top of page

Er Arbeiderpartiet en velferdsprofitør?

Spør du en fra Arbeiderpartiet så vil de fortelle at “samrøret” mellom AP og LO er helt legitimt, fordi dette samarbeidet er helt "åpent" og "transparent", derfor ser de ingen konflikter ved at dette samarbeidet både fortsetter og forsterkes.

Min mening er at det er lite tillitsvekkende at en organisasjon kun på bakgrunn av et “legitimt” samarbeid skal få så mye makt. På alle andre arenaer jobber AP for å forhindre eller motarbeide at noen grupper skal få mer makt enn andre i samfunnet. Det er tydelig uttalt at “vi” må hindre “velferdsprofitører”, den “herskende kapitalklassen” og forhindre at selskaper får for mye marked slik at det kan svekke konkurransen.

I Hurdalsplattformen som er utarbeidet av landets nye regjering skal det i tråd med AP sitt valgløfte, gjennomføres en dobbling av Fagforeningsfradraget.

Ved første øyekast er kanskje ikke dette så mye å bry seg om, før man tenker litt mer over hva som er motivasjonen og hvor dette tiltaket kommer fra.

Kravet ble overlevert AP tidlig i valgkampen og kommer fra LO. Så hvorfor er dette så viktig for LO at det er et av hovedkravene deres? I følge LO selv er dette et krav utarbeidet etter en demokratisk prosess blant organisasjonens medlemmer. - Jeg kan ikke finne noen referanser til at dette konkrete kravet er ytret fra medlemmene, det kan derfor se ut som at ledelsen har handlet på eget initiativ. - Den mest rasjonelle grunnen må jo da være for å tilrettelegge for flere medlemmer og mer makt?

Hvem er det som tjener mest på at dette kravet blir gjennomført?

Ifølge SSB er median inntekten her til lands ca 430 tusen. 6 av 10 tjener under 500 tusen. I LO organisasjoner betaler man fra 1,2% til 1,9% av brutto lønn. Så en gjennomsnittlig lønnsmottager betaler mellom 5200 og 6700 kroner i årlig kontingent Til sammenligning så belastes et medlemskap i NITO likt for alle på 5040 kr pr år.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget. I 2021 var maks beløpet 3850 kr, det er dette LO og AP altså nå skal doble. I praksis betyr en dobling at LO kan fortsette å forsvare en betydelig høyere kontingent enn de fleste andre forbund, siden nesten alle medlemmer vil få 100% fradrag, de fleste vil ikke engang nå maks fradraget når det økes til 7160kr.

Er dette riktig bruk av fellesskapets penger? I følge finansministeren så skulle man tro dette var et betydelig tilskudd til “vanlige folk” sin lommebok, gitt at han benytter dette som et argument i alle debatter han deltar i. Om det høres veldig bra ut, så utgjør det ikke så mye, for det er ikke sånn at man får igjen denne summen på opptil 7160 kr. Den blir kun trukket fra på inntekten det betales skatt av, så dersom du betaler så mye i kontigent at du får fullt fradrag, vil du få ca 1000kr mer i året, eller litt over 80kr i mnd. Det ville vært mye ryddigere og isteden innført et tak på LO sin mulighet til å kreve kontigent, men det vil svekke LO sin inntekt så det er det nok liten vilje for.

Medaljens bakside er at over 1 milliard mer av fellesskapets midler benyttes til å gi skattefradrag på utgifter til inntekter, der LO er de som henter inn desidert mest, med inntekter på minst 6 milliarder fra kontigent alene. (om alle medlemmene hadde median inntekt)

Hva man kaller det i denne sammenheng er av liten betydning, men det er ingen tvil om at AP får et “utbytte” av disse inntektene. Dermed er det indirekte fellesskapets midler som gir incentiver for økt partistøtte til AP.


Er ikke Arbeiderpartiet da en velferdsprofitør?

Arbeiderpartiet mottar i gjennomsnitt 16 millioner kroner i partistøtte fra LO's forbund hvert eneste år. Dette gjør AP i stand til å opprettholde en betydelig større parti organisasjon enn de fleste andre partiene, en ikke ubetydelig fordel mtp. hva det koster å for eksempel gjennomføre en valgkamp. Så kan man jo bare spekulere i om AP hadde vært et like stort parti uten denne støtten, og om da LO i såfall utgjør en trussel for demokratiet?

Lederne i LO forbund med mellom 1,5 og 2 millioner i lønn og honorarer, sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Vi har altså et milliard imperium med stemmerett i toppledelsen til ett av Norges største politiske partier, som åpenlyst får omgjort sine krav til politiske vedtak.

Hvorfor er det ingen som regerer på dette?

Det er nok sunt for et samfunn at vi har organisasjoner som ivaretar arbeidernes rettigheter, men at man kan legitimere at en paraply organisasjon av LO sin dimensjon får ha så tette bånd og så sterk påvirkning på demokratiet syns jeg er kritikkverdig og stiller spørsmål om hvor åpent og transparent dette “ekteskapet” egentlig er.

I praksis så har en enkelt-organisasjon direkte tilgang og således direkte påvirkning på den Norske Regjeringen. LO selv mente sågar at DE burde fått flere av ministerpostene i dagens regjering.

Da er vi langt forbi et “samarbeid”, da er vi over på at det er mulig å “kjøpe” seg en plass rundt bordet. Det har vært skrevet mye om dette samarbeidet opp gjennom tiden, tilbake i 2007 var det en måling som også viste motstand mot dette fra arbeiderpartiets egne velgere.

“De borgerlige prøver å gjøre det faglig-politiske samarbeidet til noe annet enn det i realiteten er, altså et samarbeid mellom to selvstendige organisasjoner” sa LO-leder den gang - Roar Flåthen

Mon tro om denne motstanden hadde blitt større om en offentlig debatt rundt dette tema ikke hadde blitt så aktivt motarbeidet av de som tjener godt på at dette "samarbeidet" opprettholdes.

I straffeloven §276a står følgende: For korrupsjon straffes den som (a) for seg selv eller andre krever, mottar eller aksepterer en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag og (b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. Høyesterett har lagt til grunn at det normalt må foreligge en ytelse og en motytelse, og at verdien av ytelsen må anses å være av varig art, slik at for eksempel en vinflaske eller en middag som fortæres på stedet ikke vil kunne rammes som utilbørlig

Så man kan si at her ønsker AP (a) å gjennomføre et vedtak som er ønsket innført av LO (b) og for blant annet dette får de årlig (varig art) en utilbørlig fordel i form av millioner i parti støtte. Som utilbørlig gir LO fordelen av å kunne opprettholde en høyere kontingent, samt med stor sannsynlighet også erverve seg enda flere medlemmer.

Det faller nok ikke inn under korrupsjonsloven, men det moralske passet til partiet må være helt ute av kurs om dette samarbeidet ikke anses å være kritikkverdig LO sin forklaring på den massive partistøtten:

  • LOs partistøtte har lange tradisjoner og vedtas i en demokratisk prosess i våre valgte organer.

  • LO vedtar partistøtte til de partiene som best ivaretar arbeidsfolks interesser.

  • LOs medlemmer har ikke millioner på konto som de kan gi til partier som vil forme en politikk som passer vanlige arbeidsfolk. Derfor gir vi i felleskap.

  • LOs bidrag til partiene på venstresiden oppveier for de millionene høyresidens bidragsytere gir til sine partier. Uten LOs bidrag ville det vært en stor skjevhet i høyresidens favør.

  • LO gir til de partiene som er mest enig med våre medlemmer. Vi har spurt gjennom medlemsdebatten og nesten 150 000 av våre medlemmer har svart. De har sagt at å forebygge ulikhet, det å skape jobber, trygghet i jobben og lønn når man er syk er de viktigste sakene for dem.

  • LO er en stor og åpen demokratisk organisasjon som er stolt av å si at vi fremmer interessene til helt vanlige arbeidsfolk. Dagens regjering fører en politikk for økte forskjeller. Derfor ønsker våre medlemmer å bidra til et nytt stortingsflertall og en ny regjering neste høst.

  • LO jobber for å ivareta våre medlemmers interesser både overfor arbeidsgiverne og i samfunnet. Det betyr at vi støtter opp om en politikk som bidrar til økt sysselsetting, rettferdig fordeling og en sterk velferdsstat som bidrar til å opprettholde samholdet og tilliten i befolkningen.

Fra 2010 til 2020, mottok Arbeiderpartiet 234 millioner i bidrag. 166 av disse kom fra LO, til sammenligning så mottok Fremskrittspartiet totalt 26.6 millioner i bidrag og 95 tusen kroner var fra en fagorganisasjon Arbeiderpartiet har gjennom samme periode hatt omtrentlig dobbelt oppslutning av FrP, men altså nesten 10 ganger så høyt bidrag. Usikker på om det kan kalles å “oppveie” slik LO refererer til.

Dette understøtter min påstand om at Arbeiderpartiet ikke ville klart å opprettholde sin posisjon uten den massive støtten fra LO, noe som underbygger at dette “samarbeidet” ikke kan sies å være så legitimt som de skal ha det til, ei heller veldig demokratisk.28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page