top of page

Bygg  Miljø  Tjenester

Arkitekt

Miljø og plansaker

MILJØ/KLIMA

Sandefjord FrP ønsker en kommune som følger opp forurensningsloven og bruker den for å beskytte sine innbyggere mot forurensning. Svært mye av menneskelig aktivitet forurenser miljøet i større og mindre grad. Vi kan derfor ikke forby all forurensning, men må overlate til domstolene og faglig ekspertise å fastsette grenser for når forurensning er uakseptabel og straffbar.

 

Klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Omstilling omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene for å oppnå dette. Næringslivet er en sentral kraft og Sandefjord Kommune må sørge for riktige rammevilkår.

 

Sandefjord kommune har i dag en klimaplan og et klimabudsjett. Sandefjord FrP skal aktivt bidra til gode miljø og klimavennlige løsninger i kommunen gjennom arbeidet med disse planer. Vi kommer til å skille mellom symbolpolitikk som vi mener ikke tjener formålet og tiltak som vi mener har en god effekt for både miljø og klima. Det å innføre en avgift eller restriksjoner gjør ikke nødvendigvis klima eller miljøet bedre.

 

Vi er for "gulrot fremfor pisk".

Grønne tak
35.png

KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER

Kommunen leverer tjenester og utfører oppgaver innenfor vannforsyning, avløp og rensing, renovasjon, vei og trafikk, brann- og redningstjeneste, havneforvaltning, arealplanlegging og byutvikling, landbruk og naturforvaltning, kart, oppmåling og eiendomsregistrering, byggesaksbehandling samt drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

 

Sandefjord FrP har som hovedmålsetting at Sandefjord kommune skal opprettholde og videreutvikle en god standard på de kommunaltekniske tjenester, til lavest mulig pris.

 

Sandefjord FrP vil beskytte eiendomsretten, og arbeide mot inngrep som konfiskering og sosialisering. Tvang og ekspropriasjon kan kun godtas når dette er absolutt nødvendig i forbindelse med utbygging av samfunnsviktig infrastruktur. Ekspropriasjon skal bare gjennomføres mot erstatning slik at eiendomsbesitter ikke lider tap, det vil si til markedspris.

Solsikke
36.png

BOLIGBYGGING

Sandefjord FrP vil aktivt være med på å legge forholdene best mulig til rette for bygging av nye boliger. Private grunneiere skal slippe politikernes detaljregulering. I kommuneplanarbeidet vil partiet gå for arealplaner med størst mulig fleksibilitet.

 

Vi har stadig større press på å fortette, fremfor å ta i bruk nye områder. Vi ønsker primært ikke å bygge ned dyrket mark og vi skal være restriktive i landbruk, natur og friluftsområder. Eiendomsretten står høyt hos Sandefjord FrP, så det vil bli gjort grundige vurderinger i hver enkelt sak vi skal behandle.

 

Sandefjord FrP vil fortette der det er naturlig med utvidelse av eksisterende bo områder, men vi vil søke å sikre gode bomiljøer. Sandefjord FrP er positive til å utnytte det som er definert som sentrum på en bedre og mer effektiv måte. For å begrense bruken av verdifulle arealer utenfor sentrum, så vil vi være positive til å bygge i høyden i sentrum og kommunens tettsteder.

 

Dokumenter, mulighetsstudier eller planer som er utarbeidet for sentrumsutvikling og bevaring skal være veiledere, men ikke vedtatte prinsipper.

Modern House
37.png

STEDSUTVIKLING

Sandefjord FrP mener en god stedsutvikling i Andebu, Stokke og Sandefjord er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. For å være en god kommune for alle, så vil Sandefjord FrP arbeide for å utvikle kommunens tettsteder og bidra til et attraktivt og levende bysentrum. Sandefjord FrP vil spille på lag med innbyggere og næringsliv for å oppnå dette.

 

Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det sosiale livet på stedet.

38.png
street fashion

GRØNNE LUNGER

Vi blir flere innbyggere, så er det viktig å ivareta "grønne lunger" i bebygde områder. Sandefjord FrP anser Hjertåstoppen, Høgenhallåsen, Rødsåsen, Hjertnesskogen, Preståsen, Mokollen og Bokemoa som viktige områder i forhold til å ha nærhet til naturen og som en viktig del av bostedsattraktiviteten. Sandefjord FrP vil derfor ha en restriktiv holdning dersom disse områdene vurderes utviklet til andre formål.

39.png
En park i München

HAVNA

Sandefjord kommune har i dag en åpen havn med fergedrift og mottaksplikt. Kommunen har en gammel sjøfartshistorie, vi mener derfor at kommunen må ha en åpen havn med mottaksplikt for skip. Båtplasser, fiskerimottak og annen næringen bidrar godt til aktivitet i havnen, det samme gjelder dagens ferjedrift. Ferjedriften har mange positive elementer med seg som arbeidsplasser, mulighet for tilreisende og reisesende som bruker næringen og tilbudet som er på bryggeområdet.

 

Sandefjord FrP er positive til en utvikling av indre havn som bidrar til økt aktivitet og bruk av områdene langs havnen for kommunens innbyggere. Tiltak som kan bidra til å økt attraktivitet for tilreisende på sommeren er å anse som positivt.

40.png
66c1dc_e7c1040915074541911520874ec451d9_mv2.webp

SMÅBÅTER OG BÅTPLASSER

Sandefjord FrP vil arbeide for en utvikling av småbåthavner og båtplasser. Vi er en kystkommune og vi vil legge til rette for at fjorden kan benyttes av folk med båt.

 

Vi er positive til å se på areal for husbåter, dersom det blir etterspørsel om det. Vi ser at det kan være en boform for enkelte.

 

Vi har merket oss at behovet for båtoppstillingsplasser er økende og vi vil jobbe for å øke kapasiteten. Vi er positive til at folk som ønsker det kan bo i sin båt hele året, dersom forholdene er lagt til rette for det.

marina
41.png

TIVOLITOMTA

Sandefjord FrP er positive til en utvikling av tivolitomta, særlig prosjekter som gjør sentrum mer attraktivt. Men dette må gjøres i samarbeid med private aktører. Vi kommer ikke til å prioritere nytt kommunalt bygget bibliotek eller kulturskole i dette området, da vi mener at kommunen har andre å langt viktigere investeringer foran seg.

42.png
Ankommer skolen

Vei og Mobilitet

VEI OG MOBILITET

Hovedveinettet i Sandefjord består av riksvei, fylkesveier og kommunale veier Flere av hovedveiene har dårligere standard enn veiens funksjon og trafikkbelastning tilsier. Problemene er i stor grad knyttet til kryss, kjørebanebredde og manglende anlegg for gående og syklende. I hovedsak avvikles biltrafikken i kommunen tilfredsstillende, men det er tidvis kødannelse i enkelte sentrale gater og veier i og utenfor sentrum, hovedsakelig knyttet til rushtiden.

 

Sandefjord FrP ser at forutsetningen for god og sikker veitrafikk er et godt vedlikeholdt og rasjonelt veinett. Valg av framkomstmiddel, det være seg til fots, på sykkel, kollektivt eller egen bil, må sikres.

 

Sandefjord FrP ser på sikker samferdsel som et pluss for innbyggernes levekår, samt at rammevilkårene for næringslivet blir bedre.

 

Sandefjord FrP vil i sitt arbeid gå inn for et godt kollektivtilbud, herunder buss- og togtilbud internt i - til og fra kommunen. Sandefjord FrP vil følge utviklingen på jernbanenettet gjennom Vestfold, og gjennom sin påvirkning bidra til å intensivere arbeidet med nytt dobbeltspor til beste for innbyggerne. Vi vil jobbe for at det blir etablert og videreført stasjoner i Stokke, ved Sandefjord Lufthavn og sentrumsnært i Sandefjord

 

Reguleringsplan for ny fylkesvei mot Kodal fra Fokserød var ferdig behandlet i 2011. For å sikre næringsutvikling og trygg ferdsel mot vestre del i Sandefjord er ny FV305 fra Fokserød til Brekke noe Sandefjord FrP vil sette press mot fylkeskommunen og staten for å få til. Dette er viktig også for å knytte den nye kommunen bedre sammen.

 

For Sandefjord FrP er ikke privatbilen noen luksus, men et viktig transportmiddel for innbyggerne. Etter kommunesammenslåingen er det ekstra viktig å få etablert, og utviklet et godt kollektivtilbud mellom sentrale knutepunkter i hele kommunen, blant annet for å hindre handelslekkasje til nabobyene.

BYVEKSTAVTALER OG BOMPENGER

Sandefjord FrP vil ikke innføre byvekstavtaler i Sandefjord kommune, dette er avtaler med stat og fylke som krever en stor andel egenfinansiering fra kommunen og krav om at bompenger innføres for å begrense vekst i personbiltrafikken.

 

Vi vil ikke være positive til at det innføres bompenger i Sandefjord Kommune, det er å anse som en ekstra beskatning av bileiere, og pengene brukes ofte til andre tiltak enn å bygge ny vei. Det er slik at mye av det bilistene betaler inn til staten via bilrelaterte avgifter går inn i statskassen og brukes på å finansiere andre ting. Vi mener staten må ta større ansvar for utbygging av vei og trafikksikkerhetstiltak enn de gjør i dag.

Biltur Fiat
43.png
bottom of page