top of page

Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy

Sandefjord FrP

6. mai 2022

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn trådde i kraft 18.06.2021. Formålet med loven er å legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø.

Nå skal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy behandles av hovedutvalg for miljø og plansaker onsdag den 11. mai. Vi i Sandefjord FrP mener det er god grunn til å ha en slik forskrift. Vi mener det frislippet som var i Oslo har ødelagt mye for el- sparkesykler. Det er et fantastisk fremkomstmiddel, men brukere har et ansvar for å følge trafikkregler, ta hensyn til gående, syklende og andre. Vi skal alle ta hensyn til hverandre.


Vi i Sandefjord FrP ønsker ikke at det skal ligge/stå sparkesykler spredt rundt i kommunen til enhver tid, så her hviler et sterkt ansvar på utleier. Vi skal se på forslag til forskrift og vurdere eventuelle justeringer før den legges ut på høring.


Noen viktige punkter i forskriften som legges ut på høring er:


  1. Forskriften skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Sandefjord kommune bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger, miljø og lokalmiljø

  2. Krav om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy Utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Sandefjord kommune kan bare skje med tillatelse fra Sandefjord kommune. Sandefjord kommune gir tillatelse til utleie av små elektriske kjøretøy i Sandefjord kommune etter søknad. Alle søkere som oppfyller søknadskravene blir gitt tillatelse. Tillatelsen varer i 1 år, og kan forlenges etter ny søknad.

  3. Utleier plikter å følge de krav til plassering av små elektriske kjøretøy som kommunen bestemmer. Utleie kan skje alle dager, hele dagen, unntatt i tidsrommet mellom kl. 01.00–05.00

  4. Utleier skal forhindre sjenerende lyd fra små elektriske kjøretøy. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått i tidsrommet mellom kl. 22.00–07.00 natt til hverdager, og mellom kl. 22.00–09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

  5. Utleier skal på eget initiativ, fortløpende fjerne, flytte og rydde små elektriske kjøretøy: 1. som er parkert utenfor parkeringsplass. 2. som er til hinder for den generelle fremkommeligheten. 3. som er veltet, ikke fungerer, har havnet i elver og sjø, eller på annen måte forsøpler lokalmiljøet.

  6. Fjerning og forvaring Sandefjord kommune kan fjerne og ta små elektriske kjøretøy i forvaring, og kreve betaling for dette, jf. lov om utleie av små elektriske kjøretøy § 6.


https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022021734&

bottom of page