top of page

Å leve med kreft

Helsedirektoratet fikk i oppdrag av Solbergregjeringen/Jeløya plattformen om å utarbeide pakkeforløp hjem for kreftpasienter.


Bestillingen:

«Det skal i løpet av en 3-årsperiode utarbeides og implementeres pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Pakkeforløpene skal sikre forutsigbarhet for pasientene og kvalitet i utredning og behandling, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste.


Det skal være et spesielt fokus på psykososial oppfølging for pasienter, pårørende og etterlatte og rollen til forløpskoordinatorene i spesialisthelsetjenesten, kontaktlege og koordinatorfunksjoner i kommunen må beskrives. Det nødvendige kunnskapsgrunnlaget må avklares som grunnlag for pakkeforløpet.


For alle pakkeforløpene må direktoratet ta utgangspunkt i kommunenes frihet til å organisere sine tjenester på en hensiktsmessig måte, og ivareta hensynet til at pasienter som mottar tjenester fra kommunen ofte vil ha flere lidelser samtidig. "


Målet:

"Pakkeforløp hjem for kreftpasienter" skal sikre forutsigbarhet og trygghet for pasientene og kvalitet i utredning, behandling og oppfølging, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Videre skal kreftpasienter, deres pårørende og etterlatte oppleve et velorganisert, helhetlig og forutsigbart forløp med et spesielt fokus på psykososial oppfølging.»


SANDEFJORD FrP MENER:

Vi heier på dette, det å leve etter kreftbehandling er for mange en utfordring. Fremskrittspartiet fikk innført "pakkeforløp kreft", derfor er det naturlig å følge opp med "pakkeforløp hjem for kreftpasienter". Det at man er kreftfri, betyr ikke nødvendigvis at man er frisk, det kan være senskader på grunn av en tøff kreftbehandling og andre utfordringer som oppstår. Det å tilby en trygg og forutsigbar oppfølging må være av stor interesse for pasienten, pårørende og samfunnet.


Alle kan rammes av kreft, kreft påvirker ikke bare den enkelte, men pårørende blir også berørt. Det har skjedd mye i forhold til kreftbehandling og mange i dag blir kreftfrie, men mange opplever senskader eller andre helseutfordringer som ringvirkninger av kreftbehandlingen, det gjør at man kan føle seg usikker og utrygg på veien videre.

Derfor er det så viktig med en oppfølging, like viktig er at denne er forutsigbar.


Vi i Sandefjord FrP stiller oss helt bak det pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal oppnå:

  • Kreftpasienter opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen de mottar, på tvers av forvaltningsnivåene

  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever at helse- og omsorgstjenesten avdekker eventuelle behov for psykososial oppfølging

  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god brukermedvirkning og brukertilfredshet

  • Kreftpasienter og deres pårørende opplever god tilgjengelighet til tjenestene

  • Tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende er likeverdige, uavhengig av hvor i landet de bor


HVOR LANGT HAR SANDEFJORD KOMMUNE KOMMET?

I kommunestyremøte den 12. mai vil vi stille Ordfører spørsmål om hvor langt kommunen har kommet med sin del av dette arbeidet.


Spørsmålet som stilles: Har Sandefjord kommune begynt å utarbeide en plan på hvordan et fullverdig tjenestetilbud til pakkeforløp hjem skal tilbys til kommunens innbyggere i løpet av 2022, og hvordan vil Sandefjord kommune i så fall løse dette?


Har ikke arbeidet startet opp så vil vi fremme følgende: Kommunestyret ber om at kommunen i løpet av 2022 legger frem en sak til politisk behandling som viser til hvordan kommune skal etablere tjenestetilbudet «pakkeforløp hjem for kreftpasienter» til kommunens innbyggere, og at tilbudet følger de anbefalinger som er gitt av Helsedirektoratet.

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page