top of page

Sandefjord FrP 7. april  2022

Kommunestyret- svar på interpellasjonen om vold i nære relasjoner

Sandefjord FrP hadde også et spørsmål til ordføreren om handlingsplan for vold i nære relasjoner. Vi fikk ikke svar på alle spørsmål, men det skal komme en handlingsplan innen høsten 2022. 

woman-g7a96a706d_1920.jpg

Sandefjord FrP 7. april  2022

Kommunestyret- Pensjonistboliger Vidaråsen

I kommunestyrets møte så ble detaljregulering for pensjonistboliger Vidaråsen enstemmig vedtatt. Det ble ikke uten debatt, ettersom det blir brukt 11 dekar dyrket mark.

Det var Sandefjord FrP som stilte spørsmål til de partiene som ikke ville bruke dyrket mark på Vesterøya for å bygge ny skole. Det var helt uaktuelt for MDG og SP å bruke dyrket mark til å bygge ny skole, kritikken haglet mot de partiene som mente at skole var et viktig formål.

Vi lurte på hvorfor det var greit å ta dyrket mark til pensjonistboliger på Vidaråsen? Like mye dyrket areal gikk med, som ved tomt syd på Vesterøya.

Vi fikk vel egentlig ikke noe godt svar etter vårt syn. Så vi konkluderer med at SP og MDG fint kan bruke dyrket mark til boliger, men ikke til skoler

Klikk på Kommune TV, så kan du bedømme selv.

field-6289253_1920.jpg

Sandefjord FrP 8. april  2022

Kommunestyret- Tivolitomta. prinsipper for arbeidet med reguleringsplan

Det ble en debatt rundt sak om å utvikle tivolitomta. Det planlegges undervisningsbygg, kulturskole og bibliotek. Vi i Sandefjord FrP mener at undervisningsbygg bør legges et annet sted, nemlig området der Jotun hadde lokaler, ved jernbanen. Dette området skal gjennom en transformasjon.

school-design-1727586_1280.png

Sandefjord FrP 8. april  2022

Kommunestyret- Fritt brukervalg

Sandefjord FrP og Venstre fremmet et fellesforslag om å jobbe videre med mulighet for å tilby fritt brukervalg på avlastning i bolig. Da saken var til behandling i hovedutvalg for helse, sosial og omsorgsutvalget så var og Høyre med, men i Formannskapet så stemte Høyre sine medlemmer mot dette. Resultatet i kommunestyret var at forslaget falt. Det er ikke flertall for å tilby valgmuligheter på denne tjenesten i Sandefjord. Det var et delt Høyre, FrP og Venstre som stemte for, men det var ikke nok stemmer.

kid-1144064_1920.jpg

Sandefjord FrP 7. april  2022

Kommunestyret- svar på interpellasjonen om drivstoffutgifter

Sandefjord FrP hadde et spørsmål til ordføreren om ham ville rette en henvendelse til finansminister Trygve Slagsvold Vedum med sterk oppfordring til å fjerne veibruksavgiften og Co2-avgiften på drivstoff. Svaret var litt skuffende, men noe skulle han gjøre.

gas-297117_960_720.png

Sandefjord FrP 5. april  2022

Kun FrP ville innvilge søknad

Sandefjord Minigolf og Cafè AS som holder til ved bobilparkeringen ved hesteskoen, søkte om mulighet til å kunne servere en pils i sommervarmen før kl 18.00. Det stemte alle partier ned, med unntak av FrP. Utvalgsleder Harry Gran (FrP) løftet saken til formannskapet.

no-3033069_1920.jpg

Sandefjord FrP 6. april  2022

Innføring av vannmålere

I dagens møte i hovedutvalg for miljø og plansaker så ble det et tydelig flertall for å endre kommunedirektørens forslag, fra at vi skal innføre krav om vannmålere i alle boliger til at vi skal vurderer det. Saken sendes nå ut på høring, og etter høringen så vil det bli tatt stilling til om det skal kreves vannmålere i alle boliger.

glass-2346358_1920.png

Sandefjord FrP 5. april  2022

FrP fikk flertall
Aktivitetskort for enslige aleneboende minstepensjonister

Ved behandlingen av ramme- økonomiplanen juni 2021 så fikk FrP flertall for å sette av 300.000 kr til et opplevelse/aktivitetskort for enslige aleneboende minstepensjonister. Dette ønsket vi fordi vi mener opplevelser og sosiale møteplasser er viktig. Vi vet at denne type aktiviteter fort blir nedprioritert med bakgrunn i økonomiske prioriteringer av den enkelt.

Nå fire uker etter iverksettelse så har allerede 42 personer meldt sin interesse. Dette er et godt tilbud til dem som ønsker å delta på aktiviteter. Kan det være noe for deg? Klikk her så kommer du rett til søknad.


 

hand-3666963_1920.jpg

Sandefjord FrP 31. mars 2022

Interpellasjon-
Handlingsplan: Vold i nære relasjoner

I mars 2021 etter et tilsyn i kommunen så ble det i rapporten påpekt at kommunen ikke hadde utarbeidet en overordnet handlingsplan for vold i nære relasjoner, men at oppstart av arbeidet var på agendaen oktober 2020.

Nå er det 31. mars 2022 og vi lurer på når den kommer, derfor har vi en interpellasjon til kommunestyremøte den 7. april 2022


 

Kosebamse

ps. betalingsmur

Sandefjord FrP 28. mars 2022

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet

I et innlegg fra Ivar Otto Myhre (SV) så utfordrer han på at det ble stemt ned å bruke reguleringsverktøy for å oppnå rekreasjon og tilgjengelighet for indre del av Sandefjordsfjorden. Vår gruppeleder forklarer hvorfor Sandefjord FrP var med å støttet et forslag som gikk på frivillige avtaler her.

Cathrine Andersen FrP

ps. betalingsmur

Sandefjord FrP 27. mars 2022

Kommunen bør selv kunne bestemme

I et høringssvar til statens vegvesen så ønsker vi i Sandefjord FrP at kommunene selv bør kunne vurdere behov og regler knyttet til el-sparkesykkel på fortau og ikke staten.
 
 

El-sparkesykkel

ps. betalingsmur

Sandefjord FrP 26. mars 2022

Vil ordfører følge opp om drivstoffpriser?

Sandefjord FrP er bekymret over dagens drivstoffpriser og hvordan det påvirker våre innbyggere. Noe må gjøres og vi stiller derfor ordfører spørsmål i kommunestyremøtet den 7. april 2022.

plattform olje

Sandefjord FrP 11.mars 2022

Nå blir det sjekk av tilfluktsrom

Som svar til vår Interpellasjon i kommunestyremøte den 10. mars, så blir det lagt frem en sak om dette. Det gjennomføres nå en sjekk av tilfluktsrommene. Sandefjord FrP vil følge opp dette.

Tilfluktsrom

ps. betalingsmur

Sandefjord FrP 11. mars 2022

Interpellasjoner i kommunestyret den 10. mars 2022

Sandefjord FrP fremmet to interpellasjoner i dette kommunestyremøte. Den ene var om tilfluktsrom og tilstanden. Den andre handlet om boform for personer med nedsatt funksjon.

Cathrine Andersen FrP

ps. betalingsmur

Sandefjord FrP 10. mars 2022

Skoletomt på Vesterøya

Skoletomt på Vesterøya ble vedtatt, det var alternativ tomt syd som fikk flertall. Sandefjord FrP fremmet eget forslag om tomt nord B, da vi mente dette ville være det beste arealet for ny skole.

Vi følger saken tett.

Les mer om hvorfor vi er opptatt av ny skole her

skole

ps. betalingsmur

bottom of page