Bygg  Miljø  Tjenester

Arkitekt

Kommunen leverer tjenester og utfører oppgaver innenfor vannforsyning, avløp og rensing, renovasjon, vei og trafikk, brann- og redningstjeneste, havneforvaltning, arealplanlegging og byutvikling, landbruk og naturforvaltning, kart, oppmåling og eiendomsregistrering, byggesaksbehandling samt drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

 

Sandefjord FrP har som hovedmålsetting at Sandefjord kommune skal opprettholde og videreutvikle en god standard på de kommunaltekniske tjenester, til lavest mulig pris.

FrP logo

Boligbygging

Sandefjord FrP vil aktivt være med på å legge forholdene best til mulig til rette for bygging av nye boliger. Private grunneiere skal slippe politikernes detaljregulering. I kommuneplanarbeidet vil partiet gå for arealplaner med størst mulig fleksibilitet. Vi har ett stadig større press på riktige områder for videre boligvekst. Vi ønsker primært ikke å bygge ned dyrket mark.

 

Sandefjord FrP vil derfor fortette der det er naturlig og utvidelse av eksisterende bo områder, men sikre gode bomiljøer.

 

Sandefjord FrP er positiv til å utnytte det som er definert som sentrum på en bedre og mer effektiv måte. For å begrense bruken av verdifulle arealer så vil vi være positive til å bygge i høyden i sentrum. Dokumenter som er utarbeidet for sentrumsutvikling og bevaring skal være veiledere, ikke en vedtatte prinsipper.

Kilen brygge

SANDEFJORD FrP VIL:

• Praktisere plan- og bygningsloven liberalt.

• At søknader om byggetillatelse og private forslag til reguleringsplaner godkjennes uten unødig forsinkelse dersom ikke klare, konkrete og tungtveiende grunner taler imot.

• Oppfordre sentrale myndigheter til å redusere fylkesmannens og fylkeskommunens overstyring av reguleringsvedtak og byggetillatelser i kommunen. Dette for å styrke det lokale selvstyre.

• Begrense massiv nedbygging av Høgenhall

• Være kritiske til planer om fortetting som reduserer bokvalitet i bestående boligmiljøer

Asset 2.png

Miljø og klima

Sandefjord FrP ønsker en kommune som følger opp forurensningsloven og bruker den for å beskytte sine innbyggere mot forurensning. Svært mye av menneskelig aktivitet forurenser miljøet i større og mindre grad. Vi kan derfor ikke forby all forurensning, men må overlate til domstolene og faglig ekspertise å fastsette grenser for når forurensning er uakseptabel og straffbar.

 

Klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Omstilling omfatter alle samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene for å oppnå dette.

 

Næringslivet er en sentral kraft og Sandefjord Kommune må sørge for riktige rammevilkår.

Solsikke

SANDEFJORD FrP VIL:

• Være miljøbevisste rundt sanering av avløp fra kommunens innbyggere uten at dette skal være prisdrivende.

• Gjennom interkommunalt samarbeid få til forpliktende avtaler som reduserer forurensning over kommunegrensene.

• Ikke innføre egne miljøavgifter i kommunen.

• Ha aktive miljø- og klimatiltak fremfor passive avgifts tiltak.

• Være pådriver for styrket oljevernberedskap langs Vestfoldkysten.

• Arbeide for at kommunale utbyggingsprosjekter har så nær «null-utslipps» løsninger som mulig innenfor trygge økonomiske rammer

Asset 2.png

Samferdsel

Hovedveinettet i Sandefjord består av riksvei, fylkesveier og kommunale veier Flere av hovedveiene har dårligere standard enn veiens funksjon og trafikkbelastning tilsier. Problemene er i stor grad tilknyttet kryss, kjørebanebredde og manglende anlegg for gående og syklende. I hovedsak avvikles biltrafikken greit, men det er tidvis kødannelse i enkelte sentrale gater og veier i og utenfor sentrum.

 

Sandefjord FrP ser at forutsetningen for god og sikker veitrafikk er et godt vedlikeholdt og rasjonelt veinett. Valg av framkomstmiddel, det være seg til fots, med sykkel, kollektivtilbud eller egen bil må sikres.

 

Sandefjord FrP ser på sikker samferdsel som et pluss for innbyggernes levekår, samt at rammevilkårene for næringslivet blir bedre. Sandefjord FrP vil i sitt arbeid gå inn for et godt kollektivtilbud, herunder buss- og togtilbud internt i - og til og fra kommunen.

 

Sandefjord FrP vil følge utviklingen på jernbanenettet gjennom Vestfold, og gjennom sin påvirkning følge utviklingen av dobbeltspor til beste for innbyggerne. Reguleringsplan for ny fylkesvei mot Kodal fra Fokserød var ferdig behandlet i 2011.

 

For å sikre næringsutvikling og trygg ferdsel mot vestre del i Sandefjord er ny FV305 fra Fokserød til Brekke noe Sandefjord FrP vil sette press mot fylkeskommunen og staten for å få til. For Sandefjord FrP er ikke privatbilen noen luksus, men et viktig transportmiddel for innbyggerne. Etter kommunesammenslåingen er det allikevel viktig å få etablert et godt kollektivtilbud mellom kommunens sentra.

Biltur Fiat

SANDEFJORD FrP VIL:

• Arbeide for et godt vedlikeholdt kommunalt veinett.

• Bruke overskuddet fra parkeringsovervåkningen til trafikksikringsformål.

• Gå imot alle forslag om bompengefinansiering av kommunale veiprosjekter.

• Utøve press mot enhver regjering om å fjerne bompengene på E-18.

• Gjennom påvirkning mot fylkeskommune og samferdselsdepartement arbeide for gjennomføring av planen for FV305.

• Stemme imot innføringen av «Bypakke-finansieringen» så lenge den er basert på to tredjedels lokal finansiering, noe som vil bety innføring av bompenger i kommunen.

• Så lenge ansvaret for kollektivtilbudet ligger hos fylkeskommunen, øve press for bedret kollektivtilbud mellom sentra i Sandefjord

• Følge trafikkutviklingen i Kilgata og ta grep dersom trafikktettheten vokser betydelig, utover dagens situasjon.