top of page

Har vi plass til flere flyktninger nå?

Sandefjord kommune har de siste 2 årene bosatt over 480 flyktninger, et antall som er rekordhøyt og som over tid selvfølgelig gir et økt press på tjenestene våre. Presset både i leiemarkedet og i kommunes tjenesteapparat er krevende. Videre har det vist seg vanskeligere enn først antatt å bistå det antall flyktninger som er nødvendig ut i inntektsgivende arbeid, og det har ført til at volumet som skal ha oppfølging stadig øker i takt med nye bosettinger.


Skole og barnehager

Et mottak av 220 nye flyktninger vil medføre et økt press på inntak av barn og ungdom i barnehager og skoler. "Det er viktig å sørge for at det ikke oppstår forsinkelser på grunn av manglende kapasitet særlig i barnehage, slik at vi kan bosette raskt og effektivt fortløpende" sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. Erfaringen fra 2023 er at barn har fått plass i barnehage og skole innen relativt kort tid, men at enkelte skolekretser og barnehager opplever kapasitetsutfordringer.


Boliger

Anskaffelse av tilstrekkelig antall boliger er en utfordring, noe FrP tok til ordet for i januar 2023, vi advarte mot mangel av boliger og økte leiepriser. Behovet ble i 2023 dekket på det private utleiemarkedet. Presset øker og andre målgrupper presses nå ut av markedet og andre innbyggere blir stående uten et tilfredsstillende botilbud.


Oppsummert gir situasjonen lengre ventelister på kommunens boliger, og kommunen klarer ikke å finne egnet bolig til alle som trenger dette på kort sikt. Leieprisene i markedet har økt som følge av flyktningsituasjonen. Dette får konsekvenser for andre innbyggere som skal leie bolig, og det får konsekvenser for leieprisen på kommunale boliger på sikt som følge av at husleien fastsettes etter gjengs leie-prinsippet, skriver kommunedirektøren i saksfremstillingen.


Økonomi

Siste rapporteringsår (2022) viste at integreringstilskuddet dekket i gjennomsnitt 97,3 % av kommunenes utgifter som tilskuddet er ment å dekke. Altså ikke alle kostnader. Dette er omtrent som året før. Gjennomsnittsutgiftene for en person i femårsperioden var 810.865 kr. Det betyr at dersom kommunen ikke lykkes med en rask og god integrering, så vil kommunen får varig økte utgifter på flere områder om ikke de bosatte flyktningene innlemmes i arbeidslivet i løpet av noen år.


Formannskapets behandling

Da saken var til behandling i formannskapet så fremmet FrP følgende forslag:


1. Sandefjord kommune vil gjøre en vurdering om bosetting dersom det fortsatt foreligger et nasjonalt behov ved behandlingen av 1. tertial-saken i juni.

2. Sandefjord kommune mener nasjonale myndigheter må gjøre endringer i regelverket som i større grad harmoniserer ordningene med de andre nordiske landene slik at ikke ankomstene til Norge (fra Ukraina) fortsetter å være høyere enn alle de andre nordiske landene til sammen.


Forslaget om å avvente og følge utviklingen av behovet for å bosette flyktninger, ble fremmet for å følge med på de lokale forhold som boligkapasitet, skoler, barnehager og arbeidsplasser. Vi har et ansvar for de som allerede bor i Sandefjord kommune. Særlig tilgang på boliger og mulighet for å kunne leie en bolig. Et presset leie/boligmarked kjører leieprisene i været. Men også de økonomiske konsekvensene kommunen kan få i et langsiktig perspektiv. Forslaget fikk kun Sandefjord FrP sin stemme.

Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Rødt og Senterpartiet ville motta flere enn det kommunedirektøren anbefalte, de doblet det opp.. De støttet forslaget fremmet av Arbeiderpartiet om å motta 220 flyktninger og fikk flertall for dette. De trosser altså kommunedirektørens anbefaling, uten å nevne en eneste måte å løse de utfordringer dette medfører.


Undertegnede stilte gruppeleder i Arbeiderpartiet, Bjørn Orerød spørsmål om boligsituasjonen og hvordan de tenker å løse dette? Bjørn Orerød svarer som følger: Han tror ikke det er Arbeiderpartiet som skal svare ut hvordan vi skal bosette, men han nevner videre at det muligens kan bygges midlertidige boliger for flyktninger.


Saken skal avgjøres i kommunestyret i torsdag 8 februar, og Sandefjord FrP vil på nytt fremme sitt forslag om å ta en pause fra å skulle motta flere flyktninger nå.

Du kan følge debatten her85 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page