top of page

De eldre sin velgerinnflytelse.

Leser med stor interesse innlegget i Sandefjord Blad til debatt fra Ragnar Klavenes, mangeårig medlem og leder av eldrerådet i Sandefjord.


Det er nok ikke bare blant kommunens eldre usikkerheten på hva de skal stemme den 11. september gir seg til kjenne. Den tror jeg kommer fram i alle aldersgrupper. Det er jo bare å registrere frammøteprosenten ved de siste lokalvalg. Demokratiet svekkes ved redusert valgdeltagelse. Vårt demokrati er bygget på tillit, og de siste ukers søkelys på habilitet og solbriller styrker ikke tilliten til politikere som gruppe. Det gjør det heller ikke enklere for velgerne når en så stor partiflora som nå vokser fram.


Ragnar Klavenes har rett i at den demografiske utviklingen i kommunen tilsier at vi blir flere eldre, og at fødselstallet går ned. Her ligger en av de store utfordringene for de lokale folkevalgte. Skal vi få resurser til å lage den velferd og omsorg vi har behov for trengs tøffe prioriteringer. Kommunens mange gründere har gjennom år skapt arbeidsplasser, noe som igjen har gitt kommunen et visst økonomisk handlingsrom, sammen med god forvaltning av tidligere skapte verdier som vi nå høster av via kommunens kraftfond.


Sandefjord FrP har sine klare prioriteringer for kommende periode, og som har vært det i mange tiår. Det er lovpålagte oppgaver som skole, helse og omsorg det dreier seg om. Sandefjord FrP er ikke maksimalt opptatt av trafikale løsninger bortsett fra området som trafikksikkerhet. En vei gjennom Preståsen blir for oss utopi, og hvorfor ikke vi får med regionale og sentrale myndigheter på en alternativ innfartsvei til byen fra Heimdal via Torp til Tassebekk, er en gåte. Vi hadde et håp om en løsning når vi regulerte traséen for nytt dobbeltspor på jernbanen, men her sa regjeringen bråstopp.


Når Sandefjord FrP i sitt program skriver:

«De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune.»

Så forplikter vi oss på dette. Utfordringen er dagens regjering som mer eller mindre forbyr privat initiativ på omsorgsektoren i Norge.


Vi vil så absolutt følge opp Stortingsmelding nr. 15 fra 2017 «Leve Hele Livet». En reform som skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge.


Skolesektoren i Sandefjord kommune bærer preg av trangboddhet og utdaterte lokaler. Derfor ønsker Sandefjord FrP en annen skolestruktur innenfor Sandefjords gamle grenser enn det vi ser i dag. Dessverre falt valget på feil tomt når det gjelder satsningen på Vesterøya. For mange grunneierrettigheter er satt i spill, og for oss ble ikke tomta den best mulige løsningen hverken for skolebygget eller adkomst for elever og lærere.


Våre elever og lærere fortjener det beste når det gjelder måten undervisningen skjer på i dag, og i årene som kommer. Vi ønsker oss en ny struktur for å frigjøre midler som kan brukes innenfor oppvekst og kunnskap. Som kjent er det kamp om budsjettmidlene.


Sandefjord FrP håper velgerne søker informasjon, gjerne på vår hjemmeside eller Facebook. Det er også fult mulig å besøke våre stands på lørdager utover i august.

Sandefjord FrP ønsker unge som gamle, et godt valg den 11. september.


Vidar Andersen,

lokallagsleder og listekandidat Sandefjord FrP70 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page