top of page

Sandefjord FrP stiller opp for funksjonshemmede.

Det jobbes med en plan på lik linje som omhandler tilbudet til barn unge og voksne med utviklingshemming, den tar utgangspunkt fra NOU 2016 med 8 viktige løft.

Sandefjord FRP lyttet til pårørende og la inn deres ønsker med innspill til helse og sosial og kunnskap og barn. Forslaget ble behandlet ulikt i utvalgene, men den 28 februar var det formannskapsmøte da hadde gruppeleder for FrP tatt en prat med Høyre og SP hvor de var enige om å fremme dette som et felles forslag. Dette ble enstemmig vedtatt.

I avisa 6 mars har Charlotte fra SV et innlegg.

Hun ble selvsagt gledelig overrasket over at FrP fremmet et forslag som var nesten identisk med det hun hadde lagt inn.

Å bli overrasket blir bare tull da hun har skrevet av innlegget FrP la inn til HSO og KBU.

Dette var en FrP sak.


Her kan du lese vedtaket fra formannskapsmøtet.

FSK- 034/23 Vedtak: Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:

1. Retningsvalget alternativ 2; «Min mestring - din støtte», beskrevet i temaplanen På lik linje, del 1, legges til grunn for fremtidige tjenester til innbyggere med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser.

2. Det legges frem en sak før behandling av handlings- og økonomiplanen 2024-2027 med en fullstendig temaplan På lik linje, med en handlingsdel med mulige tiltak som bygger opp under retningsvalget.

3. Økonomiske rammer bør ikke være til hinder for at det i handlingsplanen i saken fremmes forslag som i noen grad vil gå utover nåværende budsjettrammer.

4. Kommunedirektøren vil i Rammesaken redegjøre for kommunens økonomiske handlingsrom for oppfølging av tiltak i denne planen i handlings- og økonomiplan for 2024-2027.

5. Forskning må bli en styrende faktor ved planlegging av boligutvikling, og ikke bare konsulentrapporter.

6. Temaplan På lik linje, del 1, legges ut på høring, med en høringsperiode på 4 uker.

7. Uttalelse fra pårørende følger videre politisk behandling. Endret avsnitt to under "Bærekraft" om Boligløftet: I likhet med befolkningen ellers skal kommunen legge til rette for at også utviklingshemmede skal få bo tilrettelagt lengst mulig i eget hjem. Sykehjem vurderes likevel når den enkelte får aldersrelaterte symptomer, og samtidig er i behov av høyere helsefaglig kompetanse enn hva som er mulig å legge til rette for i hjemmet. Tildeling av sykehjemsplass skal skje i tråd med den enkeltes ønsker og behov.


For å sikre denne planen så blir den lagt ut til høring på 4 uker.


Overordna i plan del 1 kan du lese her.

Satsningsområder.

  1. Selvstendighet 

  2. Selvbestemmelse og rettssikkerhet

  3. Støtte opp om foreldrenes og familiens rolle

  4. Barnehage og skole

  5. Samhandling om tidlig innsats, hverdagsmestring og likeverdige helsetjenester

  6. Arbeid, aktivitet og fritid

  7. Velferdsteknologi

  8. Ambulerende oppfølging

  9. Boligløft

  10. Kompetanse, kvalitet og ledelse


Planen blir spennende å følge videre, mye kan gjøres uten mer penger inn. Et stort ønske er at flere kommuner gjør som Sandefjord.

Regjeringen burde stille opp å gi øremerkede penger til Kommunene slik at de kan gi det løftet som trengs for at vi i Norge skal få fulgt opp menneskerettighetene og la alle få leve gode liv.


I august 2022 startet kommunen med private leverandører for BPA, Brukerstyrt Personlig Assistanse og det skal bygges et nytt arbeid/dagtilbud på Helgerød. Politisk så jobbes det også med nye lokaler som skal erstatte det mye omtalte Hauanskogen, hvor kommunen tilbyr avlastningsplasser


Trist at regjeringen fjernet penger til nye bygg da Kommunen er i farta med en 7 bolig, avlastningsbygg og et nytt bygg med arbeid/dagtilbud for Andebu og Stokke området.


Vi i Sandefjord FrP ønsker at alle skal få den hjelpen de trenger og legge til rette for det.

272 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page