top of page

Hvorfor nye skoler

Vi vet at det er en stor usikkerhet rundt dette med en ny og større skole. Så hvorfor vil Sandefjord FrP dette og hva vil det bety for barn og lærere. Vi har fått med oss debatten rundt ny skole på Vesterøya, det kommer mange spørsmål og det er noen bekymringer rundt mobbing og større skoler.

Skolenes tilstand

Vi har en del skoler i Sandefjord som er fra tidenes morgen, det er mangler på et godt inneklima, det er utfordringer med lys og det er en bygningsmessig utforming som ikke lenger passer dagens undervisningsform.

 

Det er problemer med vann i kjellere, mørke toaletter i kjellere, dusj og gym fasiliteter som står til stryk og andre byggetekniske utfordringer. Vedlikehold og oppgraderinger vil koste mange penger, uten at vi klarer å gjøre de fleste skolene i stand til å møte den fremtidige undervisningsformen eller at de blir godt universelt utformet.

 

Vi vet at omgivelser har stor betydning for trivsel og velvære. Barna bruker mange timer på skolen hver eneste dag og da bør de ikke være redde for å gå på do eller at det trekker fra vinduene med mer.

 

Undervisning

Undervisningsmetodene endrer seg, vi får stadig flere tekniske og digitale hjelpemidler inn i skolen. Da bør også skolens utforming gi rom for fleksibilitet og i større grad ha fellesarealer enn i dag. Ved at vi slår sammen tre skoler til en, med et elevantall på rundt 550 så betyr det at vi kan samle flere lærere og gjøre fagmiljøet større og vi antar at kompetansen øker samlet sett. Det er bedre for elevenes læring og de behov de har for hjelp i undervisningen.

 

Skolene får stadig flere elever med sammensatte behov, derfor er det viktig å styrke fagmiljøet rundt elevene.

 

Lek, aktivitet og uteareal

Når det bygges nye skoler så er Sandefjord FrP opptatt av at det skal være egnede arealer til alle, de må ha en god universell utforming. Alle skal kunne delta, og vi har hele tiden sagt at vi ønsker egnet område for 1-3 trinn og et egnet område for 4-7 trinn. De minste skal ha lekeområder som passer dem best, mens de eldre barna kanskje har litt andre behov.

 

Alle skolene skal ha en gymsal/flerbrukshall, fysisk aktivitet er viktig, og like viktig er gode dusj og garderobe fasiliteter. Vi må ikke glemme Visjonsboka og at elever har fått tatt del i arbeidet, de har snakket om hva de mener er fordeler, ulemper og hva de ønsker seg.

 

Skolestørrelse, skolemiljø og mobbing

Vi som folkevalgte vil jo bygge skoler som er til det beste for eleven (selv om noen forsøker å skape et inntrykk av noe annet) Vi er innbyggere vi også og de fleste har barn selv. Vi gjøre undersøkelser og får kunnskap fra ulike instanser og vi baserer ikke beslutninger med bakgrunn i hva vi tror eller føler. Men vi gjør faktisk et grundig stykke arbeid.

 

Som et eksempel så ønsker vi å vise til en forskningsrapport utført i 2022 som kan være av interesse. Vi mener den er nokså informativ, og vi legger frem noen punkter fra Nordahl rapporten.

 

  • Det er i søkene og i rapporten vektlagt sammenhengen mellom skolestørrelse og skolefaglige prestasjoner, skolestørrelse og elevenes trivsel og skolestørrelse og mobbing.

  • Hovedkonklusjonen i gjennomgangen er at det er en liten sammenheng mellom skolestørrelse og elevenes læring og trivsel i skolen. Det vil si at variasjoner mellom skoler i liten grad kan forklares av skolestørrelsen alene når det er kontrollert for andre bakgrunnsvariabler og pedagogiske variablers betydning for elevenes læring.

  • Flere av studiene peker på en svak tendens til kurvlineære sammenhenger, det vil si at det er en svak positiv sammenheng mellom skolens størrelse og elevenes læringsutbytte opp til et vist punkt, og at det deretter blir en svak negativ sammenheng når skolene blir større. De ulike studiene peker her i litt ulike retninger, men det kan se ut til at et slikt punkt for ideell skolestørrelse ligger på mellom 500 – 700 elever for barneskoler. Samtidig er det viktig å understreke at de skolefaglige prestasjonene statistisk sett bare vil synke marginalt om skolene er større eller mindre enn dette.

 

Vi legger ved Nordahl rapporten

Mobbing

Det er viktig for alle skolene i Sandefjord at det jobbes for at ingen elever opplever mobbing, det er nok dessverre ingen kvikk fix, men et ganske så målrettet arbeid. Noen rapporter viser til viktigheten av gode klassemiljøer, at om det skapes trivsel og inkludering i klassen så vil mobbing kunne reduseres noe.

 

Vi har i Sandefjord vedtatt mange tiltak og handlingsplaner for å forsøke og bedre situasjonen, dette arbeidet skal fortsette og flere tiltak må diskuteres. Sandefjord FrP vil se nærmere på mobilfri skole fra 1-10 trinn, vi har på ingen måte konkludert, men vi har fått tilbakemeldinger på at elever er redde for å bli tatt bilde av i dusjen, eller at det blir filmet hendelser og bilder som blir delt på sosiale medier mot elevens vilje. Sånn kan vi ikke ha det, skolen skal være trygg.

Økonomi

Ja, det koster å bygge nye skoler, men det koster mindre å bygge en skole fremfor tre skoler. Det vil koste mer å sette i stand de tre skolene på Vesterøya med samme nivå på skolebygget, som man får ved å bygge en ny fremtidsrettet skole med flerbrukshall.

 

Vi gir de som har brukt mye tid på å vise at det koster mindre å rehabilitere de tre skolen på Vesterøya annerkjennelse for jobben og vi har lest dokumentet som ble sendt over, mange gode poenger, men vi opplever at kalkylene ikke tar for seg samme nivå og standard som en ny skole vil gi.

 

Ved en rehabilitering så vil noen elevtrinn over år måtte ha en alternativ lokasjon mens rehabiliteringen pågår, noe som ikke ville vært optimalt.

 

Vi hadde ikke fått mindre drifts- og vedlikeholdskostnader med tre skoler fremfor en og vi i Sandefjord FrP ønsker på å bruke mindre penger på å drifte selve skolen og mer på innholdet i skolen. Det er en stor forskjell på investering og drift.

 

Skolevei og trafikksikkerhet

Dette er selvfølgelig et veldig viktig tema og ja, vi innser at noen vil få lenger skolevei, mens andre vil få kortere. Vi er enig at dette kan gi utfordringer for noen. Derfor var og er vi opptatt av at skoleveien må være trygg, med gode veier og mulighet for skolebuss. Det er viktig med gode muligheter for å slippe barn av ved skolen uten å skape trafikkaos, og sørge for gode parkeringsmuligheter for ansatte og besøkende.

 

Tomtevalg Vesterøya

Det ble gjennomført tomtesøk på hele Vesterøya hvor målet var å finne en tomt nær der de aller fleste bodde, det viste seg å være utfordrende om alle hensyn skulle ivaretas. Skulle man ta hensyn til plassering, bygge kostnader, vei og infrastruktur, erverv av areal og dyrket mark så ble det vanskelig.

 

Derfor var Sandefjord FrP tydelig på at skulle vi først bygge en ny skole og ivareta nærhet og trygg skolevei, så måtte vi dessverre bruke dyrket mark. Vår konklusjon var om man først skulle ta dyrket mark og sørge for at arealet ble erstattet så ville det spille liten rolle om det skulle erstattes 11 eller 13 dekar, det måtte uansett erstattes.

 

Vi mente at skolens beliggenhet og tomt måtte gi de beste muligheter for å ivareta det vi ønsket for en ny skole som uteareal, trafikksikkerhet, parkering og minst mulig erverv av annenmanns eiendom mot sin vilje. Tomten vi ønsket lå på nordsiden, av Kariåsen med nærhet til dagens barnehage. Da hadde man faktisk kunne levere barna på nesten samme sted, dersom man hadde en i barnehagen og en på skolen, noe som ville ført til mindre trafikk.

Vi tapte

Flertallet gikk for dagens tomt, Vi mente den ikke var bra nok og at det ble for store inngrep i annenmannseiendom. Vi mener samtidig at trafikk og parkeringsmulighetene ikke er bra nok. Vi har derfor stemt mot å bygge skole på denne tomten.

 

Veien videre

Vi har ikke skiftet syn på å skulle bygge nye skoler med litt flere elever. Vi tror det er bra med nye fremtidsrettede skoler og at det vil gi elevene muligheter for god læring og gode venner. Så er det viktig å huske at slike prosesser tar tid, vi tror at det tar noen år før neste prosjekt er i startfasen. Vi skal følge opp den nye skolen på Vesterøya, og gjøre vårt for at det skal bli en god skole for alle.

bottom of page