top of page

Fergene skal bli ut 2045- Fikk kun to stemmer

Sandefjord FrP

11. mai 2022

Den 31.12.2025 utløper avtalene kommunen har med Color Line og Fjord Line på henholdsvis avgangene 07.00 og 08.30. Avtalen kommunen har på 10.00 avgangen med Color Hybrid løper frem til 31.12.2030.

Sandefjord FrP har klare standpunkt om dette.

Det er perioden for to av tre seilingstider som utløper 31.12.2025, og hvor det er behov for en avklaring. Som nevnt ovenfor er det avgangene 07.00 og 08.30 som kommunen senest innen 31.12.2024 må ha gjennomført en tildeling i forhold til.


Lengden på tildelingsperioden er viktig å få avklart siden dette påvirker prosessen, og hvilke miljøkrav som kan settes ved neste tildeling.


For å gjøre så betydelige investeringer som å bygge nytt skip, er det god grunn til å tro at rederiene trenger en forutsigbarhet på at de kan seile minst 10 år. Dette taler mot at perioden kun skal gå til 31.12.2030, hvor det kun kan stilles miljøkrav som er mulig å oppnå ved ombygging på eksisterende skip.


Derfor fremmet Sandefjord FrP en nytt forslag i dagens møte i hovedutvalg for miljø og plansaker.

Vi har lenge sagt at vi ønsker å beholde fergedriften i Sandefjord, fordi vi mener det er positivt for kommunen og byens innbyggere.


Det betyr mange arbeidsplasser, det gir Sandefjordinger en fin mulighet når man skal ut å reise, det gir oss mulighet for en hyggelig tur/retur, det gir inntekter til kommunen og hvis vi unytter muligheten bedre, så kan vi få flere tilreisende.


Forslaget vi fremmet, gikk på å utvide tildelingsperioden til 2045, for tildeling på alle avganger. Det vil gi rederiene en bedre forutsigbarhet i forhold til å vurdere nye skip som svarer ut miljøkrav.


Forslaget ble nedstemt av samtlige partier og fikk kun FrP sine 2 stemmer.


Vår forslag saken var som følger:

1. Rapporten fra Det Norske Veritas tas til orientering.

2. Tildelingsprosess for avgang 07.00 og 08.30 igangsettes for perioden 2025-2045

3. Tildelingsprosess for avtaler som utgår i 2030 kan også tildeles til 2045

4. Det fremlegges en mer detaljert sak vedrørende tildelingsprosessen i løpet av 2022.


Selve saken finner du her https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022018523&
bottom of page