top of page

– Jeg ser på det som ekskluderende.

Dette er overskriften i en artikkel i Sandefjords Blad den 2. juni. Saken dreier seg om forslag til alkoholpolitisk handlingsplan som ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg og som skal ut på høring. Overskriften baserer seg på uttalelsen til SV’s representant i hovedutvalget.


Det er ikke Sandefjord FrP sitt ønske at alkoholpolitisk handlingsplan skal oppleves ekskluderende, tvert imot. Sandefjord FrP stiller seg fullt og helt bak hovedmålet i planen. Sandefjord skal ha et trygt, attraktivt og inkluderende by- og uteliv, og at salg og skjenking av alkohol skal skje på like konkurransevilkår og med seriøse næringsdrivende.


Når noen av punktene i forslaget til alkoholpolitisk handlingsplan går på uttrykket «Universell utforming», mener Sandefjord FrP at dette er godt ivaretatt av plan og bygningsloven. Dette er noe som også er omtalt i selve forslag til planen.

Jeg siterer:

«Universell utforming Krav om tilgjengelighet til salgs- og skjenkesteder for personer med nedsatt funksjonsevne er per i dag ikke regulert i alkoholloven. Både plan- og bygningsloven § 1-1, byggeteknisk forskrift (TEK17) kapittel 8 og kapittel 12 og likestillings- og diskrimineringsloven § 17 inneholder generelle regler om tilgjengelighet og universell utforming. Ved nybygg gjelder kravene til universell utforming i byggeteknisk forskrift (TEK17) kapittel 8 og 12. Kapittel 8 gjelder utearealer, mens kapittel 12 gjelder byggverk.»

Med andre ord, alkoholpolitisk handlingsplan i Sandefjord skal baseres på alkohollovens intensjoner. Dog står kommunene fritt innenfor visse rammer, spesielt når det gjelder skjenketider.


Det er for at vi skal få et enklere planverk å forholde oss til, og at skjenke- og serveringssteder skal ha nødvendige godkjenninger i henhold til plan- og bygningslov at vi ønsker avsnitt om universell utforming ut av denne planen. Det er ikke for å ekskludere noen.

Sandefjord FrP ønsker kort og godt at punkt 2.1.4 i planen skal lyde:

Sandefjord har et inkluderende uteliv, som er tilgjengelig for alle Sandefjord skal være en inkluderende by hvor alle kan delta. Det legges vekt på ulike momenter ved vurdering om en skjenkebevilling skal gis eller ikke, jf. retningslinjene.

Med dette som utgangspunkt for en næring som må følge flere reguleringer og påbud enn de fleste, håper Sandefjord FrP på gode høringssvar, og en fordomsfri debatt og en balansert dekning i lokalmedia.

 

Vidar Andersen

Nestleder HSO

Fremskrittspartiet.Foto Liv Inger Monsen

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page