top of page

Hvem som driver, eller kvalitet?

Sandefjord FrP

18. okt. 2022

Sandefjord FrP vil ha et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi ser nå at de private barnehagene sine rammevilkår endres og vi lurer på hvordan det blir for de private barnehagene i Sandefjord.

Som overordnede mål er det viktig at barnehagen skal gi trygge og sosiale barn, at mobbing unngås og at alle barnehagebarn blir sett i barnehagen, hvor hvert enkelt barn individuelt skal imøtekommes av barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene.


Sandefjord FrP vil ha et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi ser nå at de private barnehagene sine rammevilkår endres og vi lurer på hvordan det blir for de private barnehagene i Sandefjord. Kommunen skal ha full barnehagedekning, og om lag 3100 barn går i en av Sandefjords 37 private eller 22 kommunale barnehager. Sandefjord FrP er opptatt av at private barnehager skal kunne fortsette driften og gi et godt tilbud.


Fremskrittspartiet vil

  • at alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige

  • sikre reell økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager

  • at private barnehager skal motta finansiering direkte fra staten etter modell av private skoler

  • ha fri etableringsrett av private barnehager


Barnehagen skal sammen med foreldrene gi et godt grunnlag for at barna blir trygge og sosiale. Det er viktig at barna får utvikle seg som enkeltindivider og stimuleres gjennom lek. Innsatsen mot mobbing må settes inn allerede i barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene.

Vi vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig av når på året barnet er født.

God grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon er en forutsetning for gode barnehager.

bottom of page