top of page

Et skritt nærmere bom og bompenger?

Sandefjord FrP

16. jun. 2022

Flertallet gikk for å legge administrasjonens forslag til ny mobilitetsplan ut på høring. Sandefjord FrP fremmet et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen, det fikk kun FrP og H sine stemmer.
Vi utfordret de andre partiene på å være tydelige i forhold til bompenger, det ville de ikke svare på nå.


Dette forslaget ble fremmet og fikk kun FrP og H sine stemmer


1. Forslag til kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord datert 23.05.2022, sendes tilbake til administrasjonen.


2. Planen skal ikke ha fokus på å begrense innbyggernes mobilitet ved bruk av restriksjoner som bompenger, bomring, og økte parkeringsavgifter. Planen skal i større grad se på muligheter for å imøtekomme kommunens vekst med et fungerende veisystem, samt redusere de «kø-utsatte» veistrekninger. Planen bør synligjøre fylkeskommunen- staten sitt ansvar, for de veier de har ansvaret for finansieringen av, fremfor å skyve ansvaret på kommunen og innbyggerne. Samtidig så bør planen ha større fokus på hvordan bysentra kan benyttes av alle, samt bidra til å øke besøk og bruk av kommunes sentrum for bilister, gående og syklende. Fylket/Staten bør samtidig sørge for et godt alternativ til bilbruk, som er et fungerende kollektivtilbud til byens innbyggere.


3. Hovedmål endres til:

1. Sandefjord kommune skal tilrettelegge for et transportsystem som er bærekraftig, effektivt, brukervennlig og trygt for innbyggerne og næringslivet.


Vi fjernet dette hovedmålet:

2.I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange.


Les mer om saken her: https://www.frpsandefjord.no/nyheter/mobilitetsplan--med-eller-uten-bompenger%3F

bottom of page