top of page

Mobilitetsplan- med eller uten bompenger?

Cathrine Andersen

8. jun. 2022

I forslaget til ny Mobilitetsplan så står det: Utførte modellberegninger viser en samlet trafikkvekst på 14 % i Sandefjord frem mot 2030 dersom det ikke gjennomføres tiltak for å begrense veksten. Trafikkveksten skyldes befolkningsvekst, forventet økt velstand og økt el-bil andel, og er klart størst i gamle Sandefjord kommune.
Bilrestriktive tiltak med bomring, alternativt i kombinasjon med økte parkeringskostnader vil kunne gi 7-8 % trafikkvekst, det vil si 6-7 % lavere enn referansealternativet på 14 %.

Les også behandlingen den 15. juni 2022


Mobilitetsplan i Sandefjord kommune skal nå til behandling, først i hovedutvalg for miljø og plansaker onsdag 15. juni. Den er utarbeidet som en kommunedelplan og følgende hovedmål er lagt til grunn:


1. Sandefjord kommune skal tilrettelegge for et transportsystem som er bærekraftig, effektivt, brukervennlig og trygt for innbyggerne og næringslivet.

2. I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange.


Administrasjonen hevder i saken at det er tre ulike fortellinger for fremtidens mobilitet i Sandefjord som er aktuelle:

Fortelling 1: Fortsette som vi gjør nå.

Fortelling 2: Redusert trafikkvekst og overgang til kollektiv, sykkel og gange (grønn mobilitet)

Fortelling 3: Omfattende veiutbygging og fortsatt trafikkvekst


Videre så skriver de i saken: "Dersom det ikke gjøres mobilitetstiltak vil personbiltrafikken øke, og med det køproblemene. Det er ikke tilgjengelige virkemidler til å gjennomføre tiltak, og byen domineres av biler og biltrafikk. Etableres en bypakke for Sandefjord med bomring og et sett av tiltak som gir redusert trafikkvekst og overgang til grønn mobilitet vil det gi et godt mobilitetstilbud for alle trafikantgrupper og god fremkommelighet.


En bypakke med bomring kan redusere trafikkveksten samtidig som inntektene fra bomringen kan brukes til forskjellige mobilitetstiltak. Ved etablering av en bypakke er det for tiden et krav om 20 % lokal egenfinansiering fra kommune / fylkeskommune.


Sandefjord står derfor nå ved noen sentrale veivalg for mobilitet i Sandefjord, skal man planlegge for at veksten i personbiltrafikken begrenses frem mot 2030, eller skal veksten fortsette med de konsekvenser det gir?


Dette spørsmålet oppfatter vi i Sandefjord FrP at administrasjonen ønsker at vi folkevalgte skal ta stilling til og de har skissert fire overordnede alternative strategier:Målet er altså å begrense bilvekst, du skal bruke kollektivt, sykle eller gå. Bompenger og økt parkeringstakst skal sørge for dette. Vi mener det finnes flere strategialternativer enn disse fire. Vi har intet i mot et parkeringshus tett på sentrum og vi mener det er flere grep vi kan gjøre i kommunen uten å gå inn for bypakke og bompenger.


Sandefjord FrP ønsker ikke bompenger i kommunen, like lite som vi ønsker eiendomsskatt. Vi har klart oss uten dette i Sandefjord i mange år og vi skal nok klare det fortsatt.

Vi foreslo for et par år siden og selge eierskapet i Sandefjord bredband, selskapet har en høy verdi, og vi ønsket å sette pengene på fond. Avkastningen fra fondet ønsket vi å bruke på infrastrukturtiltak

Vi ser ingen grunn til lenger å sitte som eiere av Sandefjord bredband, fiber er lagt, derfor er det ikke nødvendig å lenger sitte på eierskapet. Vi vet at teknologien endrer seg raskt og markedet er i konstant bevegelse.

Forslaget fikk den gang ikke flertall.


Vi vil mot dette møte se nærmere på alternative forslag til ny mobilitetsplan, men det som er sikkert er at vi kommer ikke til å støtte innføring av bypakke med bompenger, dette har vi programfestet.


En interessant tanke er bypakke- med salg av Sandefjord bredband for å dekke kommunens andel på 20% i et slikt spleiselag, fremfor å belaste innbyggerne med bompenger.

Det blir spennende å se hvor dette lander den 15. juni.


Har du innspill eller synspunkter så send de gjerne til post@frpsandefjord.no


bottom of page