top of page

De eldre og digitale ferdigheter

Sandefjord FrP

18. aug. 2022

Sandefjord kommune har som mål å være en digital kommune. Samtidig er det en realitet at en stor andel av innbyggerne har utfordringer med å benytte digitale verktøy som er nødvendige for å mestre hverdagslivet fullt ut. Og vi har lest i nyhetsoppslag at flere eldre har utfordringer, derfor er det viktig å følge opp med muligheter til opplæring.

Ved behandlingen av budsjett og økonomiplanen desember 2021 så fremmet H, FrP og Sp et forslag om å styrke innsatsen innenfor digital kompetanse seniorer, og ba derfor om en plan for dette. Administrasjonens forslag til dette var til behandling i formannskapet tirsdag 16. august. Det ga oss en god oversikt og mange gode tiltak for å forbedre tilbudet.


Men to forslag til tiltak ønsket vi å avvente litt med. Det var ansettelse av en person 800.000 kr og omgjøring av lokaler til 120.000 kr. Vi ønsket først at det skulle tas en runde med de som allerede har tilbud om dette i dag for å se om det var muligheter for å utvide eksisterende tilbud.

Forslaget fra FrP, H og SP:

1. Plan som tilrettelegger for opplæring i digitale ferdigheter for eldre sendes tilbake til administrasjonen. Tiltakspunkt 1 og 2 i kapittel 5. tiltaksoversikt vurderes på nytt og det gjennomføres en dialog med frivilligheten og parter som omtalt i planen. Målet er å se om de kan utvide sine tilbud og opplæring innen digitale ferdigheter og hva som eventuelt skal til økonomisk.


Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Les planen her

plan for opplaringstiltak digital mestring eldre
.pdf
Download PDF • 401KB


Eksisterende tilbud i dag:

  • Datakurs, veiledning og individuell opplæring i regi av Nestor pensjonistskole

  • Dataklubb på Bugårdsenteret, i regi av frivillige

  • Dataklubb Stokke frivilligsentral, lokalforening i Seniornett (organisasjon som jobber for å styrke seniorenes digitale kompetanse)

  • Datacafe Andebu frivilligsentral

  • Datakurs på Forsmannsenteret, i regi av Pensjonistforbundet Sandefjord

  • Individuell opplæring/veiledning på bibliotekene, på Framnessenteret og på frivilligsentralene. Dette er et drop in tilbud. Innholdet i etablerte tilbud avhenger i stor grad av ønskene til de som benytter seg av disse. Det gis opplæring både i pc, nettbrett og mobiltelefon.

  • I kurset Beste årgang, som tilbys alle 77- åringer, gis informasjon om digitale muligheter og om hvor man kan få bistand. Informasjonen som gis oppdateres i tråd med utvikling

bottom of page