top of page

FrP, H og Sp fremmet et fellesforslag i formannskapet

Sandefjord FrP

17. jun. 2022

Vi klarte å enes om hvilke saker kommunedirektøren skulle se nærmere på i tillegg til sitt eget fremlagte forslag. Saken skal videre til kommunestyret den 22. juni, da er også KrF med.Rammesak

Grunnet den usikre økonomiske situasjonen i Norge i øyeblikket, noe kommunedirektøren påpeker i sitt fremlegg til rammesaken, fremmer vi denne gangen vårt forslag i form av verbale punkter. Prioriteringen og de økonomiske realitetene vil vi komme tilbake til etter at statsbudsjettet, 2. tertialsaken og kommunedirektørens budsjettforslag foreligger.


Forslag fra Høyre, FRP, SP

 • Lønnsoppgjørets merkostnad utover forventet lønnsvekst – stor ca kr 25 mill. – bes kommunedirektøren finne dekning for ved tilsvarende innsparinger innenfor personalområdet. Nye stillinger foreslått i rammesaken, avventes til budsjettbehandlingen.


 • Det presiseres at, selv i den utfordrende og usikre situasjonen rundt kommunens økonomi, er det helt uaktuelt å innføre eiendomsskatt i kommunen. Øvrige avgifter/gebyrer utenfor selvkostområdene, skal holdes på et moderat nivå.


 • Kommunedirektøren bes legge frem en orientering om tiltak rettet mot overgangen mellom ungdomsskolen og videregående med vekt på at flere kan fullføre og bestå.


 • I forkant av behandlingen av budsjett- og økonomiplan 2023-2026, bes kommunedirektøren legge frem en sak om hvordan de ekstra midlene i nærmiljøordningen bevilget i budsjett 2022 er disponert.


 • De aller fleste av dagens barn og unge i Sandefjord er velfungerende. Det er utfordringer i enkelte ungdomsmiljøer på Østlandet og i Sandefjord. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som drøfter mulige tiltak slik at man kan ha tilgjengelig trygge voksne til å støtte opp om disse ungdommene. Saken bør ta utgangspunkt i vellykkede prosjekter som er gjennomført, for eksempel «tiltak kriminelle i København», «Guttas Camp i Oslo», «13-20» etc. Det bør undersøkes muligheten for ekstern finansiering av prosjektet som ønskes gjennomført og en sak skal legges frem til behandling av budsjett- og økonomiplan for 2023-2026.


 • Kommunedirektøren bes legge frem en oversikt over lærernes fordypning i kjernefagene. Saken skal omhandle hvor mange lærere som ikke har 30 stp i norsk, matematikk og engelsk i barneskolen, og 60 stp i norsk, matematikk og engelsk i ungdomsskolen. Saken skal belyse økonomiske konsekvenser av å tilby alle lærere under 60 år videreutdanning i disse fagene samt et tidsforløp på hvordan det kan gjennomføres.


 • Kommunedirektøren legger frem en sak til politisk behandling som beskriver hvilke tiltak som må til for å få økt tilflytting av aldersgruppen 20-40 år.


 • Fremdrift av ny skole på Vesterøya prioriteres. Det orienteres om status og fremdrift for formannskapet i august.


 • Det skal i løpet av høsten 2023, før nye forhandlinger mellom Sandefjord bredbånd og Altibox, legges frem en sak til formannskapet som ser på selskapets markedssituasjon og fremtidig eierskap


 • Kommunen har hatt en nærmiljøutvalgsordning i nær 30 år som var ment som et godt verktøy til å trygge gode oppvekstmiljøer rundt hver skolekrets i kommunen. De respektive nærmiljøutvalgene får årlig tildelt midler til gode investeringer, vedlikehold og aktiviteter for å skape og opprettholde de gode miljøene vi ønsker rundt hver skolekrets. Det legges frem en sak som belyser nærmiljøenes rolle og funksjon i sitt nærmiljø, og om de tjener den tiltenkte hensikten. Saken bør belyse om det er behov for å endre virksomhetsområde og fokusområdet til dagens nærmiljøutvalg med den samme økonomien som er dagens tildeling.


 • Kommunedirektøren bes fremme en sak vedrørende et mulig kommunalt fond for nydyrking i henhold til svar på interpellasjon i kommunestyrets møte den 31.3.22


 • I henhold til punkt 2 i sak 22/2697-1 den 27.1.22 om helårlig barnehagetilbud i Sandefjord Kommune, bes Kommunedirektøren følge opp beslutningen for å vurdere muligheten til å organisere det kommunale barnehagepersonalets ferieavvikling, planleggingsdager og lignende slik at barnehagene ikke behøver å stenge.


 • Økt parkeringsavgift innføres ikke.Les mer om kommunedirektørens forslag her

bottom of page