12. sep. 2022

Et godt møte om helsepolitikk

Vi inviterte våre medlemmer til møte om Fremskrittspartiets helsepolitikk. Friheten til å kunne velge tilbyder av helsetjenester reduseres med ny regjering. De fjerner godkjenningsmodellen som var til for at private bedrifter kunne levere tjenester til deg og meg.

Det betyr at private bedrifter som tilbyr helsetjenester ikke lenger kan bli godkjent, og du kan ikke bruke dem uten å betale alt fra egen lomme. Staten dekker ikke kostnaden, du skal kun bruke de offentlige tjenestene.

Et godt møte om helsepolitikk

12. sep. 2022

Sandefjord Arbeiderparti krisemaksimerer

Under behandling av forslag til ny kommuneplan som skal legges ut på høring tok det helt av for AP, de mener vi raserer bokvaliteten. Vi forsøkte gjentatte ganger å si at vi legger forslag til endringer ut på høring, det er på ingen måte vedtatt. Det kom til og med påstander om at vi skulle fortette mer enn nabobyene. Jeg vil påpeke at Larvik har en utnyttelse på 50% BYA i sentrum, mens vi foreslår å øke fra 35% BYA til 45% BYA i Sandefjord sentrum. Så ikke helt riktig påstand fra Arbeiderpartiets gruppeleder der.

Sandefjord Arbeiderparti krisemaksimerer

18. aug. 2022

De eldre og digitale ferdigheter

Sandefjord kommune har som mål å være en digital kommune. Samtidig er det en realitet at en stor andel av innbyggerne har utfordringer med å benytte digitale verktøy som er nødvendige for å mestre hverdagslivet fullt ut. Og vi har lest i nyhetsoppslag at flere eldre har utfordringer, derfor er det viktig å følge opp med muligheter til opplæring.

De eldre og digitale ferdigheter

18. aug. 2022

Mobilitetsplanen ble behandlet

Rødsåsen, bompenger og veterinærtjeneste var saker som ble behandlet i formannskapets møte tirsdag 16. august.

Denne høsten så kommer det mange saker til behandling som vil berøre byens innbyggere, så det kan være greit å følge med.

Mobilitetsplanen ble behandlet

17. jun. 2022

Vil du bli med på laget?

Det er kommunevalg i september 2023, prosessen for å bygge laget begynner nå. Kunne du tenke deg å bli med på å påvirke og bidra til at Sandefjord blir et enda bedre sted å bo?

Vil du bli med på laget?

17. jun. 2022

Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene

Styret i Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene til rekrutering og videreføring av tjenestetilbudet frivillige gjør i samarbeid med Frivilligsentralen. De har ikke hatt for vane å henvende seg til kommunens politikere for å be om økte bevilgninger, men så langt i år går regnskapene i negativ retning. 2020 og 2021 med mye nedstenging grunnet pandemi, har også gjort noe med inntektssiden, da mye av støtten de har mottatt fra næringsliv og private har uteblitt.

Sandefjord Frivilligsentral er bekymret for framtidsutsiktene

17. jun. 2022

FrP, H og Sp fremmet et fellesforslag i formannskapet

Vi klarte å enes om hvilke saker kommunedirektøren skulle se nærmere på i tillegg til sitt eget fremlagte forslag. Saken skal videre til kommunestyret den 22. juni, da er også KrF med.

FrP, H og Sp fremmet et fellesforslag i formannskapet

17. jun. 2022

FrP fikk flertall for et viktig høringssvar for BPA

Høringsuttalelse til «NOU 2021/11 Selvstyrt er velstyrt».
En viktig intensjon i arbeidet med NOU 2021/11 var å utrede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) slik at BPA skal kunne fungere etter hensikten å oppnå målet om likeverd, selvbestemmelse, likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede og like muligheter uansett bosted.

FrP fikk flertall for et viktig høringssvar for BPA

16. jun. 2022

Et viktig område for innbyggerne på Framnes/Vindal

Sandefjord FrP fremmet forslag om å avslå reguleringsplanen fordi Rødsåsen er for verdifullt for området og bomiljøet. I tillegg så var det store utfordringer med vei til og fra boligene i forslaget.

Et viktig område for innbyggerne på Framnes/Vindal

16. jun. 2022

Et skritt nærmere bom og bompenger?

Flertallet gikk for å legge administrasjonens forslag til ny mobilitetsplan ut på høring. Sandefjord FrP fremmet et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen, det fikk kun FrP og H sine stemmer.
Vi utfordret de andre partiene på å være tydelige i forhold til bompenger, det ville de ikke svare på nå.

Et skritt nærmere bom og bompenger?

8. jun. 2022

Mobilitetsplan- med eller uten bompenger?

I forslaget til ny Mobilitetsplan så står det: Utførte modellberegninger viser en samlet trafikkvekst på 14 % i Sandefjord frem mot 2030 dersom det ikke gjennomføres tiltak for å begrense veksten. Trafikkveksten skyldes befolkningsvekst, forventet økt velstand og økt el-bil andel, og er klart størst i gamle Sandefjord kommune.
Bilrestriktive tiltak med bomring, alternativt i kombinasjon med økte parkeringskostnader vil kunne gi 7-8 % trafikkvekst, det vil si 6-7 % lavere enn referansealternativet på 14 %.

Mobilitetsplan- med eller uten bompenger?

2. jun. 2022

Skal ikke sjøfartsbyen Sandefjord ha en offentlig havn med havneanlegg?

Sandefjord er kjent for sjøfart, skipsbygging og hvalfangst og det er en stor del av historien til kommunen. I dag så har vi en havn med havneanlegg, noe som gjør at vi har ferger som frakter både passasjerer og transport. Skal vi nekte ferge anløp, så må havnen og havneanlegget vi har i dag nedgraderes fordi vi har mottaksplikt slik havnen er i dag.

Skal ikke sjøfartsbyen Sandefjord ha en offentlig havn med havneanlegg?

1. jun. 2022

By-pakke, bomring og bompenger i Sandefjord

Mobilitetsplan for Sandefjord kommune skal behandles i juni. I forslaget så ligger det inne bomring, bompenger og by-pakker.

By-pakke, bomring og bompenger i Sandefjord

24. mai 2022

Huset AS og leie av areal til uteservering

FrP sin gruppeleder Cathrine Andersen og Høyre`s representant Hanne Børresen Johansen tok opp saken om leie av arealet utenfor Huset AS

Huset AS og leie av areal til uteservering

24. mai 2022

Skal man kunne bo i båt i Sandefjord?

Hensikt med bestemmelsen er å hindre at husbåter/lektere ankrer opp/fortøyer på en sånn måte at det kan være til hinder for allmennhetens bruk av området, eller at det medfører skade på eller ulempe for natur og miljø. Når det gjelder varighet på oppholdet vises det til friluftslovens.

Skal man kunne bo i båt i Sandefjord?

11. mai 2022

Huset AS - aktivitet og leie av areal

Sommeren 2020 og 2021 fikk Huset Sandefjord leie grøntarealet på ca 500m2 foran Huset.
Disse årene, grunnet korona, var leien også vederlagsfritt. Huset AS sendte en søknad om dette til kommunen for sommeren 2022 i mars. Det var visst ikke så enkelt, det var visst ikke klare retningslinjer.

Huset AS - aktivitet og leie av areal

11. mai 2022

Fergene skal bli ut 2045- Fikk kun to stemmer

Den 31.12.2025 utløper avtalene kommunen har med Color Line og Fjord Line på henholdsvis avgangene 07.00 og 08.30. Avtalen kommunen har på 10.00 avgangen med Color Hybrid løper frem til 31.12.2030.

Sandefjord FrP har klare standpunkt om dette.

Fergene skal bli ut 2045- Fikk kun to stemmer

6. mai 2022

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden

Forslaget til kommunestyret er: Plan for rekreasjon og tilgjengelighet for indre del av Sandefjordsfjorden
gjennomføres som reguleringsplan.

Sandefjord FrP ønsker å videreutvikle tilgjengeligheten i indre del av Sandefjordsfjorden, men det skal være likt utgangspunkt ved forhandlinger og det skal gjøres med frivillige avtaler.

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre del av Sandefjordsfjorden

6. mai 2022

Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy

Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn trådde i kraft 18.06.2021. Formålet med loven er å legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø.

Forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy