top of page

Skyver Statens Vegvesen ansvaret over på Kommunen?

Flertallet i Kommunestyret ville ikke lytte til Fremskrittspartiet når det skulle besluttes vedtak om ny vei til Torp Flyplass.

Saken har - på en merkelig måte - fått lov til å handle om hvordan kommunen skal finansiere veien, ikke det essensielle i saken, hvorvidt Staten må ta sitt ansvar på alvor.


Kort oppsummert så handler saken om behovet for å bedre fremkommeligheten fra E18 til Torp Flyplass. I rushtiden belastes veien Fokserød - Kullerød såpass at det oppstår trafikale problemer i området. Dette er også estimert til å øke i årene fremover. Det må gjøres avdempende tiltak innen rimelig tid for å kunne ivareta den fremtidige trafikkavviklingen.


I Norge har vi 3 forvaltningsnivåer - Kommune, Fylke og Stat - med sine respektive ansvar for vei; Kommunal vei, Fylkesvei og Riksveg.

I denne aktuelle saken kommer kommunen derfor i en skvis gitt at det er et uttalt ønske om å utvikle næringsaktiviteten på Kullerød og Torp. Et tiltak som naturlig nok vil gi økt belasting på veinettet - Riksvegnettet.I en rapport utarbeidet i 2020, mente Statens Vegvesen at det mest hensiktsmessige tiltaket på lang sikt var å etablere ny vei mellom Torp og Tassebekk, og at det kunne være besparende å gjøre dette i sammenheng med planleggingen av ny InterCity. (Stokke-Sandefjord)


Kostnaden for dette prosjektet er estimert til mellom 500 og 800 millioner kroner.Sandefjord Kommune har i etterkant av denne rapporten, og en egen rapport utarbeidet av Multiconsult, bedt Statens Vegvesen om å starte planlegging av den nye veien.


Statens Vegvesen har i brev 15. juni, informert kommunen om at de ikke har satt av penger til etablering av ny vei mellom Torp og Tassebekk i dagens NTP. Kommunen "oppfordres" derfor til å gjøre et vedtak, der det bes om at veien finansieres med bompenger, slik at planleggingen kan gjennomføres parallelt med InterCity.


Fremskrittspartiet argumenterte i kommunestyret Torsdag 27.10, for at Statens Vegvesen må være sitt ansvar bevist. Ikke sette kommunen i en posisjon der lokaldemokratiet i praksis tvinges til å påta seg det økonomiske ansvaret, og dermed pålegge innbyggerne en økonomisk belastning ved å innføre bompengeinnkreving.


I sin rapport fra 2020, benytter Statens Vegvesen terminologier som

På kort, middels og lang sikt

i sine vurderinger av tiltak. Der “på lang sikt” er mer enn 5år frem i tid.

Altså har Statens Vegvesen hele tiden vært fullt klar over at trafikksituasjon ville måtte løses alt i 2025.

Det oppleves da veldig underlig at Statens Vegvesen ikke har satt av penger til dette, men i stedet forsøker å tvinge kommunen til å inngå en bompenge avtale.


Fremskrittspartiet mener dette er en ansvarsfraskrivelse Sandefjord Kommune ikke kan akseptere.


Statens Vegvesen kan ikke på eget initiativ prosjektere med bompenge finansiering, det må foreligge en lokal forankring og lokalt initiativ. Man kan jo spekulere i om Statens Vegvesen bevist har latt være å budsjettere veien, og samtidig latt være og holde kommunen oppdatert, nettopp for sette kommunen i den posisjonen vi nå opplever.


I saksgrunnlaget fra kommunedirektøren til kommunestyret, kom det ikke frem hva dette vil koste kommunen. Kostnadene ifbm søknad om bompengefinansiering og lånegaranti for hele prosjektet, må kommunen stå for. Gitt at det ikke er satt av noen penger til dette tiltaket fra Statens Vegvesen sin side, betyr det at hele regningen for ny riksveg må betales av kommunen, kommunens innbyggere som må benytte veien for å komme på jobb, og alle som ønsker å reise med fly fra Torp.


Fremskrittspartiet mener dette er helt urimelig, og derfor så stemte vi i mot dette når saken ble behandlet i kommunestyre.

Fremskrittspartiet mener det er Statens Vegvesen sitt ansvar å sørge for en akseptabel trafikkavviklingen til Torp flyplass.


27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page