulleringen av kommuneplanen, hvor alle områder i kommunen har blitt sett på, så har dette området stor betydning for mulighet til rekreasjon og bør i stor grad bevares/opprettholdes slik det er i dag. Volumet for utbyggingen blir derfor for omfattende. Hensynet til allmenheten er derfor større en behovet for en utbygging i dette området.


Forslaget fikk et solid flertall, med støtte fra Ap, MDG, Sv og V. Høyre delte seg.

Saken skal avgjøres av kommunestyret.


Den absolutt viktigste saken til behandling var nok mobilitetsplanen hvor mye av innholdet legger opp bruk av bypakkeavtale, bompenger og parkeringsrestriksjoner. Sandefjord FrP har omtalt denne saken tidligere og etter formannskapets møte så er vi det eneste partiet som samlet er mot innføring av bompenger i Sandefjord. Det ble en lengere debatt hvor det var for oss helt tydelig at faren for bompenger i Sandefjord er nærmere enn noen gang.

Saken skal i første omgang legges ut på høring.


Siden vi ikke ønsker bompenger så fremmet vi følgende forslag som ble nedstemt, fikk kun fire stemmer:

1. Forslag til kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord datert 23.05.2022, sendes tilbake til administrasjonen.

2. Planen skal ikke ha fokus på å begrense innbyggernes mobilitet ved bruk av restriksjoner som bompenger, bomring, og økte parkeringsavgifter. Planen skal i større grad se på muligheter for å imøtekomme kommunens vekst med et fungerende veisystem, samt redusere de «kø-utsatte» veistrekninger. Planen bør synligjøre fylkeskommunen- staten sitt ansvar, for de veier de har ansvaret for finansieringen av, fremfor å skyve ansvaret på kommunen og innbyggerne. Samtidig så bør planen ha større fokus på hvordan bysentra kan benyttes av alle, samt bidra til å øke besøk og bruk av kommunes sentrum for bilister, gående og syklende. Fylket/Staten bør samtidig sørge for et godt alternativ til bilbruk, som er et fungerende kollektivtilbud til byens innbyggere.

3. Hovedmål endres til: Sandefjord kommune skal tilrettelegge for et transportsystem som er bærekraftig, effektivt, brukervennlig og trygt for innbyggerne og næringslivet.Det var ikke all verden av saker, men som jeg var tidligere ute i Sandefjords blad med, så fulgte jeg opp med å fremme følgende forslag:

Det har over en periode fremkommet utfordringer knyttet til veterinærtjenester og da særlig tilbudet utover ordinær åpningstid. Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det bes derfor om at det legges frem en sak som viser hvordan kommunen har organisert dette, hvordan er tilbudet og hvem har ansvaret. Hvordan kan tilgangen bedres slik at kommunen har et godt og forsvarlig tilbud.


Kommunedirektøren kommer tilbake med en slik sak. Og det ser vi frem til å få, det er åpenbart mangler slik det er i dag.Det er mange saker som kommer til å berøre byens innbyggere denne høsten. Kommuneplanen skal til behandling onsdag 24. august så nå er det bare å forberede seg godt.


Håper dere følger oss her på frpsandefjord.no i tiden fremover. Vi skal forsøke synliggjøre hva vi gjør og hvorfor vi gjør det.


Med vennlig hilsen

Cathrine Andersen

Gruppeleder

bottom of page