top of page

Våre barn og unge er vår fremtid

Sandefjord FrP

11. apr. 2023

Våre barn og unge er vår fremtid, derfor er det viktig å sørge for gode og trygge oppvekstsvilkår. Det å bidra til utviklingsmuligheter og et mangfold av aktiviteter for barn og unge er viktig for Sandefjord FrP

Det fordi vi mener det er grunnleggende for personlig vekst og hvordan man utvikler seg som menneske mot voksen alder.

 

De aller fleste barn og unge klarer seg godt i oppveksten, hvor tilbud om ulike aktiviteter i stor grad blir benyttet. Det å sørge for valgmuligheter i et bredt utvalg av aktiviteter er viktig, da ikke alle barn og unge er like.

 

Barn og unge som faller utenfor er i stor grad vondt og en utfordring for de som opplever dette nært, men det kan også bli en utfordring for resten av samfunnet. Det å forebygge utenforskap og uønsket adferd er ikke alltid så enkelt, men utrolig viktig. Det må samarbeides godt mellom partene og kommunen bør ha tilbud om hjelp tilgjengelig,


Det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barn den tryggheten, omsorgen og kjærligheten de trenger for å vokse opp til å bli selvstendige og ansvarsfulle individer. Virkeligheten er dessverre ikke alltid slik.

Derfor må vi ha gode ordninger som beskytter og hjelper de familiene og barna som trenger det. Vi stiller oss derfor bak barnevernlovens tre hovedprinsipper: det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp og hensynet til barnets beste.

 

Sandefjord FrP vil styrke samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet. Det er viktig at kommunens instanser som er i kontakt med barn, i større grad settes i stand til å avdekke når barn blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt. Jo tidligere slikt fanges opp, jo mindre inngripende blir ofte tiltakene.

 

Barnevernsformen skal styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats. Derfor har vi støttet prosjektet «tenk sammen» som er en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig innsats og oppfølging av utsatte barn og unge.

 

Sandefjord FrP mener det er nødvendig med orienteringer fra politiet når de får kjennskap om etableringer av kriminelle ungdomsmiljøer, særlig om man skal kunne gjøre grep for å hindre en uønsket utvikling. Vi erfarer at enkelte ungdomsmiljøer har blitt tøffere/hardere. Det kan bety at dagens lovverk ikke i stor nok grad gir politiet de verktøy de trenger.

 

Sandefjord FrP vil i samarbeid med partiet sentralt for å se på lovendringer som kan beskytte barn og unge som er under den kriminelle lavalder i fra å være attraktive til rekrutering. Vi må også se på lovendringer hvor barn og unge under den kriminelle lavalder som utøver alvorlige kriminelle handlinger hindres i å fortsette.

 

bottom of page